Sobre les jerarquies Espirituals o Gran Germanor Blanca, pel Mestre Djwhal Khul

CAPÍTOL III

EL TREBALL DE LA jerarquia

Encara que el tema de la jerarquia oculta del planeta desperta un enorme i profund interès en l'home comú, la seva veritable significaci, però, tret compresa fins que es reco coneguin 03:00 coses sobre el tema. Primer, que la sencera jerar qua d'éssers espirituals representa una sntesi de forces o d'energies, conscientment manejades per dur endavant l'evolució planetària. Això de ser ms evident a mesura que avan xem. Segon, aquestes forces manifestades en el nostre sistema planetari, per mitjà de les grans Personalitats que componen nen la jerarquia, vinculen el sistema i tot el que conté, amb la jerarquia superior anomenada solar. La nostra jerarquia és una rplica en miniatura de la sntesi major d'aquestes Entitats acte conscients, que manipulen i controlen al Sol i es manifesten a través de aquest i dels set planetes sagrats, i tamb d'altres planetes majors i menors, que componen el nostre sistema solar. Tercer, aquesta jerarquia de forces té quatre línies d'acci predominants, que són:

Desenvolupar l'autoconsciència en tots els Éssers.

La jerarquia tracta de proporcionar les condicions adequades per desenvolupar l'autoconsciència en tots els éssers, realizndolo primerament en l'home, mitjançant el treball inicial de fusionats nar els tres aspectes superiors de l'esperit amb els quatre inferiors res ; mitjançant l'exemple en el servei, en el sacrifici i en la renunciació, i per la constant corrent de llum (comprès esotèricament) que emana d'ella. La Jerarquia podria ser amb considerada com el conjunt de forces del cinquè regne de la natura lesa al nostre planeta. Aquest regne s'aconsegueix mitjançant el ple desenvolupament i el control del cinquè principi o ment, i el seu trasmu tació en saviesa, que literalment consisteix a aplicar la intel ligència a tots els estats de l'ésser, mitjançant la utilització plena ment conscient de la facultat discriminadora del amor.

Desenvolupar la Consciència en els tres Regnes Inferiors.

Com és ben sabut, els cinc regnes de la natura en l'arc evolutiu poden definir-se de la manera següent: mineral, vegetal, animal, humà i espiritual. Aquests regnes tenen algun tipus de consciència, i el treball de la Jerarquia consisteix en donis atropellar aquests tipus fins a la perfecció, mitjançant l'esgotament del karma, l'acció de la força i la provisió de les correctes condicions. Obtindrem una idea d'aquesta tasca si fem un breu resum dels diferents aspectes de la consciència a desenvolupar en els diversos regnes. En el regne mineral, el treball de la Jerarquia està dedicat a desenvolupar l'activitat discriminadora i selectiva. Una de les característiques de la matèria és desenvolupar un tipus d'activitat, i pel que fa aquesta activitat va dirigida a la construcció de formes, encara les més rudimentàries, es manifesta la facultat de discrimi nar. Això és reconegut pels científics d'arreu i, en fer-ho, s'acosten als descobriments de la Saviesa Divina. En el regne vegetal, a aquesta facultat de discriminar se li agre ga la de respondre a la sensació, advertint-se l'elemental amb condició del segon aspecte de la divinitat, així com en regne mineral s'adverteix un reflex similar rudimentari, del tercer as pecte de activitat. En el regne animal, s'incrementen les activitats Rudimenta ries, i es troben símptomes (si es pot dir així) del primer aspecte, o propòsit i voluntat embrionaris. Podríem dir-instint hereditari, però en veritat actua com a propòsit de la naturalesa. Amb gran saviesa HP Blavatsky va dir que l'home és el macrocosmos per als tres regnes inferiors, perquè en ell es sinte teixen aquestes tres línies de desenvolupament i arriben a la seva plena fructifica ció. En veritat i de fet, és intel·ligència activa i meravellosa ment manifestada. És amor i saviesa incipients, encara que no siguin més que l'objectiu dels seus esforços; posseeix aquesta voluntat em brionaria, dinàmica, iniciadora, que arribarà al seu ple desenvolupament després d'haver entrat en el cinquè regne. En el cinquè regne la consciència a desenvolupar és la de grup, i es manifesta en el ple floriment de la facultat amor- saviesa. L'home no fa més que repetir, en una volta més alta de l'espiral, la tasca dels tres regnes inferiors, ja que en el regne humà manifesta el tercer aspecte d'intel·ligència activa. En el cinquè regne, en el qual s'ingressa a la primera iniciació, que abasta tot el període de temps durant el qual rep l'home les cinc primeres iniciacions i actua com a Mestre i part de la Jerarquia, arriba a la seva consumació l'aspecte amor- saviesa o segon aspecte. En la sisena i setena iniciacions fulgura el primer aspecte o voluntat, i després de ser Mestre de Compassió i Senyor d'Amor, l'adepte es transforma en alguna cosa més. Penetra en una consciència superior a la grupal, la consci cia de Déu, i es fa conscient de Déu. Llavors entra en possessió de la gran voluntat o propòsit del Logos. Fomentar els diversos atributs de la divinitat, conrear la llavor de l'autoconsciència en tots els éssers, és feina de les entitats que s'han realitzat, han entrat en el cinquè regne i han pres allí la gran decisió i inconcebible renunciació de romandre en el sistema planetari, per cooperar amb els plans del Logos planetari en el pla físic.

