Perills a evitar-se en la meditació "(carta V), pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2012
Taula de continguts amagar 1 Cartes sobre Meditació Ocultista pel Mestre Tibetà Djwhal Khul febrer 22 de Juliol de 1920. 3 La retenció d'informació. Abril 24 de Juliol de 1920. 5 Perills inherents a la personalitat. Juny 25 de juliol de 1920. 28 jul de juliol 1920 agost Alguns pensaments sobre el FOC. 9 Perills per al cervell físic. 10 Perills per al sistema nerviós. 11 Perills per Els òrgans sexuals desembre 29 de juliol de 1920. 13 Perills que sorgeixen del karma de l'estudiant. 14 Propòsit microcòsmic. 15 30 de juliol de 1920. 16 Perills basats en l'herència nacional i en el tipus de cos. Febrer 17 d'agost de 1920. 18 Perills inherents a les afiliacions de grup. Març 19 d'agost de 1920. 20 Perills que provenen de les forces subtils. 21 Perills de l'obsessió. Setembre 22 d'octubre de 1919. 23 Causes de l'obsessió. Abril 24 d'agost de 1920. 25 Perills provinents dels Germans de la Foscor. 26 25 de setembre de 1919. 27 La Fraternitat Negra. 28 PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ:


Cartes sobre Meditacin Ocultista p er el Mestre Tibetà Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

CARTA V PERILLS A EVITAR A LA MEDITACIN

1. Perills inherents a la personalitat.

a. Perills fsics. b. Perills emocionals. c. Perills mentals.

2. Perills provinents del Karma.

a. El karma del seu present vida, el seu propi cercle no es passa, representat per la seva vida actual.

b. La seva herència nacional i instints, com ara la possessió d'un cos de tipus oriental o occidental.

c. Els grups, exotricos o esotricos, al fet que est afiliat.

3. Perills provinents de les Forces Subtils.

1. Grups d'éssers desencarnats, ja sigui en el pla emocional o en el mental.

2. Devas, ja sigui separats o en grups.

4. La Fraternitat negra.

Perills que sorgeixen de les forces subtils, les quals ignorantment s'anomenen malignes. Aquests perills el constitueixen aquestes entitats forneas que ataquen l'estudiant en algun pla. Aquestes entitats poden ser simplement éssers humans desencarnats o habitants, no humans, d'altres plans; més endavant, quan l'estudiant sigui prou important com per atreure l'atenció, l'atac provindrà dels que manegen purament matèria, per tal d'entorpir el progrés espiritual -els mags negres, els germans foscos i altres forces que semblen ser destructores, i només ho semblen des del punt de vista del temps i dels nostres tres mons, la qual cosa és només incidental al fet que el nostre Logos també evoluciona i (des del punt de vista dels Éssers infinitament superiors que l'ajuden a seu desenvolupament) això depèn de seves imperfeccions transitòries. Les imperfeccions de la natura, segons se les anomena, són les mateixes del Logos, que finalment seran transcendides.

22 juliol 1920.

La retenció d'informació.

Hem arribat a un punt en què s'han establert les bases del coneixement -el coneixement que desperta, en l'estudiant intel·ligent, el desig de sotmetre a les regles prescrites, adaptar-se als requeriments i convertir els conceptes mentals captats, en experiències pràctiques en la vida diària. Aquest desig és savi i connecto i és la finalitat de tot el que s'ha impartit, i és convenient a aquesta altura fer certes advertències, assenyalar possibles perills i posar en guàrdia a l'estudiant perquè no es deixi portar per un entusiasme que el pot conduir per camins que entorpirien seu desenvolupament, la qual cosa podria originar vibracions que més tard haurà de contrarestar. Això retardaria el seu progrés i obligaria a recapitular la tasca realitzada, la qual cosa pot evitar-se si se li adverteix a temps.

No és possible donar per escrit algunes afirmacions i instruccions, a causa de tres raons:

1. Les instruccions es donen sempre en forma oral, perquè van dirigides a la intuïció, no per ser sotmeses a la reflexió o raonament lògic de la ment inferior; més contenen certs elements de perill per a qui no està preparat.

2. Alguna de les instruccions constitueixen secrets del Sender, aplicables principalment als grups a què pertany l'estudiant; només poden donar-se com instrucció en conjunt quan es troben fora de la banya físic. Pertanyen al cos causal grupal, a llots secrets de llamp, i serveixen per invocar l'ajuda de devas superiors, per tal de produir els resultats buscats. El perill implicat és molt gran per donar-les en escrits exotéricos. Els efectes esotèrics de la paraula parlada o escrita són diversos i interessants. Fins que vostès no tinguin un savi Instructor en cos físic, que pugui reunir al seu voltant a seus estudiants per protegir-los amb La seva aura i vibració estimuladores, i fins que les condicions mundials permetin un període de relaxament de la tensió i incertesa actuals, no serà possible ensenyar fórmules, invocacions o mantram de caràcter específic ni despertar els centres, més enllà del necessari per a l'evolució, excepte en alguns casos individuals de certs deixebles que (potser sense que ells s'adonin) estan sotmesos a determinats processos, el resultat serà un gran acreixement del grau de vibració. Això només es fa amb alguns aspirants a cada país, i sota la vigilància directa d'un Mestre, enfocat per mitjà d'HPB

3. Actualment no pot donar-se als individus, sense perill, informació sobre la manera d'invocar als devas durant la meditació, encara que ja s'hagi començat amb grups, per exemple, en els rituals de la Maçoneria i de l'Església. No s'ensenyaran encara les fórmules que posin als devas inferiors sota el control de l'home; no és possible confiar tal poder als éssers humans, ja que la majoria està només animada per desitjos egoistes, i ho utilitzaria per als seus propis fins. Els savis instructors de la raça -com crec haver dit en una altra ocasió- consideren que els perills resultants de l'escàs coneixement són molt menors que els de l'excessiu coneixement, i que l'avanç de la raça pot ser entorpit més seriosament per l'errònia aplicació dels poders adquirits pels ocultistes incipients, que per la manca de coneixement, la qual no engendra efectes kàrmiques. Els poders obtinguts per la meditació la capacitat adquirida mitjançant la seva pràctica, en el reajustament dels cossos, les facultats desenvolupades en cada vehicle, en virtut de fórmules definides de meditació, la manipulació de la matèria, una de les funcions de l'ocultista (conseqüència de vehicles ben ajustats, que responen correctament a les condicions del pla) i l'adquisició de la consciència causal -una consciència que porta amb si l'aptitud d'incloure dins de si mateixa tot el inferior- són de caràcter massa seriós per ser considerats amb lleugeresa, i en l'entrenament donat a l'home sobre aquestes línies l'instructor només encoratja aquells que són molt segurs. ¿Confiança, en quin sentit? En què pensaran en termes de grup i no del jo; en què únicament Utilitzaran els coneixements adquirits, sobre els cossos i del karma dels qui els envolten, per ajudar-los en forma intel·ligent no amb fins egoistes; en què faran servir els poders ocults per prémer l'evolució i per al desenvolupament dels esquemes evolutius, en tots els nivells, tal com ho han projectat els tres Grans Senyors. Permetin-me donar una explicació:

Una de les coses a assolir en la meditació quan se la practica amb regularitat i d'acord a una correcta instrucció, és la transferència de la consciència, del jo inferior al Jo superior. Això porta en si la capacitat de veure en els nivells causals, conèixer intuïtivament fets en la vida d'altres, preveure esdeveniments i ocurrències i conèixer el valor relatiu d'una personalitat. Això només pot permetre-se a l'estudiant quan és capaç de guardar silenci i és altruista i constant. Qui respon avui a aquests requisits?

Estic tractant de donar-los una idea general dels riscos inherents a un desenvolupament prematur dels poders que s'aconsegueixen amb la meditació. Intento fer un advertiment, no d'desalentarlos, insistint només sobre la necessitat de la puresa física, l'estabilitat emocional i l'equilibri mental, abans que l'estudiant obtingui més coneixements. Només en la mesura en què s'obre el canal a la intuïció i es tanca a la naturalesa animal, pot l'home prosseguir intel·ligentment amb el seu treball. Només en la mesura que el cor augmenta la seva capacitat de patir a l'una de tot el que respira, a estimar tot el que es posi en contacte i en comprendre i simpatitzar amb la menys desitjable de les criatures de Déu, podrà dur endavant el treball segons es desitja. Només quan el desenvolupament sigui equitatiu, l'intel·lecte no sobrepassi massa al cor i la vibració mental no elimini a la vibració superior de l'Esperit, se li pot confiar a l'estudiant l'adquisició de poders que, mal empleats, ocasionarien un desastre en el seu medi ambient, com també així mateix. Únicament en la mesura que s'abstingui de crear pensaments, excepte amb el propòsit d'ajudar al món, se li pot confiar el poder de manipular la matèria mental. Només quan no tingui un altre desig que el de descobrir els plans del Mestre i després ajudar decididament a que aquests plans es manifestin, se li pot confiar les fórmules que posaran sota el seu control als devas de grau inferior. Els perills són tan grans i tants els riscos que amenacen l'estudiant no advertit, que he cregut necessari fer aquest anomenat abans de seguir endavant.

Vaig a especificar i enumerar ara certs riscos dels quals l'estudiant ha prevenir a mesura que avança en la meditació. Alguns d'ells obeeixen a una causa, altres a una altra, les quals hem d'especificar amb exactitud.

1. Perills inherents a la personalitat de l'estudiant. Aquests, com suposaran, poden agrupar-se en tres divisions: perills físics, emocionals i mentals.

2. Perills provinents del karma de l'estudiant i del seu entorn. Aquests poden també classificar-se en tres divisions:

a. El karma del seu present vida, el seu propi "cercle no es passa", representat per la seva vida actual.

b. La seva herència nacional i instints, com ara la possessió d'un cos de tipus oriental o occidental.

c. Els grups, exotéricos o esotèrics, al fet que estigui afiliat.

3. Perills que sorgeixen de les forces subtils, les quals ignorantment s'anomenen malignes. Aquests perills el constitueixen aquestes entitats foranes que ataquen l'estudiant en algun pla. Aquestes entitats poden ser simplement éssers humans desencarnats o habitants, no humans, d'altres plans; més endavant, quan l'estudiant sigui prou important com per atreure l'atenció, l'atac provindrà dels que manegen purament matèria, per tal d'entorpir el progrés espiritual -els mags negres, els germans foscos i altres forces que semblen ser destructores, i només ho semblen des del punt de vista del temps i dels nostres tres mons, la qual cosa és només incidental al fet que el nostre Logos també evoluciona i (des del punt de vista dels Éssers infinitament superiors que l'ajuden a seu desenvolupament) això depèn de seves imperfeccions transitòries. Les imperfeccions de la natura, segons se les anomena, són les mateixes del Logos, que finalment seran transcendides.

He delineat aquest matí el tema que em proposo desenvolupar els propers dies.

24 juliol 1920.

Els perills que aguaiten al que estudia la meditació, depenen de molts factors, per tant només podré indicar breument certes condicions amenaçadores, advertir contra algunes possibilitats desastroses i prevenir l'estudiant contra els efectes resultants de la tensi indeguda, del zel excessiu i de l'exagerada centralizacin, que pot conduir a un desenvolupament desequilibrat. La centralizacin és una virtut, però ha de ser la centralizacin de propsit i objectiu, no la que desenvolupa un sol mtode, excloent a tots els altres.

