Història del Arcàngel Zadquiel

  • 2018
Taula de continguts amagar 1 Quin és el Arcngel Zadquiel? 2 El Arcngel Zadquiel al judasmo 3 Les qualitats del Arcngel Zadquiel 4 El Arcngel de la Invocacin 5 Representaci del Arcngel Zadquiel juny Virtuts i serveis del Arcngel Zadquiel

El Arcngel Zadquiel és un dels ngels que estan en presència de Déu, cridats Angeles de la Presència. El seu nom significa Justícia de Déu i és, segons algunes fonts, un dels nou regents del parads.

Aquest és el ngel de la justícia, el perdny la trasmutacin, sent aquests aspectes claus per purificar l'ànima atorgant justícia amb perdny netejant l'ànima de rancor i odi.

Per a la religi juda, Zadquiel és el Arcngel de la Pietat i per certs ocultistes, el arcngel que custodia els registres aksicos, de vides passades, considerat un netejador de karma.

Qui és l'Arcàngel Zadquiel?

En el Catolicisme només es reconeix a tres arcàngels de manera oficial i Zadquiel no és un d'ells. No obstant això, tot i que no és confirmat, tampoc és negat. El mateix passa a les Esglésies Cristianes Ortodoxes, on es reconeixen només a tres arcàngels: Gabriel, Rafael i Miquel, mentre que l'Església Protestant només reconeix a Gabriel ia Miguel.

Oficialment, Zadquiel només és reconegut a l'Església copta d'Etiòpia, ja que s'utilitza al llibre canònic d'Enoc, on se l'esmenta com arcàngel.

Dins el Judaisme, Zadquiel és l'Arcàngel de la Pietat. Per això, en la metafísica esotèrica és considerat el Arcàngel de la Flama Violeta i s'associa a la transmutació, al perdó ia l'alliberament que aquesta flama representa.

A la Càbala, el llibre jueu, s'associa a aquest arcàngel amb les sefirot, les 10 emanacions divines que corresponen als aspectes de Déu. Cada sefirá és un canal d'energia Divina que representen diferents dimensions d'una mateixa força. I aquest arcàngel s'associa a la sefirá de la Pietat, la Compassió i la Misericòrdia.

Aquestes qualitats li han atorgat diversos títols: Àngel de la Transmutació, Àngel del Perdó, Àngel de la Misericòrdia, Àngel de la Compassió, Àngel de l'Alliberament, Àngel de la Màgia, Àngel de l'Alquímia, Àngel de la Memòria i Ángel del Record, entre d'altres.

L'Arcàngel Zadquiel en el judaisme

En el judaisme, Zadquiel és l'Àngel de la Pietat, ja que correspon al sefirot de la compassió, misericòrdia i pietat. Ell és l'àngel que va enviar Déu per aturar la mà d'Abraham quan anava a sacrificar el seu fill Isaac, encara que algunes fonts consideren que va ser Gabriel qui va complir aquesta missió pel seu paper com a missatger.

Existeixen alguns textos rabínics que el nomenen com el cap dels Hashmallim, mentre que altres fonts consideren com a cap a Zacharel. No obstant això, si Zadquiel pertanyés a l'ordre, això explicaria per què no formaria part dels arcàngels que custodien la Terra i per què se l'associa a la llibertat.

Per la seva banda, el Maseket Azilut, un text cabalístic que té els seus orígens al segle XIV, el nomena juntament amb Gabriel com un dirigent de l'ordre dels Shinanim.

Les qualitats de l'Arcàngel Zadquiel

Les qualitats de Zadquiel són molt variades, i algunes poden semblar oposades, com la justícia i el perdó. Però cal tenir en compte que la Justícia Divina està unida al perdó i no són oposades com en la justícia terrenal.

Joan Pau II va dir: "No hi ha justícia sense perdó". No obstant això, la justícia no és el perdó, sinó tan sols un dels seus aspectes.

Per això, Zadquiel representa l'aspecte compassiu o misericordiós de la justícia i el seu títol de "Arcàngel de la Justícia" és més propi que en Uriel, l'arcàngel portador de les claus de l'infern i qui representa a la justícia en els seus aspectes més rigorosos i repressius.