Transmetre la Voluntat del Logos planetari.

La Jerarquia transmet als homes i als devas o àngels, la voluntat del Logos planetari ia través d'Ell, la de l'Logos solar. Tot sistema planetari, el nostre com els altres, és un centre en el cos del Logos, i manifesta algun tipus d'energia o força. Cada centre expressa un tipus especial de força que s'evidencia en forma triple, i produeix així universalment els tres aspectes de la manifestació. Un dels grans coneixements que adquireixen els que entren en el cinquè regne, és el del tipus particular de força que incorpora el nostre Logos planetari. L'estudiant intel·ligent ha de reflexionar sobre aquesta afirmació, ja que conté la clau de molts fets observats actualment al món. S'ha perdut el secret de la síntesi, i només quan els homes retornin al coneixement que tenien en cels davant anteriors (afortunadament retirats en els dies atlants) sobre el tipus d'energia que el nostre sistema de manifestar en l'actualitat, els problemes humans es resoldran per si sols i s'estabilitzarà el ritme del món. Això no passarà encara per que aquest coneixement és perillós, i en l'actualitat la raça no té consciència grupal i, per tant, no se li pot confiar que treballi, pensi, projecti i actuï per al grup. L'home és encara massa egoista, encara que això no és motiu de desànim. La consciència grupal és ja més que una visió, mentre que la germanor i el reconeixement de les seves obligacions comencen a penetrar en la consciència dels homes. Tal és el treball de la Jerarquia de la Llum, demostrar als homes el veritable sig nificat de la germanor i fomentar en ells la resposta a aquest ideal, latent en tots i cada un.

Donar l'Exemple a la Humanitat.