Gairebé tots els perills de la meditacin deriven de les nostres virtuts, i en això resideix gran part de les dificultats, consistint, principalment, en un subtil concepte mental que va ms enll de la Capacitat dels veh culs inferiors, especialment del fsic dens. Aspiraci, concentraci i determinació, són virtuts necessàries, però si s'empren sense discerniment i sense tenir sentit del temps, durant l'evolució, pot produir la desintegracin del vehicle físic, la qual cosa retardés el progrés en determinada vida. Ho he explicat amb claredat? Noms tracte de fer ressaltar l'absoluta necessitat que l'estudiant ocultista posseeixi, com una de les seves qualitats bàsiques, un viril sentit comú, a més d'un feliç sentit de la proporci, que l'impulsi a prendre les degudes precaucions ia adoptar mtodes adequats a les necessitats immediates. En conseqüència, a l'home que emprèn empeosamente el procés de la meditacin ocultista, concisament li dir:

a. Concete a tu mateix.

b. Avança a poc a poc i amb precaucin.

c. Estudia els efectes.

d. Conrea la idea que l'eternitat és llarga, i el que es construeix a poc a poc és perdurable.

e. Cerca la regularitat.

f. Convncete que els veritables efectes espirituals s'han d'observar en la vida exotrica de servei.

g. Recorda tamb que els fenmens squicos, no indiquen que es practica la meditacin amb èxit. El món veure els efectes i els podran jutjar millor que l'estudiant. Abans de res, el Mestre ho sabr, perquè veure els resultats en els nivells causals, molt abans que l'home mateix sigui conscient de qualsevol progrés.

Anem ara a considerar detalladament els punts indicats

Perills inherents a la personalitat.

Considerarem en primer lloc els perills relacionats ms de prop amb la vida personal de l'estudiant, i que depenen dels seus tres cossos, la seva condició independent i la seva interrelaci. Aquest tema és tan vast, que només es pot indicar alguns resultats, a causa de certes condicions; cada home presenta un problema diferent; cada cos produeix una reacci diferent i el conjunt de la seva naturalesa triple és afectat per la seva alineament o manca d'aquest. Per tant, considerarem cada cos per separat i després els tres en conjunt. D'aquesta manera podran presentar certs fets específics.

Començament pel cos mental, ja que per qui estudia meditació és el centre dels seus esforços i el que controla els dos cossos inferiors. El veritable estudiant procura desviar la consciència dels seus cossos físic i emocional i dirigir-la a les regions del pensament o al cos mental inferior. Arribat això, procura transcendir la seva ment inferior i polaritzar-se en el cos causal, utilitzant el antakarana com a canal de comunicació entre la ment inferior i la superior, sent llavors el cervell físic, simplement, el receptor passiu del que transmet l'Ego o Jo superior i, més tard, del triple Esperit, la Tríade. El treball a realitzar consisteix a actuar de la perifèria al centre i en la consegüent centralització. Quan s'ha aconseguit tal centralització i enfocat en aquest centre estable -amb el plexe solar i el cor aquietados- un punt dins del cap, un dels tres centres principals en ella, es converteix en el centre de la consciència, i el raig l'Ego de l'home decideix quin serà aquest centre. Aquest mètode és per a la majoria. Havent arribat a aquest punt, l'home segueix la meditació del seu raig, tal com anteriorment s'ha indicat en termes generals, en aquestes cartes. En cada cas el cos mental es converteix en centre de consciència, i més tard, amb la pràctica, aquest centre arriba a ser el punt de partida per a la transferència de la polarització en un cos més elevat, primer el causal i més tard, la tríade.

Els perills per al cos mental són molt reals, i cal prevenir d'ells. Són principalment dos i podrien denominar-se: els perills de la inhibició i els causats pel atrofiament del cos.

a. Tractarem primer els perills que es deuen a la inhibició. Algunes persones, per la força de la seva voluntat, arriben a una etapa en la meditació en què directament inhibeixen el procés de la ment inferior. Si s'imaginen al cos mental com un ovoide, que envolta el cos físic i s'estén més enllà del mateix, i comprenen que per aquest ovoide circulen constantment formes mentals de diversos tipus (el contingut de la ment mateixa de l'home i els pensaments de tots l'envolten), en tal manera que el cos ovoide mental està matisat per les atraccions predominants i diversificat per innombrables formes geomètriques, totes en estat de fluïdesa i circulació, es donaran una idea del que vull significar. Quan l'home tracta de aquietar aquest cos mental per la inhibició o supressió de tot moviment, subjectarà aquestes formes mentals dins de l'ovoide mental, paralitzarà la seva circulació, amb la qual cosa pot produir efectes de naturalesa molt seriosa. Aquesta inhibició té un efecte directe sobre el cervell físic, sent en gran part causa de la fatiga que alguns es queixen després del període de la meditació. Si es persisteix en això pot arribar a un desastre. Tots els principiants ho fan en major o menor mesura, i fins que aprenguin a prevenir entorpiran el seu progrés i retardaran el seu desenvolupament. En realitat, els efectes poden ser molt més greus. Quins són els mètodes correctes per eliminar els pensaments? Com es pot arribar a la placidesa mental, sense exercir la voluntat per inhibir? Les següents suggeriments poden ser d'alguna utilitat.

Una vegada que l'estudiant aparta la seva consciència i la porta al pla mental, fixant-la en algun punt dins el cervell, entona la Paraula Sagrada suaument tres vegades, imaginant que envia l'alè com una força clarificadora i purificadora, escombrant en el seu avanç les formes mentals que circulen dins de l'ovoide mental. Finalment, ha d'imaginar al cos mental net i lliure de formes mentals.

En aquestes condicions ha de procurar elevar la seva vibració el més alt possible, tractant de fer-ho des del cos mental al cos causal, i així permetre que actuï directament l'Ego sobre els tres vehicles inferiors. Mentre pugui mantenir el més elevada possible la seva consciència i també la vibració, la de l'Ego en el seu propi pla, el cos mental es mantindrà en estat d'equilibri. No retindrà vibracions inferiors, anàlogues a les formes mentals que circulen en el seu medi ambient. La força de l'Ego circularà per tot el cos ovoide mental, impedint que penetrin unitats geomètriques estranyes, neutralitzant així els perills de la inhibició. Una mica més s'aconseguirà en el transcurs del temps la matèria mental es sintonitzarà en tal forma amb la vibració més elevada, que s'estabilitzarà i, automàticament, rebutjarà tot el que sigui inferior o indesitjable.

b. Què vull significar amb els perills del atrofiament? Simplement que algunes natures arriben a estar tan polaritzades en el pla mental, que corren el risc de trencar la seva connexió amb els dos vehicles inferiors. Aquests cossos inferiors existeixen per tal d'establir contacte, adquirir coneixement en els plànols inferiors i, per l'experiència obtinguda, enriquir el contingut del cos causal. Per tant, és evident que, si la consciència interna no descendeix del pla mental i descuida el cos emocional i el físic dens, passaran dues coses. Els vehicles inferiors quedaran abandonats i inutilitzats i no compliran el seu propòsit, atrofiant i morint des del punt de vista de l'Ego, mentre que el cos causal no es construirà com és de desitjar i, per tant, es perdrà temps. El cos mental arribarà també a inutilitzar i es convertirà en un objecte de contingut egoista, inútil per al món i de poc valor. Un somiador els somnis mai es materialitzen, 1 constrictor que emmagatzema material que mai s'utilitza, un visionari les visions no serveixen als déus ni als homes, són una obstrucció en el sistema universal. Està en imminent perill de atrofiar-se.

La meditació ha de tenir com a efecte el ple control de l'Ego sobre els tres cossos, arribar coordinació i alineament i un total i simètric desenvolupament, perquè l'home arribi a ser de real utilitat per als Grans Éssers. Si l'estudiant s'adona que potser està massa centrat en el pla mental, ha de procurar amb tota determinació, que les seves experiències, mentals, aspiracions i esforços, arribin a ser realitats en el pla físic, sotmetent els dos vehicles inferiors al control del mental, convertint-los en instruments de les seves creacions i activitats mentals.

He assenyalat aquí dos dels perills que es presenten freqüentment. Aconsello a tots els estudiants d'ocultisme tenir present que els tres cossos són d'igual importància per a dur a terme el treball a realitzar, tant des del punt de vista egoico com del servei a la raça. Han expressar una intel·ligent coordinació, que permeti al Déu intern manifestar-se a fi d'ajudar el món.

25 juliol 1920.

En el moment actual, el cos emocional és el més important de la Personalitat, per diverses raons. Constitueix una unitat completa, cosa que no passa amb els cossos físic i mental; és el centre de polarització per a la majoria dels membres de la família humana i el més difícil de dominar i, pràcticament, l'últim dels cossos que queda totalment subjugat. La raó d'això és que la vibració del desig ha predominat, no només en el regne humà, sinó també, en menor mesura, en els regnes animal i vegetal, de manera que l'evolucionante home intern ha d'actuar contra les inclinacions arrelades en els tres regnes. Abans de que l'Esperit pugui actuar, per mitjà de formes del cinquè regne o espiritual, ha de ser eliminada la vibració del desig, i trasmutada la tendència egoista en aspiració espiritual. El cos emocional forma pràcticament una unitat amb el cos físic, perquè el terme mitjà dels homes actuen gairebé totalment instigats pel emocional seu vehicle inferior obeeix automàticament als mandats del superior. El emocional és també el cos que es relaciona més directament, com s'ha dit moltes vegades, amb els nivells intuïtius, i en aquesta direcció es troba un dels senders de realització. Durant la meditació, el cos emocional ha de ser controlat des del pla mental, i quan s'ha transferit la polarització al cos mental, per mitjà de fórmules de meditació i intensitat de propòsit i voluntat, el cos emocional arriba a ser passiu i receptiu.

Aquesta actitud, negativa en si mateixa, si es porta massa lluny, obre la porta a seriosos perills, sobre els quals m'estendré quan encarem el terna de les obsessions, algunes vegades divines, però més freqüentment el contrari. La condició negativa no és desitjable per a cap dels cossos, i precisament aquesta mateixa negativitat és la que solen assolir, amb freqüència, els principiants en la meditació, amb la qual cosa s'exposen al perill. La finalitat consisteix a fer positiu el cos ovoide emocional, respecte a tot allò inferior i al seu entorn, i receptiu únicament per l'Esperit, a través del cos causal. Això només es pot aconseguir desenvolupant la facultat del control conscient -el control que, fins en els moments de més alta vibració i contacte, està aliena, vigilant i protegint als vehicles inferiors. "Vigila i ora", va dir el Senyor quan va estar a la terra, expressant-se en termes ocultistes, que encara no han estat ben interpretats.

Per tant, que ha de ser vigilat?

1. L'actitud del cos ovoide emocional i el seu control positiu-negatiu.

2. L'estabilitat de la matèria emocional i la seva receptibidad conscient.

3. L'alineament del cos ovoide emocional amb els cossos mental i causal. Si l'alineament és imperfecte (com passa sovint), no permet rebre amb exactitud el provinent dels plans superiors, distorsionant les veritats que descendeixen via l'Ego i produint una perillosa transferència de força a centres indesitjables. Aquesta manca d'alineament és la causa que les persones de tendències aparentment espirituals s'apartin de la puresa sexual. Elles poden establir algun contacte amb els nivells intuïtius, i l'Ego pot transmetre parcialment el poder des de dalt; però com l'alineament és imperfecte, la força d'aquests nivells més elevats es desvia, sobreestimulando els centres indesitjables, donant com a resultat un desastre.