Una altra de les qualitats que podrien semblar contradictòries en Zadquiel són les qualitats de justícia, perdó i alliberament. Però és de notar que el perdó sempre representa un alliberament, tant per a qui l'atorga com per a qui el rep. Qui perdona s'allibera del seu odi i de la seva ressentiment, així com el dolor que suposa el record constant d'haver estat una víctima.

L'alliberament per a qui rep el perdó és la llibertat que suposa el veure lliure d'un càstig o d'una amenaça latent, així com de la mala voluntat de qui li atorga l'absolució. Per això, l'Arcàngel Zadquiel és també l'Àngel del Perdó, l'Àngel de la Memòria i l'Àngel del Record.

La seva qualitat de Àngel de la transmutació deriva del fet de la transformació espiritual necessària per atorgar el perdó veritable, que és un canvi elevador que allibera i purifica l'ànima.

Per alguns ocultistes, és Zadquiel l'arcàngel custodi dels registres akásicos i és associat a una neteja del karma gràcies a la seva qualitat d'Àngel del Perdó. S'entén que en atorgar el perdó restem karma a qui alliberem i també restem karma a nosaltres mateixos. I la gravetat de la falta, així com la sinceritat del perdó, és fonamental per a aquest alliberament.

El Arcàngel de la Invocació

En la branca esotèrica de la Metafísica s'associa a l'Arcàngel Zadquiel amb la Flama Violeta o Rayo Violeta. Es diu que és el ministre que escampa els seus poders als que ho sol·liciten.

La Flama Violeta és una energia espiritual que conté els atributs d'Perdó, Alliberament i Transmutació i transforma o transmuta tot el dolent en bo per mitjà de l'elevació de la freqüència vibratòria de les energies de l'esperit.

En total hi ha Set Llamas i cadascuna d'elles correspon a un arcàngel, però com a portador de la Flama Violeta, Zadquiel és l'arcàngel més important en els cercles esotèrics.

Per als creients, això és possible des que el comte Saint Germain (1703-1784), conegut com el Mestre Ray Sol, Mestre Ascendit de la Flama Violeta, va aconseguir que se li permetés regalar a la Humanitat la possibilitat de convocar la flama amb decrets en els quals molt sovint es troba la presència "Jo Sóc".

Representació de l'Arcngel Zadquiel

Zadquiel és representat amb robes violetes, associades a la Flama Violeta que simbolitza la transmutacin. És tanben la color de la penitència i del vincle amb el cerimonial i el perdn.

A les seves mans porta una creu, la qual s'interpreta de dues maneres diferents. D'una banda, aquesta creu pot significar la creu de Crist, que teolgicamente representa el perdn diví, i de l'altra, significa l'obertura humana a l'energia divina, ja que la creu simbolitza una persona amb els braços oberts que rep l'energia divina del seu Creador.

El Arcngel Zadquiel porta una copa, la qual pot ser un smbol de l'elixir de la vida eterna, però tamb pot representar el calze de la missa, el que significa la transubstanciaciny la transmutacin.

Virtuts i serveis del Arcngel Zadquiel

Les virtuts de Zadquiel són la compasin, la caritat, la misericòrdia, la pietat, la bondat, la llibertat i la transmutacin.

Els dons espirituals que pot atorgar aquest Àngel a qui ho invoqui són la liberaciny evoluci espiritual, la capacitat de ser compassiu, de perdonar i de curar els records dolorosos, així com eliminar les energies es negatives, el sentiment de derrota o abatiment, la desesperança, la impotència i el pessimisme.

És a aquest Àngel a qui s'ha d'acudir quan es necessita trobar pau i alliberament interior, quan es vol ser lliure d'odi i rancor, quan es necessita purificar l'ànima per atorgar el perdny tamb quan es percep la vida sota els aspectes negatius que impedeixen a una persona evolucionar espiritualment.

Vist a Mundo Pránico, per Pedro, redactor de la Germandat Blanca

Descobreix el poder de l'Arcàngel Zadquiel

Article Següent