El quart punt que els homes han de conèixer i comprendre com a realitat fonamental, és que aquesta Jerarquia està composta pels que han triomfat sobre la matèria i han arribat a la meta pel mateix camí que segueixen avui els individus. Aquestes perso nalitats espirituals, adeptes i Mestres, han lluitat i bregat per obtenir la victòria i el control en el pla físic, i s'han enfrontat amb els miasmes, boires, perills, dificultats, angus ties i dolors de la vida diària. Han trepitjat cada pas de la senda del sofriment, han passat per totes les experiències, han superat rat totes les dificultats i han triomfat. Aquests Germans Ma yores de la Raça han patit la crucifixió del jo personal i saben de la total renúncia de l'aspirant. No hi ha cap fase d'agonia, cap sacrifici consumat, cap Via Dolorosa per la qual no hagin passat, i en això rau seu dret a servir i el poder de La seva demanda. Coneixedors de la quinta essència del dolor, de la profunditat del pecat i del sofriment, Els seus mèto 2 poden ser exactament adequats a les necessitats indivi duals; però al mateix temps la seva compressió que l'allibera ció s'obtindrà per mitjà del dolor, el càstig i el sofriment, i la seva captació que l'alliberament s'obté mitjançant el sa crificio de la forma, a través dels focs purificadors, n'hi ha prou per proporcionar-los un ferm suport i la capacitat de persistir, tot i que la forma aparent haver patit prou, i l'amor que triomfa sobre tots els obstacles, estigui fundat en la paciència i l'experiència. Aquests Germans Majors de la humanitat es ca caracteritzen per un perdurable amor, que actua sempre en bé del grup; per un coneixement adquirit en el transcurs de milers de vides, durant les quals es van obrir camí des del fons de la vida i de l'evolució, fins a arribar gairebé al cim; per una experiència basada en el temps mateix i en una multiplicitat tat de reaccions i interaccions de la personalitat; per una va valentia, resultat d'aquesta experiència, que havent estat producte d'èpoques d'esforços fracassos i renovats esforços que van conduir finalment al triomf, poden posar-se ara al servei de la raça; per unpropósito il·luminat, intel·ligent i cooperador, ajustat al grup i al Pla jeràrquic i adaptat a la finalitat del Logos planetari; finalment, es caracteritzen per el seu coneixement del poder del so. Això últim és la base de l'aforisme segons el qual els veritables esoteristes es distingeixen per la carac terística del coneixement, de la voluntat dinàmica, del valor i del silenci: "saber, estimar, gosar i callar". Coneixent bé el pla i tenim una visió clara i lluminosa, poden aplicar La seva voluntat, ferma i indesviablemente, al treball de creació per mitjà del poder del so. Això Els condueix a callar on l'home comú parla, ia parlar on l'home comú calla. Quan els homes comprenguin els quatre fets enumera rats i els hagin establert com a veritats en la consciència de la raça, podrem esperar llavors el retorn del cel de pau, descans i rectitud, predit en totes les escriptures del món. Llavors el Sol de la Rectitud sorgirà portant la curació en les seves ales, i la pau, més enllà de tota comprensió, regnarà al cor dels homes. En tractar el tema del treball de la Jerarquia oculta, en un llibre dedicat al públic, molt quedarà sense dir. El hom e comuna sent interès i la seva curiositat es desperta quan es parla d'aquestes Personalitats, ja que només està preparat per a una informació més general. Aquells que de la curiositat passen al desig i tracten de conèixer la veritat tal com és, obtindran major informació quan ells mateixos hagin realitzat el necessari treball i estudi. La investigació és desitjable, i l'actitud men tal que s'espera desperti aquest llibre, pot resumir-se en les si güents paraules: Aquestes afirmacions semblen interessants i qui ces siguin certes. Les religions de tots els països, incloent la cristiana, donen indicacions que aparentment corroboren aquestes idees. Aceptémoslas com a hipòtesi actives, respecte a la consu mació del procés evolutiu de l'home ia la seva actuació per aconseguir la perfecció. Busquem la veritat com un fet en la nostra pròpia consciència. Tota fe religiosa exposa la creença que els qui busquen amb fervor troben el buscat, per la qual tan t, busquem. Si en la nostra investigació vam comprovar que aquestes afirmacions no són més que somnis visionaris, sense profit al guno, que ens porten tan sols a la foscor, no haurem perdut el temps, ja que sabrem on no cal buscar. D'altra banda, si la nostra investigació ens porta a poc a poc a la rotllana laboració, i la llum brilla cada vegada amb més claredat, persistim fins quan alboree el dia i la llum que brilla en la foscor il mini el cor i el cervell, llavors el cercador despertarà a la comprensió que tota evolució tendeix a atorgar aquesta expan sió de consciència i aquesta il·luminació, i que l'assoliment del procés iniciàtic i l'entrada al cinquè regne no són una quimera o fantasia, sinó una realitat establerta en la consciència . Cadascú ha de assegurar-se per si mateix. Els que saben, poden assegurar que una cosa és o no és així, i l'afirmació o l'enunciació d'una teoria per una altra persona, no donen a l'investigador més que una indicació confirmatòria. Cada ànima s'ha d'assegurar per si les meves ma i descobrir en si mateixa el que busca, tenint sempre pre sent que el Regne de Déu és intern i que són de valor dels fets coneguts com a veritats, dins de la consciència individual. Men tre tant, podrà exposar aquí el que molts coneixen i han comprovat en si mateixos com a veritats incontrovertibles, i al lector intel·ligent us apareixerà l'oportunitat i la responsabi litat d'assegurar-se per si mateix de la seva veritat o falsedat.