4. Un altre perill del qual cal prevenir, és el de l'obsessió, però la protecció fonamental contra aquesta es troba en els pensaments purs, en les aspiracions espirituals i en una conducta fraternal altruista. Si a aquests punts essencials s'agrega el sentit comú en la meditació i l'aplicació intel·ligent de les regles ocultistes, considerant degudament el raig i el karma de cada un, els perills desapareixeran.

28 juliol 1920

Alguns pensaments sobre el FOC.

Abans d'entrar a considerar el tema d'avui, desitjo cridar-los l'atenci sobre un fet molt interessant. La major part dels fenmens sicolgicos que ocorren en la terra, estan -com segurament es donaran compte, si pensen amb claredat- controlats parell el deva Senyor d'Agni, el primordial gran Senyor del Foc, el Regent del pla mental. El foc csmico constitueix el rerefons de la nostra evoluci; la meta de l'evolució de la nostra triple vida la constitueix el foc del plànol mental, el control intern i el seu domini, les seves qualitats purificadores conjuntament amb els seus efectes refinadors. Quan el foc intern del pla mental i el foc latent en els vehicles inferiors es fusionen amb el foc sagrat de la Trada, el treball ha acabat, i l'home és un adepte. S'ha efectuat la unificaciny completat el treball de eons. Tot això es realitza amb l'ajuda del Senyor d'Agni, i dels devas superiors del pla mental, treballant amb el Regent de l'esmentat pla i amb el Senyor Rajas del segon pla.

L'evolució macrocsmica avança de manera similar a la microcsmica. Els focs interns del globus terrestre, que cremen en les profunditats del cor de la nostra esfera, es fusionarn amb el sagrat foc del sol, al final del gran cicle, i el sistema solar assolir llavors la seva apoteosi. A poc a poc, a mesura que passin els eons i els cicles menors completin el seu curs, el foc compenetrar els ters, i ser cada vegada més conegut i controlat, fins que, amb el temps, els focs csmicos i terrestres quedaran unificats (adaptndose els cossos de totes les formes materials a les condicions canviants), amb la qual cosa l'analogia quedar demostrada. Quan això sigui comprès, els fenmens de la terra -per exemple, les pertorbacions ssmicas- podran ser estudiades amb més interès. Ms endavant, quan això sigui millor captat, es comprendern els efectes d'aquestes pertorbacions, aix com tamb les reaccions que produeixen en els fills dels homes. Durant els mesos d'estiu -a mesura que el gran cicle arriba a diferents parts del món- els devas del foc, els elementals del foc i aquestes fosques entitats, els agnichaitas de les fogueres internes entren en major activitat, que va disminuint a mesura que el sol s'allunya. Tenim aqu l'analogia entre els aspectes gneos de l'economia terrestre i la seva relació amb el Sol, similars als aspectes aquosos i la seva connexió amb la Lluna. Dono aqu una important indicaci esotrica. Vaig a donar-los a més un breu, encara que ocult, fragment que ara es pot donar al pblic. Si es medita sobre això, portar a l'estudiant a un pla elevat que estimular la seva vibraci.

El secret del foc es troba ocult en la segona lletra de la Paraula Sagrada. El misteri de la vida es troba ocult en el cor. Quan vibra el punt inferior, quan el sagrat triangle resplendeix, quan el punt, el centre mig i el pex s'uneixen i circula el foc, quan crema el triple pice, llavors els dos tringulos - major i menor-es fusionen en una sola flama, que tot el consumeix.

Ara hem de considerar breument els perills inherents a la pràctica de la meditacin, tal com es manifesten en el cos fsic. Aquests riscos -com moltes coses en l'esquema logoico- assumeixen una triple naturalesa i ataquen tres sectors del cos físic, manifestndose

a. en el cervell,

b. en el sistema nerviós i

c. en els òrgans sexuals.

És innecessari assenyalar la ra que m'ha induït a tractar primerament els perills relacionats amb els cossos mental i emocional. Calia fer-ho així, perquè molts dels riscos que amenacen el vehicle dens tenen el seu origen en els plànols subtils, i no són més que manifestacions externes de mals interns. Cada ésser humà entra en la vida equipat amb un cos físic i un cos etèric de certs components, producte d'una encarnació anterior, els quals reprodueixen virtualment amb tota exactitud el cos que l'home va abandonar quan la mort el va separar de l'existència en el pla físic. La tasca de cada un consisteix a prendre aquest cos, conèixer els seus defectes i necessitats i després, deliberadament, construir un nou cos més adequat per satisfer la necessitat de l'esperit intern. Aquesta és una tasca de grans proporcions, i demanda temps, rígida disciplina, abnegació i criteri.

L'home que emprèn la pràctica de la meditació ocultista, textualment, "juga amb foc". Quisiera que tengan muy en cuenta esta afirmación, porque encierra una verdad que muy pocos comprenden. “Jugar con fuego” es un dicho vulgar muy antiguo, que ha perdido su significado debido a su constante repetición, no obstante, es absoluta y completamente exacto, no una enseñanza simbólica, sino la afirmación de un hecho. El fuego constituye la base de todo -el Yo es fuego, el intelecto es una fase del fuego, y latente en los vehículos físicos microcósmicos se halla oculto un fuego verdadero, que tanto puede ser una fuerza destructora, consumiendo los tejidos del cuerpo y estimulando los centros de carácter indeseable, como un factor vivificador, que actúa como agente estimulador y activante. Cuando ha sido encauzado hacia ciertos canales preparados, actúan como purificador y como gran vinculador entre el yo inferior y el Yo superior.

Durante la meditación, el estudiante trata de establecer contacto con la llama divina, su Yo superior, y se pone en armonía con el fuego del plano mental. Cuando la meditación es forzada o practicada muy violentamente, sin efectuar antes el alineamiento entre los cuerpos superior e inferior, vía el emocional, este fuego puede actuar sobre el fuego latente en la base de la columna vertebral {denominado kundalini), y hacerlo circular prematuramente. Esto causaría la desorganización y destrucción en vez de la vivificación y el estímulo de los centros superiores. Hay un camino geométrico espiroidal apropiado, que este fuego debe seguir, y depende del rayo a que pertenece el estudiante y del tipo de vibración de sus centros superiores. Sólo ha de permitirse que este fuego circule bajo la instrucción directa del Maestro y sea distribuido conscientemente por el estudiante mismo, siguiendo las instrucciones verbales específicas del instructor. A veces el fuego puede ser despertado y ascender correctamente en espiral sin que el estudiante sepa lo que está ocurriendo en el plano físico, pero en los planos internos lo sabe, sólo que no ha hecho descender ese conocimiento a la conciencia del plano físico.

Trataremos ahora, por un momento, los tres peligros que acechan principalmente a los vehículos físicos. Quisiera señalar que me refiero a las dificultades extremas, y que hay muchos grados intermedios de peligro y trastorno que atacan al estudiante desprevenido.

Peligros para el cerebro físico.

El cerebro sufre, principalmente, en dos sentidos:

La congestión que causa la sufusión de los vasos sanguíneos y la consecuente tensión de los delicados tejidos del cerebro, lo cual puede ocasionar una lesión permanente y hasta causar la imbecilidad. En sus etapas iniciales se manifiesta como insensibilidad y fatiga, y si el estudiante persiste en la meditación, al observar estos síntomas, los efectos pueden ser muy serios. Debe abstenerse siempre de continuar la meditación en cuanto sienta fatiga, suspendiéndola a la más mínima indicación de trastorno. Uno puede resguardarse de todos estos peligros aplicando el sentido común, recordando que el cuerpo debe ser entrenado gradualmente y construido despacio. En los planes de los Grandes Seres no cabe el apresuramiento.

Demencia. Este mal ataca muchas veces a estudiantes sinceros, que persisten imprudentemente en forzar o despertar, sin las debidas precauciones, el fuego sagrado, por medio de ejercicios de respiración y prácticas similares, pagando el precio de su osadía con la pérdida de la razón. En tales casos, el fuego no circula en forma realmente geométrica ni se forman los triángulos necesarios, y el fuego eléctrico se precipita hacia arriba con creciente rapidez y calor, consumiendo, literalmente, todo o parte del tejido del cerebro, produciendo la locura ya veces la muerte.

Cuando se comprendan mejor y se reconozcan abiertamente estas cosas, los médicos y especialistas en enfermedades del cerebro, estudiarán con más detenimiento y precisión las condiciones eléctricas de la columna vertebral y correlacionarán esta condición con la del cerebro, obteniéndose así buenos resultados.

Peligros para el sistema nervioso.

Los trastornos relacionados con el sistema nervioso son mas frecuentes que los que atacan al cerebro, como la destrucción de su tejido y la demencia. Casi todos los que practican la meditación, son conscientes de su efecto en el sistema nervioso; algunas veces asume la forma de insomnio, excitación, energía acumulada y desasosiego, que no permiten el relajamiento; de irritabilidad, que quizás no se había sentido antes de practicar la meditación; de reacciones nerviosas -como la contracción de los miembros superiores o inferiores, de los dedos y de los ojos-, depresión y disminución de la vitalidad, y distintas mañeras personales de expresar nerviosidad y tensión, las cuales difieren según la naturaleza y el temperamento de cada uno. Tal nerviosidad puede ser grave o simple, pero quiero señalar que es completamente innecesaria, siempre que el estudiante se atenga a las reglas del sentido común, estudie inteligentemente su temperamento, no siga ciegamente las fórmulas y métodos, sino que insista en conocer la razón de la acción recomendada. Si los estudiantes de ocultismo disciplinaran su vida más inteligentemente, estudiaran con más cuidado el problema de la alimentación y durmieran las horas necesarias con más determinación, y si trabajaran con precavida parsimonia y menos impulsivamente (no importa cuán elevada sea la aspiración), obtendrían mejores resultados, y los Grandes Seres podrían contar con auxiliares más eficientes en la tarea de servir al mundo.

No intento tratar en estas cartas las enfermedades especificas del cerebro y del sistema nervioso. Solo deseo hacer indicaciones generales y advertencias, y decirles, para alentarlos, que más adelante, cuando los sabios Instructores actúen entre los hombres y enseñen abiertamente en escuelas específicas, muchos desarreglos cerebrales y dolencias nerviosas serán curados por medio de la meditación inteligentemente ajustada a las necesidades individuales. Se establecerán meditaciones adecuadas para estimular los centros inactivos, dirigir el luego interno hacia los canales apropiados, distribuir en forma pareja el calor divino, reconstruir los tejidos y curar. No ha llegado todavía el momento para esto, aunque está más cerca de lo que se imaginan.

Peligros para Los órganos sexuales

El peligro de sobreexcitación de estos órganos es muy conocido teóricamente y no intento extenderme sobre ello. Bastará que diga que este peligro es muy real. La razón es que, al sobreexcitar estos centros, el fuego interno no hace más que seguir la línea de menor resistencia, debido a la polarización de toda la raza. Por lo tanto, el trabajo que el estudiante debe realizar es doble:

a. Apartar su conciencia de esos centros. Esto no es fácil, pues significa contrarrestar las consecuencias de un desarrollo milenario.

b. Dirigir el impulso creador al plano mental. Si logra realizarlo con éxito, la actividad del fuego divino se dirigirá al centro laríngeo y al correspondiente centro de la cabeza, en vez de los órganos inferiores genitales. Por lo tanto, se evidenciará por qué no es conveniente dedicar mucho tiempo a la meditación durante los primeros años, salvo que el hombre esté muy avanzado. La antigua y sabia regla brahmánica de que el hombre debe dedicar sus primeros años a las tareas del hogar y sólo después de haber llenado sus funciones como hombre, puede llevar la vida del devoto, encierra gran sabiduría. Ésta es la regla para la mayoría. Para los Egos avanzados y los estudiantes y discípulos no es así, pues cada uno debe resolver su propio problema individual.