CAPÍTOL IV

LA FUNDACIÓ DE LA JERARQUIA

La seva Aparició al Planeta.

En aquest llibre no es tracta de parlar sobre els passos que condu Jeron a la fundació de la Jerarquia al planeta, ni de considerar les condicions que van precedir a l'adveniment d'aquests grans Éssers. Això pot ser estudiat en altres llibres esotèrics occi dentals i en les Sagrades Escriptures orientals. Per al nostre propòsit serà suficient dir que a mitjans de l'època Lemu riana, fa aproximadament divuit milions d'anys, va ocórrer un gran esdeveniment que va portar, entre altres coses, els següents desenvolupaments: El Logos planetari de l'esquema terrestre, un dels Set Esperits davant el Tron, va encarnar físicament i en la forma d'Sanat Kumara, l'Ancià dels Dies i Senyor del Mun do, va descendir a aquest planeta físic dens romanent des de llavors amb nosaltres. A causa de la màxima puresa del seu natura lesa, i al fet que des de l'angle de la humanitat està exempt de pecat i, per tant, és incapaç de respondre a res en el pla físic, no va poder adoptar un cos físic dens com el nos tre, i ha d'actuar en El seu cos etèric. És el més gran dels Avatars o "dels venidors", perquè és un reflex directe de la Gran Entitat que viu, respira i actua a través de totes les evo lucions d'aquest planeta, mantenint tot dins La seva aura o esfera magnètica de influència. En Ell vivim, ens movem i tenim el nostre ser, i ningú pot anar més enllà del radi de La seva aura. És el Gran Sacrifici, que va abandonar la glòria dels s'eleva dos llocs, i en bé dels fills dels evolucionantes homes va prendre Ell Mateix forma física, i va ser fet a semblança de l'home. És l'Observador Silenciós, pel que fa a la nostra humanitat amb plana, tot i que literalment, el Logos planetari Mateix, en els nivells superiors de consciència en què actua, és el veritable Observador Silenciós quant a l'esquema planetari es refereix. Es podria dir que el Senyor del Món, el Iniciador Un, ocupa el mateix lloc, en connexió amb el Logos planetari, que la mani festació física d'un Mestre en relació amb la mònada d'aquest Mestre en el pla monádico. En tots dos casos s'ha reemplaçament zat l'estat intermedi de consciència, la de l'ego o jo superior, i el que veiem i coneixem és la directamanifestación autocreada de l'esperit pur. Aquest és el sacrifici. Cal recordar que, en el cas de Sanat Kumara hi ha una enorme diferència de grau, doncs La seva etapa d'evolució és més avançada que la d'un adepte, tal com ho és l'adepte en relació amb l'home animal. Això s'ampliarà al següent capítol. Juntament amb l'Ancià dels Dies va venir un grup d'altres entitats altament evolucionades, que representen a El seu propi grup kàrmic individual ja Aquells Éssers que són el resultat de la triple naturalesa del Logos planetari. Podria d'duir que personifiquen les forces que emanen dels centres cor nari, cardíac i laringi. Van arribar amb Sanat Kumara a fi de constituir punts focals de força planetària i ajudar en el gran pla per al desenvolupament autoconscient de tota vida. Els seus llocs han estat ocupats gradualment pels fills dels homes, a mesura que s'han capacitat per a això, encara que són molt pocs fins ara a la nostra immediata humanitat terrestre. Els que formen el grup intern que envolten al Senyor del Món, van ser extrets principalment de les files dels que eren iniciats en la cadena lunar (el cicle d'evolució que va precedir al nostre), o van entrar en certs corrents d'energia solar, determinades astrològicament des altres sistemes planetaris; tot i que el nú mer dels que triomfen a la nostra humanitat augmenta ràpida ment i ocupen els càrrecs subalterns del grup esotèric central de Sis, que, amb el Senyor del Món, constitueixen el cora zón de l'esforç jeràrquic.

L'efecte immediat.

El resultat del seu adveniment, fa milions d'anys, va ser grandiós, i encara es noten els seus efectes, que poden ser enumerats de la manera següent: A l'Logos planetari, en El seu propi pla, se li va permetre adoptar un mètode més directe, per tal d'aconseguir els resultats que Ell desitjava per desenvolupar El seu pla. Com és ben sabut, l'esquema planetari, amb el seu globus dens i les seves subtils globus interns, és per al Logos planetari el que el cos físic i els seus cossos subtils són per a l'home. Per aquest motiu, com il·lus tració, es pot dir que l'encarnació de Sanat Kumara va ser un fet anàleg al ferm control autoconscient que l'ego d'un ésser humà exerceix sobre els seus vehicles, en aconseguir-la necessària etapa d'evolució. S'ha dit que al cap de tot home hi ha set centres de força vinculats amb els altres centres del cos, a través dels quals la força de l'ego es difon i circula la, desenvolupant així el pla. Sanat Kumara, juntament amb els altres sis Kumaras, manté una posició similar. Aquests set principals constitueixen per a Ell el que els set centres del cap per al conjunt corporal. Són els agents directrius i transmissors d'energia, força, propòsit i voluntat del Logos plane ri, en El seu propi pla. Aquest centre coronari planetari actua directament a través dels centres cardíac i laringi i, per tant, controla els centres restants. Això és una espècie d'il·lustració i l'intent de demostrar la relació de la Jerarquia amb la seva font planetària, així com també l'estreta analogia entre el mètode de l'actuació d'un Logos planetari i l'home, el microcosmos. El tercer regne de la naturalesa, el regne animal, havia aconse litzat un grau relativament elevat d'evolució, i l'home animal estava en possessió de la terra; era un ésser amb un poderós cos físic, 01:00 coordinat cos astral o de sensació i sentiment ment, i un germen rudimentari de ment, que algun dia podria constituir el nucli d'un cos mental. Abandonat als seus propis mitjans durant llargs eons, l'home animal eventualment t'hauria progressat fins a passar del regne animal a l'humà, i arribat a ser una entitat autoconscient, activa i racional, però la lentitud del procés es posa en evidència en estudiar els bosqui mans de Sud-àfrica, els vedes de Ceilan o els hirsuts ainos del Japó. La decisió del Logos planetari de prendre un cos físic, va estimular extraordinàriament el procés evolutiu i, per La seva en carnació i els mètodes que va utilitzar per distribuir les forces, va produir, en un breu cel, el que d'una altra manera hagués estat incon cebiblemente lent. El germen de la ment en l'home animal va ser estimulat. El quàdruple home inferior, a. el cos físic, en la seva capacitat dual, etèrica i densa, b. la vitalitat, força vital o prana, c. el cos astral o emocional, d. l'incipient germen de la ment, va ser coordinat i estimulat, i va arribar a ser un receptacle apro piat per a l'entrada de les entitats autoconscients, aquestes tria dónes