29 de julio de 1920.

Peligros que surgen del karma del estudiante.

Como ya saben, los peligros pueden clasificarse en tres grupos:

1. Los inherentes al karma de la vida presente.

2. Los basados en la herencia nacional y en el tipo de cuerpo.

3. Los inherentes a las afiliaciones grupales, en el plano físico o exotérico, y en los planos sutiles o esotéricos.

¿Qué se entiende por “karma del estudiante”? Empleamos palabras con ligereza; presumo que la respuesta irreflexiva sería que el karma del estudiante está formado por los acontecimientos inevitables del presente o del futuro, que no puede eludir. En parte esto es verdad, pero sólo es un aspecto del todo. Observémoslo en forma más amplia, porque con frecuencia la exacta comprensión de la totalidad facilita la comprensión de la parte.

Cuando nuestro Logos fundó el sistema solar, atrajo al círculo de manifestación materia suficiente para desarrollar Su proyecto y el material necesario para el objetivo en vista. No reparó en todos los objetivos posibles para este sistema solar: tenía un propósito especifico que necesitaba determinada vibración, y exigía, en consecuencia, cierto material diferenciado. Este círculo, denominado “círculo no se pasa” del sistema solar, limita todo cuanto acontece dentro de nuestro sistema, y nuestra dual manifestación continúa dentro de sus límites. Todo cuanto se encuentra dentro de ese círculo vibra a determinado compás-clave y se ajusta a ciertas reglas, a fin de alcanzar determinada meta y cumplir cierto propósito, únicamente conocidos en su totalidad por el Logos Mismo. Todo lo contenido dentro de este círculo, está sujeto a reglas específicas y regido por cierto compás-clave, que se ha de considerar como sujeto al karma de esta séptuple existencia periódica, activado por causas anteriores a la formación de este círculo, ligando de esta manera nuestro sistema al que le precedió y afiliándolo al que vendrá después. No somos una unidad aislada sino parte de un todo mayor, regidos en nuestra totalidad por la ley cósmica y desarrollando (en conjunto) ciertos propósitos definidos.

Propósito microcósmico.

Esto sucede en el microcosmos. El Ego en su propio plano y en peque a escala repite la acci n del Logos. Construye ciertas formas con determinado fin; re ne cierto material y aspira a cierta consumaci n, que ser la resultante del material reunido, vibrando a cierto ritmo, regido en determinada vida por ciertas reglas y persiguiendo un objetivo determinado -no todos los objetivos posibles.

Cada Personalidad es, respecto al Ego, lo que el sistema solar para el Logos. Constituye su campo de manifestaci n, y el medio por el cual obtiene un objetivo demostrable. Este prop sito puede ser la adquisici n de la virtud, pagando el precio de los vicios, o la capacidad comercial, luchando por proveer las necesidades de la vida; tambi n puede ser el desarrollo de la sensibilidad mediante las reveladoras crueldades de la naturaleza; la adquisici n de la abnegada devoci n para satisfacer las necesidades de los que dependen de uno, o la transmutaci n del deseo por la meditaci n practicada en el sendero. Cada alma debe descubrirlo por si misma. Lo que trata de inculcarles es que existe cierto peligro incidental a este mismo factor. Por ejemplo, si al adquirir la capacidad mental de meditar, el estudiante no alcanza lo que vino a adquirir cuando encarn, el resultado no constituir un beneficio, sino un desarrollo desigual y la moment nea p rdida de tiempo.

Especificar e ilustrar : Un Ego ha formado su triple cuerpo de manifestaci ny ha establecido su c rculo no se pasa con el prop sito de dotar a su cuerpo causal de la facultad de la comprensi n mental de los hechos b sicos de la vida . El objetivo de esa encarnaci n consiste en desarrollar la capacidad mental del estudiante, ense arle la ciencia y los hechos concretos para enriquecer el caudal de su cuerpo mental, teniendo en vista el trabajo futuro. Posiblemente ha desarrollado con exceso el aspecto coraz n, siendo demasiado devocional; ha pasado quiz s muchas vidas so ando, viendo visiones y en meditaci nm stica. Lo que l necesita es ser pr ctico, tener sentido com n, conocer todo el programa de estudio en el Aula de Aprendizaje y aplicar pr cticamente, en el plano f sico, el conocimiento adquirido. No obstante, aunque su circulo no se pasa parece proscribir y limitar sus tendencias inherentes, y aunque el escenario ya est preparado para verse obligado a aprender las lecciones de vivir pr cticamente en el mundo, sin embargo no las aprende, sino que sigue lo que para l es la l nea de menor resistencia. Sue a despierto y se aparta de las cosas del mundo, no satisface los deseos del Ego, sino que desperdicia la oportunidad, sufre grandemente, y en la siguiente vida necesitar un escenario similar, un est mulo m s fuerte y un c rculo no se pasa mas estrecho, hasta cumplir la voluntad de su Ego.Para quien se halla en tales condiciones la meditaci n no ofrece ayuda, sino un inconveniente. Como he dicho anteriormente, la meditaci n (practicada inteligentemente) es para quienes han llegado a ese grado de evoluci n donde el proceso de completar el cuerpo causal est algo avanzado, y el estudiante se encuentra en las etapas finales del Aula de Aprendizaje. Deben tener presente que no me refiero aqu a la meditaci nm stica sino a la meditaci n cient ficamente ocultista. Los peligros pr cticamente son: p rdida de tiempo, intensificaci n de una vibraci n fuera de toda proporci n con el ritmo de otras vibraciones, y una construcci n desigual e incompleta que ser necesario reconstruir en otras vidas.

30 de julio de 1920.

Peligros basados en la herencia nacional y en el tipo de cuerpo.

Como se han de imaginar, no intento extenderme sobre los peligros inherentes a un cuerpo defectuoso; en términos generales, advertiré que cuando existe una enfermedad definida, un malestar congénito o una debilidad mental de cualquier tipo, la meditación no es recomendable, pues sólo intensificará el trastorno. Deseo indicar específicamente, para guía de los futuros estudiantes y como profecía, que en días venideros, cuando la ciencia de la meditación sea mejor comprendida antes de ser asignada, se valorarán inteligentemente y tomarán en consideración dos factores:

a. Las características subraciales del hombre.b. Su tipo de cuerpo, oriental u occidental.

De esta manera se evitarán ciertos desastres y se eliminarán algunas dificultades que existen en mayor o menor grado en cada grupo ocultista.

Se admite, comúnmente, que cada raza tiene como característica predominante una cualidad sobresaliente, en el cuerpo emocional. Esta regla es general; comparando las diferencias raciales de los italianos con las de los teutones, sintetizamos tales diferencias en nuestras mentes, en términos de cuerpo emocional. Nos imaginamos al italiano como fogoso, romántico, voluble y ostentador, y al teutón como flemático, práctico, sentimental, impávido y lógicamente talentoso. Evidentemente estos distintos temperamentos llevan consigo sus propios peligros y mediante la imprudente práctica de una meditación inadecuada pueden desarrollar las virtudes a tal grado que se aproximen a los vicios, intensificar debilidades temperamentales hasta convertirse en amenazas, y ocasionar el consiguiente desequilibrio en vez del equilibrio y esa sutil terminación del cuerpo causal que es uno de los objetivos en vista. Por lo tanto, cuando el sabio Instructor camine entre los hombres y Él Mismo asigne la meditación, tales diferencias raciales se tendrán en cuenta y sus defectos inherentes serán contrarrestados y no intensificados. Se evitará el desarrollo excesivo y la realización desproporcionada, gracias al efecto equilibrador de la meditación ocultista.

La meditación, tal como se la practica hoy, difiere fundamentalmente de cómo se la practicaba en la época Atlante. Durante la cuarta raza raíz se hizo un esfuerzo para facilitar la realización por intermedio del subplano atómico desde el emocional al intuitivo, excluyendo prácticamente el mental. La meditación seguía la línea de las emociones, produciendo un efecto bien definido en el cuerpo emocional. Actuaba desde los niveles emocionales hacia arriba, en lugar de actuar como ahora en los niveles mentales y desde allí realizar el esfuerzo para controlar los dos inferiores. En la raza raíz Aria se está intentando eliminar la brecha entre lo superior y lo inferior y, centrando la conciencia en la mente inferior y más adelante en el cuerpo causal, establecer contacto con lo superior hasta que el descenso desde allí sea continuo. La mayoría de los estudiantes avanzados llegan a sentir únicamente ocasionales destellos de iluminación, pero, más tarde, sentirán una constante irradiación. Ambos métodos tienen sus propios peligros. En la era Atlante la meditación tendía a sobreestimular las emociones y, aunque los hombres alcanzaban grandes alturas, se sumergían también a iguales profundidades. La magia sexual predominaba increíblemente. El plexo solar estaba propenso a ser excesivamente vivificado, las triplicidades no se seguían correctamente y los centros inferiores fueron atrapados por la reacción del fuego con deplorables resultados.

Los peligros ahora son otros. El desarrollo de la mente lleva consigo los peligros del egoísmo, el orgullo, el total olvido de lo superior, que es el objetivo del actual método a contrarrestar. Si los adeptos del sendero oscuro alcanzaron grandes poderes, en los días atlantes, hoy son aún más peligrosos que nunca. Su dominio está mucho más difundido. De ahí el hincapié que se hace sobre el servicio y el aquietamiento de la mente, como algo esencial para el hombre que trata de progresar y llegar a ser un miembro de Fraternidad de la Luz.

Daré instrucciones ahora sobre un tema de real importancia para todos los estudiantes sinceros. Oriente constituye para la raza de los hombres en evolución, lo que el corazón es para el cuerpo humano -manantial de luz, vida, calor y vitalidad. Occidente constituye para la raza lo que el cerebro o actividad mental es para el cuerpo- el factor organizador rector, instrumento de la mente inferior y acumulador de datos. La diferencia de la “estructura” (como ustedes la denominan) del oriental, el europeo o el americano, es tan grande y bien conocida que no es necesario ocuparnos de ello.

El oriental es filósofo, soñador por naturaleza, preparado durante siglos para pensar en términos abstractos, amante de la dialéctica abstrusa, de temperamento letárgico y climáticamente lento. Pensador metafísico durante siglos, de vida vegetariana, inercia nativa y de rígida obediencia a fórmulas ya las más estrictas reglas de vida, han dado por resultado un tipo diametralmente opuesto a su hermano occidental.

El occidental es práctico, directo, dinámico, rápido en la acción, esclavo de la organización (que después de todo es otra forma de ceremonial), impulsado por una mente muy concreta, investigadora y crítica, manifestándose mejor cuando los asuntos se mueven velozmente y se necesitan rápidas decisiones. Detesta el pensamiento abstracto, no obstante, lo aprecia cuando lo capta y puede llevar esas ideas a la práctica en el plano físico. Emplea el centro coronario más que el cardíaco, y su centro laríngeo está propenso a ser vitalizado. El oriental emplea el centro cardíaco más que el coronario y lógicamente los correspondientes centros de la cabeza. El centro que se encuentra en el extremo superior de la columna vertebral, en la base del cráneo, está más activo que el laríngeo.

El oriental progresa llevando el centro de la conciencia a la cabeza, valiéndose de la tenaz meditación. Es el centro que debe dominar; aprende por el uso inteligente de los mántram, recluyéndose, aislándose y siguiendo cuidadosamente fórmulas específicas durante muchos días y horas.

El occidental, al principio, trata de retrotraer su conciencia primeramente al corazón, porque ya trabaja excesivamente con los centros de la cabeza. Actúa empleando fórmulas colectivas más que mántram individuales; no trabaja tanto en la soledad como su hermano oriental, porque tiene que buscar su centro de conciencia en medio del ruido y agitación de la vida comercial y de las multitudes de las grandes ciudades. Emplea fórmulas colectivas para conseguir sus fines, y el despertamiento de su centro cardíaco se manifiesta en servicio. De allí que en Occidente se haga hincapié sobre la meditación en el corazón y en la consiguiente vida de servicio.

Por lo tanto observarán que cuando se haya iniciado la verdadera tarea ocultista, el método puede diferir (diferirá necesariamente) en Oriente y Occidente, pero la meta perseguida será la misma. Se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que una meditación que ayudaría a desarrollar a un oriental, podría ser peligrosa y desastrosa para su hermano occidental y viceversa, siendo la meta siempre la misma. Las fórmulas podrán ser individuales o colectivas, los mántram entonados por unidades o grupos, y los diferentes centros, objeto de especial atención, sin embargo los resultados serán idénticos. El peligro surge cuando el occidental basa sus esfuerzos sobre reglas que son apropiadas para el oriental, como oportunamente se ha hecho notar con inteligencia. La sabiduría de los Grandes Seres contrarresta este peligro. Diferentes métodos para razas distintas; diversas fórmulas para diversas nacionalidades, pero los mismos guías inteligentes en los planos internos, la misma gran Aula de Sabiduría, el mismo Portal de Iniciación, admitiendo a todos en el santuario interno…

Para terminar este tema deseo hacerles una indicación: el Séptimo Rayo de Ley u Orden Ceremonial (rayo que está viniendo ahora al poder), proporciona al occidental lo que por largo tiempo ha sido privilegio del oriental. Grande es el día de la oportunidad, y con el arrollador avance de esta séptima fuerza, viene el necesario ímpetu que, si se comprende debidamente, puede conducir al occidental a los Pies del Señor del Mundo.

2 de agosto de 1920.

Peligros inherentes a las afiliaciones grupales.

Esta mañana me propongo tratar brevemente de la cuestión relativa a los peligros de la meditación, incidentales a las afiliaciones grupales del hombre, exotéricas o esotéricas. Salvo amplias generalizaciones, poco puedo decir sobre este particular tema. Para cada uno de los diversos tópicos considerados, merecería que se escribiera un voluminoso tratado, por lo tanto no intentaré abarcar todo lo que se podría decir, sino que me limitaré a indicar ciertos aspectos de la cuestión, los cuales (si se consideran detenidamente) abrirán, al buscador que anhela la verdad, muchas vías de conocimiento Todo entrenamiento ocultista tiene esto en vista: dar al estudiante algún pensamiento simiente que (si reflexiona sobre él en el propio silencio del corazón) dará valiosos frutos y el estudiante podrá, sin escrúpulos, considerarlos como propios. Lo que logramos por la lucha y duro esfuerzo es siempre nuestro y no cae en el olvido, como las ideas que entran por los ojos, procedentes de la página impresa, o lo que oímos de labios de un Instructor, no importa cuán digno sea de nuestra Veneración.

Una cosa que descuida frecuentemente el estudiante, al entrar en el sendero de probación y comenzar la práctica de la meditación, es que su meta no consiste principalmente en completar su propio desenvolvimiento, sino en capacitarse para servir a la humanidad. Su propio desarrollo y desenvolvimiento son necesariamente incidentales, pero no la meta. Su medio ambiente inmediato y sus asociados íntimos en el plano físico son los objetivos de su servicio, y si en sus esfuerzos para adquirir ciertas cualidades y conocimientos pasa por alto los grupos a los cuales está afiliado y no los sirve inteligentemente ni se ocupa lealmente en bien de ellos, corre el peligro de la cristalización, de caer en un pecaminoso orgullo, y hasta podría ocurrir que dé el primer paso en el camino de la izquierda. A no ser que el crecimiento interno tenga expresión en el servicio grupal, el estudiar te sigue una ruta peligrosa.Tres tipos de afiliaciones grupales.

Quizás pueda hacer algunas indicaciones acerca de los grupos asignados al hombre en los diversos planos. Estos grupos son muchos y variados y cambian y se modifican en los diferentes períodos de la vida del hombre, a medida que éste se libera de las obligaciones kármicas que rigen a las afiliaciones. Recordemos, por otra parte, que a medida que el hombre aumenta su capacidad para servir, acrecienta al mismo tiempo el número de grupos con los que hace contacto, hasta que llega un momento, en alguna encarnación particular, en que la esfera de su servicio será el mundo mismo y ayudará a las multitudes. Antes de que se le consienta cambiar su línea de acción y pasar a otras actividades -planetaria, solar o cósmica- ha de haber servido de tres maneras

a. Primeramente sirve por medio de la actividad, empleando SU inteligencia, sus altas facultades mentales y el producto de su genio, a fin de ayudar a los hijos de los hombres. Adquiere poco a poco gran poder intelectual y, en esta adquisici n, se sobrepone las asechanzas del engreimiento. Entonces ofrenda su inteligencia activa a toda la humanidad, dando lo mejor que tiene para ayudar la raza.

b. Luego sirve por medio del amor convirti ndose, en el transcurso del tiempo, en uno de los salvadores de los hombres, dedicando su vida y entreg ndose totalmente con perfecto amor a sus hermanos. Entonces llega una vida de supremo sacrificio y muere por amor para que otros puedan vivir.

c. Despu s sirve por medio del poder. Habiendo demostrado en la prueba del fuego que no tiene otro pensamiento que el bien de todos, se le conf a el poder, resultante del amor activo, inteligentemente aplicado. Act a de acuerdo con la ley y dedica toda su voluntad a fin de que el poder de la ley se haga sentir en los triples reinos de la muerte.

Observar n que en estas tres ramas del servicio es de primordial importancia la facultad de trabajar con grupos. Como dije anteriormente, estos grupos son diversos y var an en los distintos planos. Vamos a enumerarlos brevemente:

1. En el plano f sico, se encontrar n los grupos siguientes:

a. El grupo familiar, al que el estudiante est afiliado com nmente por dos razones: una para agotar karma y saldar sus deudas, la otra para recibir cierto tipo de veh culo f sico, que el Ego necesita para expresarse adecuadamente.

b. Sus asociados y amigos, las personas que su medio ambiente le depara; sus asociados comerciales, sus relaciones religiosas, sus conocidos y amigos casuales y las personas con quienes se pone en contacto durante breve tiempo, que luego ya no ver m s. Su acci n en estos diversos grupos es igualmente doble: primero, para pagar sus deudas, si es que tal deuda existe; segundo, para probar los poderes que posee, influyendo ben ficamente a los que est na su alrededor, reconocer su responsabilidad, dirigir o ayudar. En este proceso, los Gu as de la raza descubren Ias acciones y reacciones del hombre, sus aptitudes para servir y su respuesta a cualquier necesidad que surja.

c. El grupo de servidores al cual est asociado, dirigido por uno de los Grandes Seres, definidamente unidos para el trabajo de naturaleza ocultista y espiritual. Puede ser un grupo dedicado a alguna obra religiosa, entre los ortodoxos (los principiantes son probados all ), o alg n trabajo social, como en los movimientos obreros o en el campo pol tico, o en uno de los movimientos precursores mundiales m s definidos como la Sociedad Teos fica, la Christian Science, el Nuevo Pensamiento y el Espiritismo. A esto a adir una l nea de esfuerzo, que quiz s sorprenda me refiero al movimiento del Soviet, en Rusia ya todos los grupos agresivos y extremistas que prestan un servicio leal bajo sus l deres (aunque mal encaminados y desequilibrados) para mejorar la condici n de las masas.

Tenemos as en el plano f sico, tres grupos a los que pertenece el hombre. ste tiene deberes para con ellos, y ha de desempe ar su parte. Ahora bien, d nde reside el peligro en la pr ctica de la meditaci n? Simplemente en lo siguiente: que mientras el karma del hombre lo sujete a alg n grupo determinado, su aspiraci n consistir en desempe ar su parte a la perfecci n, a fin de poder agotar su obligaci nk rmica y avanzar hacia la liberaci n final; adem s de ello ha de llevar a su grupo a mayor altura y utilidad. Por lo tanto, si por medio de la meditaci n de naturaleza inadecuada descuida sus debidas obligaciones, retrasa el logro de la finalidad de su vida, debiendo realizarlo en otra encarnaci n. Si acumula en el cuerpo causal del grupo (el producto combinado de varias vidas) algo que no corresponde al cuerpo causal, no ayuda sino que obstaculiza, y esto tambi n representa un peligro. Para mayor claridad perm tanme dar un ejemplo. El estudiante ha ingresado a un grupo donde preponderan miembros devotos, con el expreso propósito de equilibrar dicha cualidad mediante otro factor, la discriminación inteligente o el equilibrio mental. Si permite que lo domine la forma mental del grupo, convirtiéndose en un devoto, siguiendo una meditación devocional, e irreflexivamente no trata de establecer el equilibrio del cuerpo causal de ese grupo, corre el peligro de perjudicarse a sí mismo y también al grupo a que pertenece.2. En el plano emocional el hombre pertenece a varios grupos:a. El grupo familiar que corresponde más a su grupo que al de la familia en el cual ha nacido en el plano físico. Esto se verá demostrado muchas veces en la vida, cuando los miembros de una familia del plano emocional se encuentran en el plano físico. El reconocimiento es instantáneo.

b. La clase que se le ha asignado en, el Aula de Aprendizaje, y en la que recibe mucha instrucción.

c. El grupo de Auxiliares Invisibles, con el cual puede estar trabajando, y el grupo de servidores.

Todos estos grupos imponen obligaciones y trabajos y han de ser tenidos en cuenta al estudiar el inteligente empleo de la meditación. Ésta debe aumentar la capacidad del individuo para pagar sus deudas kármicas, dándole una clara percepción, un inteligente razonamiento y la comprensión del trabajo inmediato a realizar. Todo lo que vaya en contra de esto es peligroso.

3. En el plano mental. Los grupos que se encuentran en este plano pueden enumerarse como:

a. El grupo de estudiantes de algún Maestro, al que puede estar asociado y con el cual puede estar trabajando. Esto comúnmente ocurre sólo en el caso del hombre que está agotando rápidamente su karma y se acerca al Sendero. Por lo tanto, su meditación ha de estar bajo la guía directa del Maestro, y cualquier fórmula que no esté ajustada a las necesidades individuales contiene elementos peligrosos, porque las vibraciones que se establecen en el plano mental y las fuerzas engendradas allí son mucho más potentes que las de los niveles inferiores.

b. El grupo de egos o almas, al cual pertenece. Este es el más importante, porque al asignarle la meditación es necesario considerar a qué rayo pertenece el estudiante. Algo ya se ha dicho anteriormente sobre ello.