espirituals (reflex de la voluntat, intuïció o saviesa és pirituales i ment superior) que havien esperat precisament aquesta adaptació durant llargues edats. El regne humà o quart regne, va venir a l'existència, i la unitat autoconscient o racional, l'home, va començar la seva carrera. Una altra conseqüència de l'adveniment de la Jerarquia va consistir en un desenvolupament similar, encara que menys conegut, en tots els regnes de la natura. En el regne mineral, per exemple, algu ens dels minerals o elements, van rebre un estímul addicional nal i es van fer radioactius, i va tenir lloc un misteriós canvi químic en el regne vegetal. Això va facilitar el pas del regne vegetal a l'animal, així com la radioactivitat dels minerals va facilitar el pas del regne mineral al vegetal. Al seu degut temps, els hom bres de ciència reconeixeran que tots els regnes de la naturalesa s'uneixen i s'interpenetren quan les unitats d'aquests regnes són radioactives. Però no cal divagar en aquest sentit. Només cal un indici per als que tenen ulls per veure, i intuïció per comprendre el significat dels termes, limitats per una connota ció purament material. En els dies de Lemuria, després del gran descens de les Exis cies espirituals a la terra, va quedar sistematitzat el treball que van projectar. Es van distribuir les funcions, i els processos 'evolució tius en tots els sectors de la naturalesa, van quedar sota la sàvia i conscient guia d'aquesta Germandat inicial. Aquesta Jerarquia de Germans de la Llum, hi ha encara, i el treball prossegueix constant ment. Tots tenen existència física, ja siguin cossos físics donin sos, tal com ho fan molts dels Mestres, o bé cossos etéricos, com ara els que utilitzen els més excelsos auxiliars i el Senyor del Món. Cal que els homes recordin que Ells tenen existència física, i també han de tenir en compte que viuen amb nosaltres en aquest planeta controlant el seu destí, guiant els seus assumptes i conduint a totes les seves evolucions cap a la perfecció final. La Seu d'aquesta Jerarquia es troba en Shamballa, un centre en el desert de Gobi, anomenat en els llibres antics "Illa Blan ca". Existeix en matèria etèrica, i quan la raça dels homes hagi desenvolupat la visió etérica a la Terra, es coneixerà la seva ubicació i serà acceptada la seva realitat. Ràpidament s'està des atropellant aquesta visió, com pot observar-se en els diaris i en la literatura actual, però la ubicació de Shamballa serà l'últim dels sagrats llocs etéricos que es revelarà, doncs la seva matèria és del segon èter. Diversos mestres que tenen cos físic viuen en els Himalayas en un lloc reclòs anomenat Shigatse, lluny dels camins dels homes; però la major part estan disseminats arreu del món, i viuen d'incògnit, i desco neguts en diferents llocs i en diferents nacions, encara que cada un en El seu propi lloc constitueix un punt focal per a l'energia del Senyor del Món, demostrant ser en seu medi ambient, un distribuïdor de l'amor i de la saviesa de la Deïtat.