Como habrán observado, no he especificado determinados riesgos en relación con algún cuerpo en particular. No es posible abarcar el tema de esta manera. Más adelante, cuando se comprenda mejor la meditación ocultista y se la estudie científicamente, los estudiantes prepararán los datos y tratados necesarios, abarcando todo el tópico hasta donde sea posible. Sin embargo, hago una advertencia, señalo el camino -los instructores del mundo interno rara vez hacen más que esto. Nuestro propósito es desarrollar pensadores y hombres de clara visión, capaces de razonar con lógica. Por eso les enseñamos a desarrollarse ya pensar por sí mismos, razonar sobre sus propios problemas y formar sus propios caracteres. Tal es el Sendero…

3 de agosto de 1920.

Peligros que provienen de las fuerzas sutiles.

… Tenemos como tópico, esta mañana, la parte final de nuestra carta sobre los riesgos incidentales a la meditación. He tratado con alguna extensión los peligros individuales inherentes a los tres cuerpos y también indicado los riesgos que se corren cuando se descuida el karma del estudiante y sus afiliaciones grupales El tema es muy difícil. Tenemos que tratar los peligros que provienen de fuerzas e individuos, de entidades y grupos que actúan en los planos sutiles. La dificultad se debe a tres causas:

1. La ignorancia del estudiante común respecto a la naturaleza de esas fuerzas, y también acerca de los miembros de los grupos que se hallan en los planos sutiles.

2. El riesgo de revelar más de lo conveniente en una publicación exotérica.

a. Un peligro oculto, poco comprendido por los no iniciados, subyace en el hecho de que durante la concentración del pensamiento, que lógicamente surge al tratar estos problemas, se ponen en movimiento ondas mentales, se hace contacto con otras corrientes y formas mentales circulantes que atraen la atención sobre los problemas en discusión. Esto puede producir, a veces, resultados indeseables. Por lo tanto trataré el tema muy brevemente. En los planos internos son otorgadas la luz y la protección necesarias.

Tres grupos de entidades

Estos grupos de entidades se pueden diferenciar en tres grupos:

1. Grupos de seres desencarnados, ya sea en el plano emocional o en el mental.

2. Devas, ya sea separados o en grupos.

4. La Fraternidad negra.

Vamos a considerar cada división con el mayor cuidado, primeramente sentando las bases del conocimiento, indicando los peligros que en algunos casos pueden ser resultado de la meditación y que tienen su origen en la triple condición de los cuerpos del estudiante. Estas condiciones son:

Una negativa, que hace receptivos y pasivos a los tres cuerpos de la personalidad, y, por lo tanto, están abiertos al ataque de los alertados habitantes de otros planos.

Otra, que por ignorancia o temeridad, al intentar el empleo de ciertas fórmulas y mántram sin el permiso del Instructor, envuelve al estudiante con ciertos grupos de devas, poniéndolo en contacto con los devas del plano emocional y mental, que (por su ignorancia) lo hacen objeto de sus ataques y juguete de sus instintos destructores,

Una tercera condición, contraria a la anterior, que hace al hombre positivo y lo convierte en un canal para la fuerza o el poder. En este caso, el hombre procede de acuerdo con la ley o regla oculta y, ayudado por su Instructor, manipula el fluido eléctrico de los planos internos. Entonces se convierte en el centro de atención de quienes luchan contra los Hermanos de la Luz.

Las dos primeras condiciones son el resultado de la meditación necia e ignorantemente practicada; la última constituye frecuentemente la recompensa del éxito. En las dos primeras, el remedio reside en el estudiante mismo y en corregir inteligentemente el tipo de meditación y practicarla con mayor cuidado; en el tercer caso el remedio debe buscarse por distintos métodos, los cuales indicaré más adelante.

Peligros de la obsesión.

Los peligros provenientes de las entidades desencarnadas son indudablemente los de la obsesión, ya sea de carácter temporario, durante unos pocos minutos, o un período más extenso; también puede ser permanente y durar toda una vida. Anteriormente he escrito una carta sobre este asunto, y será incluida al finalizar ésta. Nunca repetimos un esfuerzo si podemos evitarlo. Principalmente trato de destacar que la entrada de una entidad obsesora, se efectúa mayormente por la actitud negativa asumida al practicar, ignorantemente, una meditación inadecuada, en su ansia por recibir la luz de arriba, en su determinación por esforzarse para alcanzar un nivel donde pueda hacer contacto con los instructores y hasta con el Maestro, y en su esfuerzo por eliminar todo pensamiento y vibraciones inferiores, el estudiante comete el error de hacer receptiva toda su personalidad inferior. En vez de hacerla firmemente positiva, respecto a los factores ambientales ya todos los contactos inferiores, y en lugar de dejar que el “ápice de la mente” (si se me permite una expresión poco común) sea receptivo y esté abierto a la trasmisión, desde los niveles causal o abstracto, y también intuitivo, el estudiante permite la recepción de todas partes. Únicamente un punto dentro del cerebro debe ser receptivo, todo el resto de la conciencia debe estar polarizado de tal manera que no haya posibilidad de interferencia externa. Esto se refiere a los cuerpos emocional y mental, aunque, en la actualidad para la mayoría de las personas es aplicable únicamente al emocional. En este período particular de la historia del mundo, el plano emocional o astral está tan densamente poblado y la respuesta del físico al emocional se halla tan exquisitamente sintonizada, que el peligro de obsesión es mayor que nunca. Pero para que sirva de aliento, debo decir que lo mismo ocurre en dirección inversa; nunca ha sido tan grande la respuesta a lo divino ni tan rápida la reacción a la inspiración superior. La divina inspiración o “divina obsesión”, privilegio de todas las almas avanzadas, será comprendida en los años venideros como no ha sucedido hasta ahora, y constituirá en definitiva uno de los métodos para ayudar al mundo, empleados por el esperado Señor y Sus Grandes Seres.

Debe recordarse que en el caso de una obsesión errónea, el individuo se halla a merced de la entidad obsesora, estando, por lo tanto, involucrado inconsciente o involuntariamente en ella. En la divina obsesión, el hombre, voluntaria y conscientemente, colabora con Quien trata de inspirarlo o de utilizar sus vehículos inferiores. El móvil, en este último caso, consiste en ayudar más a la raza. La obsesión no es el resultado de una condición negativa, sino una colaboración positiva, que procede de acuerdo con la ley, durante un período determinado… Cuando la raza desarrolle más la continuidad de conciencia entre lo físico y lo emocional y mas tarde lo mental, este acto de trasferir los vehículos será más frecuente y mejor comprendido.

9 de octubre de 1919.

Causas de la obsesión.

Una de las actividades que tiene por delante el estudiante de ocultismo es el estudio y la investigación científica de este asunto. Se dice en varios libros ocultistas que la obsesión y la demencia son íntimos aliados. La demencia puede existir en los tres cuerpos, siendo la menos dañina la del cuerpo físico, mientras que la más duradera y la más difícil de curar es la del cuerpo mental. La insanía del cuerpo mental, es el duro destino que desciende sobre los que durante muchas encamaciones han seguido la senda de la crueldad egoísta, empleando su inteligencia para satisfacer fines egoístas, haciéndolo intencionalmente y sabiendo que procedían mal. El Ego se vale de este tipo de locura algunas veces, para detener el avance del individuo por el sendero de la izquierda. En este sentido es una bendición disfrazada. Tratemos primero de las causas de la obsesión, dejando el asunto demencia para otro día. Estas causas son cuatro, y cada una responde a un tratamiento diferente:

Una de las causas es la marcada debilidad del doble etérico en la trama separadora, similar a un elástico flojo, que permite entrar a una entidad foránea, proveniente del plano emocional. La entrada, formada por esta trama, no está herméticamente cerrada, permitiendo ser atravesada desde afuera. Esta causa se genera en el plano físico y es consecuencia del desajuste de la materia de ese plano. Es resultado del karma prenatal, existiendo desde el primer momento. Por lo general el paciente es físicamente débil e intelectualmente retardado, pero pose do de un poderoso cuerpo emocional, que sufre, lucha y se esfuerza para impedir la entrada. Los ataques son intermitentes, y los sufren con m s frecuencia las mujeres que los hombres.

Otra de las causas es debido a razones emotivas, la falta de coordinaci n entre el cuerpo emocional y el f sico. Debido a ello, cuando el individuo act a en el cuerpo emocional (como durante la noche), le es muy dif cil volver a entrar en el cuerpo f sico y este da a otras entidades la oportunidad de entrar en el veh culo f sico e impedir que lo ocupe el verdadero Ego. sta es la forma m s com n de obsesi ny afecta a aquellos que poseen un robusto veh culo f sico y fuertes vibraciones astrales, pero cuerpos mentales d biles. Ello da lugar a que se entable la lucha, siendo el origen de las violentas escenas de gritos del lun tico y del paroxismo del epil ptico. Los hombres est nm s sujetos a este tipo de obsesi n que las mujeres, pues stas, por lo general, se hallan defin damente polarizadas en el cuerpo emocional.

Un tipo raro de obsesi n es la mental. En el futuro, a medida que el cuerpo mental vaya desarroll ndose, es posible que se den casos m s frecuentes. La obsesi n mental involucra el desplazamiento en los niveles mentales, de ah la rareza. El cuerpo f sico y el emocional se mantienen como una unidad, pero el Pensador permanece en el cuerpo mental, mientras que la entidad obsesora (revestida de materia mental) penetra en los dos veh culos inferiores. En el caso de obsesi n emocional, El Pensador permanece en sus cuerpos emocional y mental, pero es despose do del cuerpo f sico. En este ltimo caso no le queda ni el emocional ni el f sico. La causa reside en el desarrollo excesivo del mental y en la relativa debilidad de los cuerpos emocional yf sico. El Pensador es demasiado potente para sus otros dos cuerpos y desde a su empleo; se interesa demasiado por su tarea en los niveles mentales, y de esta manera da oportunidad a las entidades obsesoras para asumir control. Esto, como ya dije, es raro, siendo la consecuencia de un desarrollo desequilibrado. Ataca a los hombres ya las mujeres por igual; se manifiesta principalmente en la ni ez, y es dif cil de curar.

Una causa de obsesi nm s rara a n es, definidamente, el trabajo de los magos negros. Consiste en cortar el lazo magn tico que une al Ego con el cuerpo f sico inferior, dej ndolo en sus cuerpos emocional y mental. Esto, normalmente, dar a por resultado la muerte del cuerpo f sico, pero, en tales casos, el mago negro que ha de utilizar el f sico, entra en ly hace conexi n con su propio cord n. Estos casos no son comunes- Se presentan nicamente en dos tipos de personas:

Los que se hallan muy evolucionados en el Sendero, pero que por negligencia voluntaria, fracasan en alguna encarnaclon, abriendose al ataque de las fuerzas malignas. El pecado (como lo denominan ustedes) en la Personalidad de un disc pulo da origen a un punto d bil, que es aprovechado por las fuerzas malignas. Este tipo de obsesi n se manifiesta en la trasformaci n que, a veces, se observa en una gran alma que, s bitamente, se lanza por el camino descendente, cambiando radicalmente la direcci n de su existencia, enlodando as una buena reputaci n. Lleva con ello el propio castigo, porque en los planos internos el disc pulo observa, y en agon a mental ve a su veh culo inferior deshonrando el nombre sin m cula de su verdadero due o, y dando ocasi na que se hable mal de una causa querida.

El otro tipo corresponde a los poco evolucionados, a los d bilmente organizados y, por lo tanto, a los incapaces de resistir.Tipos de entidades obsesoras.

Las entidades obsesoras son tan numerosas que es materialmente imposible detallar as, por lo tanto enumerar una pocas:

1. Entidades desencarnadas de grado inferior que esperan encarnar, y aprovechan la oportunidad cuando se presenta como en los primeros dos casos.

2. Suicidas ansiosos de deshacer lo hecho y de ponerse nuevamente en contacto con la tierra.

3. Espíritus buenos y malos atados a la tierra, que debido a la ansiedad que sienten por sus seres queridos, por sus negocios o porque ansían causar algún daño, o repararlo, se apresuran a tomar posesión de los casos primero y segundo.

4. Los Hermanos Negros, como ya dije, que se aprovechan principalmente de los casos tercero y cuarto. Ellos necesitan cuerpos muy evolucionados, no interesándoles los débiles o burdos. En el tercer caso la debilidad es totalmente relativa, debido a la excesiva acentuación del vehículo mental.

5. Elementales y entidades subhumanas de carácter maligno, que se aprovechan de la más mínima oportunidad, allí donde sienten vibraciones afines.

6. Algunos devas de naturaleza inferior, inofensivos pero traviesos, que por puro capricho y diversión se introducen en el cuerpo de otro, así corno el niño se divierte vistiéndose con ropas de adultos.

7. Visitantes ocasionales de otros planetas que penetran en ciertos cuerpos muy evolucionados para llevar a cabo sus propios fines. Este caso es extremadamente raro…

Ahora indicaré algunos métodos que oportunamente constituirán las primeras tentativas de curaclon.

En el primer tipo mencionado, los casos de debilidad física, la cura tendrá por objeto construir un cuerpo físico robusto, en sus aspectos físico y etérj.co, pero en especial el etérico. Esto se efectuará en los años venideros, ayudados directamente por los devas de las sombras (los devas violeta o de los éteres). Se ayudará a reforzar la trama etérica por medio de la luz violeta, combinada con los sonidos correspondientes, lo cual se aplicará en sanatorios de reposo. Coincidentemente con este tratamiento, se intentará fortalecer el cuerpo mental. A medida que se consiga el fortalecimiento del cuerpo físico, los ataques se producirán cada vez con menos frecuencia, hasta que cesarán totalmente.

Cuando se trate de casos del segundo tipo, es decir, falta de coordinación entre los vehículos físico y emocional, el primer metodo de curación será el exorcismo, mediante la ayuda de los mántram y ceremonias (como se hace en el ritual religioso). Personas aptas para ello usarán estos mántram durante la noche, pues se supone que la entidad obsesora está ausente durante las horas de sueño. Estos mántram harán volver al verdadero ocupante del cuerpo, formando una muralla protectora a su alrededor, que tratará de obligar a la entidad obsesora a permanecer alejada. Al regresar el verdadero ocupante, la tarea consistirá en mantenerlo allí. La tarea educadora durante el día y las medidas de protección durante la noche, por breves o prolongados períodos, eliminarán gradualmente al maligno intruso, y con el trascurso del tiempo el paciente tratará de lograr la inmunidad. Posteriormente se podrá decir algo más sobre esto.

En el caso de obsesión mental, el problema es más difícil. La mayor parte de las primeras curas a lograrse en el futuro se obtendrán con los dos primeros grupos. Para los casos de obsesión mental se deberán esperar mayores conocimientos, aunque es conveniente hacer experimentos cuanto antes. Esta tarea tendrá que hacerse principalmente desde el plano mental por quienes pueden actuar libremente en este plano, a fin de ponerse en contacto con el Pensador en su cuerpo mental. Se deberá obtener la colaboración del Pensador, para efectuar un ataque conjunto contra los cuerpos emocional y físico obsesados. Las curas de los dos primeros casos se efectuarán, en su mayor parte, durante la noche, pero, en el último caso, el Pensador ha de recuperar sus cuerpos físico y emocional, de ahí su extrema dificultad. En estos casos frecuentemente se produce la muerte.

Sobre los casos de rotura del cordón magnético, nada puede hacerse todavía.Peligros provenientes de la evolución dévica.

Este segundo punto es más complejo. Recordarán que en el trascurso de estas cartas se dijo que es posible establecer contacto con los devas a ángeles, por medio de los mántrams y las fórmulas especificas, y que en este contacto existen peligros para el desprevenido, siendo excepcionalmente real, en la actualidad, por las siguientes razones:

a. La entrada del rayo violeta, el séptimo rayo de ceremonial, hace que dicha relación o contacto con los devas, se obtenga hoy más fácilmente que nunca. Por lo tanto, en este rayo es posible tal acercamiento y, mediante el empleo de las fórmulas establecidas y ceremoniales, conjuntamente con movimientos rítmicas regulados, se hallará el punto de unión de las dos evoluciones afines. Esto se observará en los rituales, y los síquicos testifican ya el hecho de que el ritual de la Iglesia y de la Masonería ha sido puesto en evidencia. Esto sucederá con mayor frecuencia, llevando consigo ciertos riesgos que inevitablemente se introducirán en el conocimiento popular, afectando así de variadas maneras a los incautos hijos de los hombres. Como ya saben, la Jerarquía planetaria está ahora realizando un esfuerzo definido a fin de informar a los devas la parte que han de desempeñar en el esquema de las cosas y la parte que también le corresponde a la familia humana. El trabajo es lento, siendo inevitables ciertos resultadas. No es mi intención tratar en estas cartas la función que el ritual y las fórmulas mántricas establecidas tienen en la evolución de los devas y de los hombres. Sólo deseo señalar que para los seres humanos existe un peligro en el uso imprudente de las fórmulas que invocan a los devas, en experimentar con la Palabra Sagrada, para hacer contacto con los Constructores, los cuales son afectados grandemente por ello, y en esforzarse por descubrir los secretos del ritual, con su correspondiente color y sonido. Más adelante, cuando el discípulo haya atravesado el portal de la iniciación, obtendrá este conocimiento y también la necesaria información que le enseñará a trabajar de acuerdo a la ley. Quien se ajusta a la ley, no corre peligro.

b. La raza está poseída de una fuerte determinación de penetrar detrás del velo e investigar lo que existe en esa zona desconocida. En todas partes las personas son conscientes internamente de los incipientes poderes que la meditación desarrolla. Han descubierto que siguiendo estrictamente ciertas reglas, se hacen más sensibles a ciertas visiones y sonidos de los planos internos. Obtienen fugaces vislumbres de lo desconocido; ocasionalmente, ya raros intervalos, se abre momentáneamente el órgano de la visión interna, y oyen y ven en los planos astral y mental. Perciben a los devas en las reuniones en que se emplea el ritual, captan sonidos o voces que les revela verdades que reconocen como tales. La tentación natural a forzar estas cosas, a prolongar la meditación, a poner en práctica ciertos métodos que prometen intensificar la facultad síquica, es demasiado fuerte. Imprudentemente fuerzan las cosas y los resultados son desastrosos. Sugeriré lo siguiente: Literalmente, es probable jugar con fuego durante la meditación. Los devas de los niveles mentales manipulan los fuegos latentes del sistema e incidentalmente los fuegos latentes del hombre interno. Desgraciadamente es posible ser juguete de las actividades de esos devas y perecer en sus manos. Aquí digo una verdad y no expongo interesantes quimeras de un cerebro alucinado. Cuidense de jugar con fuego.

c. El presente período de transición es, en gran parte, responsable del peligro. No se ha llegado todavía a construir el tipo de cuerpo adecuado para retener y manipular la fuerza oculta; por ahora los cuerpos empleados sólo acarrean desastres al estudiante ambicioso. Cuando un individuo comienza a seguir el camino de la meditación ocultista, tarda casi catorce años para reconstruir los cuerpos sutiles e, incidentalmente, el físico. Durante todo ese periodo es peligroso urgar lo desconocido, pues únicamente un cuerpo físico robusto y refinado, un cuerpo emocional estable, controlado y equilibrado, y un cuerpo mental debidamente agudizado, pueden penetrar en los planos sutiles y, literalmente, trabajar con Fohat, pues es precisamente lo que hace el ocultista. Por eso, todos los sabios Instructores hacen tanto hincapié respecto al sendero de purificación, el cual debe preceder al sendero de iluminación, e insisten en que se adquiera la facultad espiritual, antes de poder desarrollar sin peligro la facultad síquica; exigen servir a la raza todos los días de la vida, antes de permitir al hombre manipular las fuerzas de la naturaleza; dominar a los elementales, colaborar con los devas, aprender las fórmulas y ceremonias, los mántrams y las palabras clave, que atraen estas fuerzas al círculo de la manifestación.

4 de agosto de 1920.

Peligros provenientes de los Hermanos de la Oscuridad.

Creo que anteriormente he dado todo cuanto puedo impartir por ahora respecto a los Hermanos de la Oscuridad, según se los denomina a veces. Aquí quiero insistir únicamente sobre el hecho de que el estudiante común no debe temer ningún peligro proveniente de esta fuente. Sólo cuando nos acercamos al discipulado y un hombre se destaca de sus semejantes, como instrumento de la Fraternidad Blanca, atrae la atención de quienes tratan de detenerlo. Cuando por la práctica de la meditación, el poder y la actividad en el servicio, el hombre ha desarrollado sus vehículos a un punto de verdadera realización, su vibración pone en movimiento materia de un tipo especifico, y aprende a trabajar con esa materia, a manipular los fluidos ya controlar a los constructores. Al hacerlo, se entromete en los dominios de quienes trabajan con las fuerzas de la involución y se expone a sus ataques, los cuales pueden ser dirigidos contra cualquiera de sus tres vehículos, pudiendo ser de distintos tipos. Describiré brevemente algunos de los metodos que se emplean contra el discípulo, los únicos que interesan a quienes estudian estas cartas:

a. Ataques al cuerpo físico: Emplean todos los medios posibles para entorpecer la utilidad del discipulo, mediante enfermedades o invalidando su cuerpo físico. No todos los accidentes son consecuencia del karma, pues comúnmente el discipulo ha trascendido buena parte de ese tipo de karma, y está relativamente libre de esa fuente de entorpecimientos durante el trabajo activo.

b. El espejismo es otro de los métodos empleados: Consiste en envolver al discipulo en una nube de materia emocional o mental, suficientemente densa como para ocultarle lo real y oscurecer temporalmente la verdad. El estudio de los casos donde ha sido empleado el espejismo son altamente reveladores, poniendo de manifiesto cuán difícil es, aun para el discípulo avanzado, discernir siempre entre lo real y lo falso, la verdad y la mentira. El espejismo puede producirse en los niveles emocional y mental, pero comúnmente en el primero. Una de las formas empleadas consiste en introducir en la mente del discípulo la idea de debilidad, desaliento o crítica, a la cual cede en algunos momentos. La idea, así sugerida, adquiere excesiva proporción y el discípulo desprevenido, sin advertir que está viendo los gigantescos contornos de sus propios pensamientos moment neos y pasajeros, se deja dominar por el desaliento, hasta llegar a la desesperaci n, siendo en tales condiciones de muy poca utilidad para los Grandes Seres. Otra forma consiste en proyectar en su aura mental sugerencias e ideas que se supone proceden de su propio Maestro; pero en realidad son sugerencias sutiles que entorpecen y no ayudan. Ha de ser muy sagaz el disc pulo para discernir, en cualquier momento, entre la voz de su verdadero Instructor y las enga osas sugerencias del falso, y esto ha sucedido hasta con elevados iniciados, que han sido enga ados moment neamente.