L'obertura del Portal de la Iniciació.

No és possible referir-se a la història de la Jerarquia, durant les llargues èpoques del seu treball, sense esmentar alguns 'esdeveniments ments excel·lents del passat i sense assenyalar certes eventualitat tats. Durant èpoques, després de la seva immediata fundació, el treball va ser lent i descoratjador. Van transcórrer milers d'anys i van aparèixer races humanes i van desaparèixer de la terra, abans de ser possible delegar, almenys la feina realitzada pels ini ciats de primer grau, als fills dels homes en evolució. Però a mitjans del transcurs de la quarta raça arrel, la atlante, va sobrevenir un esdeveniment que va fer necessari un canvi o innovació, en el mètode jeràrquic. Alguns dels seus membres va ser van destinats a un treball superior en una altra part del sistema solar, i això va portar per necessitat l'ingrés, en nombre elevat, d'unitats altament evolucionades de la família humana. Per tal de permetre que altres ocupessin El seu lloc, els membres menors de la Jerarquia van ser ascendits, originant vacants en aquests llocs. Per tant, tres coses es van decidir a la Cambra del Concili del Senyor del Món: 1. Tancar la porta per on els homes animals passaven al regne humà, no permetent a les mònades dels plànols seu superiors prendre cos per un temps. A causa de les limitacions cions de llavors, es va restringir el nombre d'unitats de la cambra regne o regne humà. 2. Obrir una altra porta a aquests membres de la família humana que es trobaven disposats a sotmetre a la disciplina necessària i fer el gran esforç requerit, i permetre'ls entrar al cinquè regne o espiritual. D'aquesta manera, les files de la Jerarquia podien omplir-se amb membres de la humanitat terrestre, capacitat tats per a això. Aquesta porta es denomina al Portal de la Inicia ció, i encara roman oberta amb les mateixes clàusules que fixés el Senyor del Món en els dies atlants. Aquestes clàusules es ex posaran en l'últim capítol d'aquest llibre. La porta que hi ha entre els regnes humà i animal, serà oberta de nou durant el proper gran cicle o "ronda", com es diu en alguns llibres; però com encara falten diversos milions d'anys, no ens ocuparem d'això de moment. 3. Traçar una línia de demarcació ben definida entre les dues forces, la de la matèria i la de l'esperit. Va ser recalcada la inherent dualitat de tota manifestació, per tal d'ensenyar als homes a alliberar-se per si mateixos de les limitacions de la cambra regne o humà, i així passar al cinquè regne o espiritual. El pro problema del bé i del mal, la llum i la foscor, el correcte i l'incorrecte, va ser enunciat únicament en benefici de la humani tat, per permetre als homes trencar amb les cadenes que APRI sionaban a l'esperit, aconseguint així l'alliberament espiritual. Aquest problema no existeix en els regnes inferiors al de l'home, ni per als que han transcendit l'humà. L'home ha d'aprendre, a través de l'experiència i el dolor, la realitat de la dualitat de tota existència. Havent-ho après, tria el que fa a l'aspecte esperit plenament conscient de la divinitat, i també a centrar-se en aquest aspecte. A l'aconseguir l'alliberament, s'adona en veritat que tot és un, que l'esperit i la matèria són una unitat i que només existeix el que es troba en la consciència del Logos planetari, i en cercles més amplis, en la consciència del El gos solar. La Jerarquia va aprofitar d'aquesta manera la facultat discrimina dora de la ment, qualitat que caracteritza la humanitat, perquè l'home, mitjançant l'equilibri dels parells d'oposats, abast la seva meta i trobi el camí de retorn a la font d'origen. Aquesta decisió va conduir a la gran lluita, característica de la civilització atlante, que va culminar amb la destrucció, el diluvi al qual es refereixen totes les Escriptures del món. Les forces de la llum i les forces de la foscor es van enfrontar, i això es va fer per ajudar a la humanitat. La lluita persisteix encara, i la passada guerra mundial va ser una recrudescència d'ella. A cada bàndol ha bia dos grups: els que lluitaven per un determinat ideal, tal com ells ho veien i creien que era el més elevat, i aquells que ho feien per obtenir avantatges materials i egoistes. En la lluita entre els influents idealistes o materialistes, molts van ser arrossegats i van lluitar cega i ignorantment i, en conseqüència, van ser abatuts pel desastre i el karma racial. Aquestes tres decisions de la jerarquia, tenen i tindran un pro fundo efecte sobre la humanitat, però s'estan obtenint els re sultats desitjats, doncs ja pot observar-se una major accelera cinquanta del procés evolutiu i un efecte profundament important sobre l'aspecte ment de l'home. Convé assenyalar aqu que, actuant com a membres de la jerarquia, hi ha gran nombre d'éssers anomenats Angeles pels cristians i devas pels orientals. Molts d'ells han passat fa temps per l'etapa humana i actuen ara a les files de la gran evoluci, anomenada evolucindvica, paral·lela a la humana. Aquesta evoluci inclou, entre altres factors, als constructors del planeta objectiu ia les forces que produeixen, per mitjà d'aquests constructors, totes les formes conegudes i desconegudes. Els devas que col·laboren en l'esforç jerrquic s'ocupen, per tant, de l'aspecte forma, mentre que els altres membres de la jerarquia s'ocupen del desenvolupament de la consciència dins de la forma.