Son muchos y sutiles los medios p ra enga ar y reducir el rendimiento efectivo del trabajo en el mundo. Por eso se aconseja sabiamente a todos los aspirantes a estudiar y trabajar para desarrollar viveka, o esa discriminaci n que protege contra el enga o. Si esta cualidad se construye laboriosamente y se cultiva cuidadosamente en todas las circunstancias y casos, grandes y peque os de la vida diaria, el peligro de ser desviado quedar anulado.

c. Un tercer m todo, frecuentemente empleado, es envolver al disc pulo en una densa nube oscura; rodearlo de una impenetrable noche y niebla, en la cual tropieza y frecuentemente cae. Puede tomar la forma de una negra nube de materia emocional, de alguna oscura emoci n, que parece poner en peligro toda vibraci n estable, precipitando al aturdido estudiante en las negruras de la desesperacion; se siente como si fuera despajado de todo y presa de varias y funestas emeciones; se considera abandonado por

todos; ve los esfuerzos pasados como in tiles; cree que ya no le queda m s que morir. En tales momentos el estudiante necesita en gran manera el don de viveka, contrapesar cuidadosamente y razonar con calma toda la cuesti n. En esos momentos debe recordar que la oscuridad no oculta nada al Dios interno y que el centro de la conciencia permanece all, inc lume ante todo cuanto pueda acontecer. Ha de perseverar hasta el fin, el fin de qu ? El fin de la nube que lo envuelve; el punto donde se fusiona con la luz del sol y que debe atravesar en toda su extensi ny salir a la luz del d a, comprendiendo que nada puede llegar ni da ar a la conciencia interna. Dios se halla dentro, no importa lo que trascurre afuera. Observamos las circunstancias ambientales, f sicas, astrales o mentales, y olvidamos que en lo m s profundo del coraz n se ocultan nuestros puntos de contacto con el Logos universal.

d. Finalmente (no puedo tratar todos los m todos utilizados), los medios empleados pueden consistir en proyectar oscuridad mental sobre el discipulo. La -oscuridad puede ser intelectual, en consecuencia, m s dif cil de penetrar; pues en este caso debe entrar en juego el poder del Ego, mientras que en el primero el razonamiento sereno de la mente inferior puede ser suficiente para disipar la dificultad. En este ltimo caso, el discipulo no s lo har bien en tratar de evocar a su Ego o Yo superior, para disipar la nube, sino tambi na su Instructor oa su Maestro, para que le presten ayuda. stos son s lo algunos de los peligros que acechan al aspirante. Los se alo nicamente como advertencia y gu a, no para alarmarlos. Ahora pueden intercalar la carta mencionada anteriormente, con las reglas que en ella doy para ayudar al disc pulo.

25 de setiembre de 1919.

La Fraternidad Negra.

Hoy quisiera hablarles de los poderes de la Fraternidad Negra. Es necesario que comprendan ciertas leyes que rigen sus actividades y algunos m todos que sus miembros emplean, a fin de comprenderlos y utilizar los m todos adecuados de protecci n. Como dije anteriormente, el peligro es todav a inapreciable para la mayor a, pero a medida que trascurra el tiempo será necesario enseñar, a quienes trabajan en el plano físico, la forma de protegerse y resguardarse de los ataques.

Los Hermanos Negros son -nunca lo olviden- hermanos equivocados y descarriados, aunque hijos del mismo Padre, que se han extraviado en lejanas tierras. El camino de retorno será largo para ellos, pero la misericordia de la evolución, inevitablemente, los obligará a volver por el sendero de retomo en ciclos distantes. Quien sobreexite la mente concreta y consienta cerrarse continuamente a lo superior, corre el peligro de desviarse por el sendero de la izquierda. Muchos son los que se desvían así, pero… vuelven sobre sus pasos y evitan cometer los errores en el futuro, así como el niño que se quema una vez, evita acercarse al fuego. El hombre que persiste, a pesar de las advertencias y del dolor, es el que finalmente se convierte en un hermano de la oscuridad. Al principio, el Ego lucha denodadamente para impedir que la Personalidad se desarrolle de esta manera, pero las deficiencias del cuerpo causal (no olviden que nuestros vicios no son más que nuestras virtudes mal empleadas) hace que éste se desequilibre y desarrolle excesivamente en un sólo sentido y esté lleno de huecos y brechas allí donde deberían hallarse las virtudes.

El hermano negro no se siente unido a su especie; sólo ve personas que han de ser explotadás para sus propios fines. Ésta es, en pequeña escala, la marca de aquellos que, a sabiendas o no, son sus instrumentos. No respetan a persona alguna; consideran a todos los hombres como presa legítima; emplean a cualquiera para llevar adelante sus propósitos, y por todos los medios a su alcance, correctos o incorrectos, procuran destruir toda oposición y adquirir cuanto desean para su yo personal.

El hermano negro no tiene en cuenta el sufrimiento que puede ocasionar, ni se preocupa de la agonía mental que podría causar en su adversario; persiste en sus propósitos y no los abandona, aunque dañe a alguien, sea hombre, mujer o niño, con tal que sus propios fines se cumplan. No hay que esperar compasión de quienes se oponen a la Fraternidad de la Luz.En el plano físico y en el emocional, el hermano negro tiene más poder que el hermano de la Luz; no más poder “en sí”, sino más poder aparente, porque los Hermanos Blancos prefieren no ejercer Sus poderes en esos dos planos, como lo hacen los Hermanos Negros. Podrían ejercer Su autoridad, pero han decidido abstenerse y, en cambio, trabajar con los poderes de la evolución y no con los de la involución. Las fuerzas elementales que se encuentran en ambos planos se ponen en juego obedeciendo a dos factores:

a. Las fuerzas inherentes a la evolución, que conducen todo a la final perfección. Los Adeptos Blancos colaboran en ello.

b – Los hermanos negros, que algunas veces emplean estas fuerzas para imponer su voluntad y vengarse de todos los que se oponen. Otras veces, los elementales del plano terrestre, los gnomos y la esencia elemental que se encuentra en las formas malignas, algunos de los duendes y las hadas de color marrón, gris y de tonalidades sombrías, actúan bajo su control. Sin embargo, no pueden controlar a los devas altamente desarrollados ni a las hadas de color azul, verde o amarillo, aunque a algunas de color rojo pueden hacerlas trabajar bajo su dirección. Los elementales del agua (aunque no los duendes ni las sílfides) a veces los ayudan, y debido al control que ejercen sobre estas fuerzas de involución, suelen entorpecer el avance de nuestro trabajo.

Con frecuencia, el hermano negro se disfraza de agente de la luz, presentándose a menudo como mensajero de los dioses; pero para seguridad de ustedes, les diré que quien actúe guiado por el Ego obtendrá clara percepción y escapará al engaño.

En la época actual, su poder es a veces muy grande. Per què? En la Personalidad de todos los hombres existen aún muchas cosas que responden a su vibración, por eso les resulta fácil afectar los cuerpos de los hombres. Muy pocos miembros de la raza, relativamente hablando, han desarrollado la vibración elevada que corresponde a la tónica de la Fraternidad de la Luz, que prácticamente actúa en la casi totalidad de los dos niveles más elevados (los subplanos atómicos y subatómicos) de los planos mental, emocional y físico. Al actuar en dichos subplanos, puede sentirse el ataque de los elementales en los planos inferiores, pero no producirán daño; de ahí la necesidad de la pureza de vida, de emociones puras y controladas y de pensamientos elevados.

Observarán que he dicho que el poder de los hermanos negros predomina aparentemente en los planos físico y emocional, no asi en el plano mental, en el cual actúan los hermanos de la Luz. Es posible hallar magos negros de gran poder en los niveles mentales inferiores, pero en los superiores domina la Logia Blanca; los tres subplanos superiores son los niveles que Ellos exhortan a los hijos de los hombres a descubrir; constituyen Su región, hacia la cual han de aspirar y luchar. El hermano negro impone su voluntad sobre los seres humanos (cuando existe vibración análoga) y sobre los reinos elementales de involución. Los hermanos de la luz, como lo hizo “el varón de dolores”; imploran a la humanidad errante que se eleve hacia la luz. El hermano negro retarda el progreso y moldea todo para sus propios fines; el hermano de la luz dirige sus esfuerzos a fin de acelerar la evolución y -renunciando a lo suyo, corno precio de la realización- permanece en medio de las brumas, la lucha, el mal y el odio de la época, si al hacerlo puede ayudar a otros (sacándolos de la oscuridad de la tierra) afirmandoles sus pies sobre el Monte para que puedan ascender a la Cruz.

Y ahora, ¿qué métodos pueden eniplearse para salvaguardar a los trabajadores en el campo del mundo? ¿Qué se puede hacer para evitar los peligros de la actual lucha y de la aún más enconada de los siglos venideros?

1. La primera condición esencial es lograr la purificación de todos los vehículos. Si un hermano negro obtiene dominio sobre un hombre, es prueba de que éste tiene algún punto débil en su vida. La puerta por donde el hermano negro penetra debe ser abierta por el hombre mismo; la abertura por donde entran las fuerzas malignas debe ser hecha por el mismo ocupante de los vehículos. De ahí la necesidad de la escrupulosa limpieza del cuerpo físico, de emociones puras estables en el cuerpo emocional, y de pensamientos puros, en el cuerpo mental. Cuando esto ocurra, habrá coordinación entre los vehículos inferiores, y el Pensador que los habite no permitirá la entrada a entidades extrañas.

2. La eliminación de todo temor. Las fuerzas de la evolución vibran mucho más rápidamente que las de la involución, y en esto hay una reconocida seguridad. El temor causa debilidad; la debilidad causa desintegración; el punto débil falla, produciéndose el vacio a través de éste pueden entrar las fuerzas del mal. El factor que permite la entrada radica en el temor que siente el hombre y es el que así abre la puerta.

3. Permanecer firme e inconmovible, no importa lo que suceda. Los pies pueden estar hundidos en el barro de la tierra, pero la cabeza puede estar bañada por los rayos del sol en regiones más elevadas. Conocer la suciedad de la tierra no significa contaminarse.

4. El reconocimiento del sentido común y su aplicación a la cuestión en debate. Dormir mucho y, durmiendo, aprender a hacer positivo al cuerpo; mantenerse activo en el plano emocional y alcanzar la calma interna. Evitar el cansancio excesivo al cuerpo físico y procurar distracción, cuando sea posible. Durante las horas de relajación se efectúa el reajuste, que anula la tensión posterior.

--------

PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartes sobre Meditació Ocultista

La ciència de la meditació com una tècnica d'entrenament mental, és practicada cada vegada mes a tot arreu. La meditació està relacionada amb energia que flueix, la natures impersonal i ardent; el seu perill potencial per tant, hauria de ser comprès i eludit, i les pràctiques adoptades haurien de ser segures i fiables. Aquest llibre exposa els factors bàsics, generals i específics, mostrant l'objectiu fonamental de la ciència de la meditació: el servei mundial.

Djwhal Khul - Cartes sobre meditació ocultista (246, 3 KiB, 11.118 hits)

Article Següent