CAPÍTOL V

ELS TRES DEPARTAMENTS DE LA JERARQUIA

Ja hem tractat el tema de la fundació de la jerarquia de la Terra, vam veure cmo va venir a l'existència, i ens ocupem de certes crisi ocorregudes, que encara afecten els actuals esdeveni ments . En tractar de la feina i dels objectius dels membres de la jerarquia, no és possible dir quines han estat, ni considerar en detall quines van ser els personatges actius durant els passa dos mil·lennis, des que va venir a l'existència la jerarquia. Molts grans Éssers, d'origen planetari i solar, i de vegades provinents de fonts csmicas, van prestar La seva ajuda en determinats moments i residir breument al nostre planeta. Per l'energia que fluaa través d'Ells i per La seva profunda sabi Duray experiència, van estimular l'evolució terrestre i van contribuir en gran mesura a la realització de els propsits del el gos planetari. Desprs van seguir El seu camí, i Els seus llocs van ser ocupats per aquests membres de la jerarquia que estaven dis tos a sotmetre a un entrenament específic ia una expansió de consciència. Al seu torn, els càrrecs d'aquests adeptes i Mestres van ser ocupats per iniciats, per això els deixebles i homes i dones altament evolucionats, contínuament van tenir opor tunitat d'entrar a les files de la jerarquia, i es hi va haver una constant circulaci de nova vida i sang, i l'arribada dels qui nes pertanyen a un perode o poca especial. Algunos de los grandes nombres de las ltimas pocas son conocidos en la historia como Shri Sankaracharya, Vyasa, Mahoma, Jes s de Nazareth y Krishna, y tambi n los iniciados menores co mo Pablo de Tarso, Lutero y algunas luminarias destacadas de la historia europea. Estos hombres y mujeres siempre han sido agentes para llevar a cabo el prop sito de la raza, lograr condi ciones grupales y fomentar la evoluci n de la humanidad. A ve ces han aparecido como fuerzas benefactoras, trayendo consigo paz y bienestar. Con frecuencia han llegado como agentes de destrucci n de las antiguas formas religiosas y de gobierno, para poder ser liberada la vida dentro de la forma en r pida cristali zaci n, construyendo para s un nuevo y mejor veh culo. Mucho de lo que aqu se dice es bien conocido y fue expuesto en diferentes libros esot ricos. Sin embargo, en la sabia y cuida dosa enunciaci n de los hechos recopilados y su correlaci n con lo que podr a ser nuevo para algunos estudiantes, llega la eventual captaci n sint tica del gran plan y la comprensi n inteligente y uniforme del trabajo de ese gran grupo de almas liberadas que, con absoluta autoabnegación, permanece silenciosamente detrás del panorama mundial. Por el poder de Su voluntad, la fuerza de Sus meditaciones, la sabiduría de Sus planes y Su conocimiento científico de la energía, dirigen las corrientes de fuerza y contro lan a esos agentes constructores de la forma que producen lo visi ble y lo invisible, lo activo y lo inactivo, en la esfera de la creación en los tres mundos. Esto, unido a su vasta experiencia, los capa cita para ser agentes distribuidores de la energía del Logos pla netario. Como ya se ha afirmado, a la cabeza de todas las actividades, controlando cada unidad y dirigiendo toda evolución, se halla el REY, el Señor del Mundo, Sanat Kumara, el Joven de los Eternos Veranos, y el Manantial de la Voluntad (demostrándose como Amor) del Logos planetario. Colaborando con Él y como Sus consejeros, hay tres Personajes llamadas Pratyeka Budas, o Budas de Actividad. Estos cuatro Seres encarnan la voluntad activa, amorosa e inteligente. Son el pleno florecimiento de la inteligen cia, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hom bre está ahora tratando de perfeccionar. En anteriores ciclos de este sistema, Ellos comenzaron a demostrar amor inteligente y, desde el punto de vista del hombre, el ser humano común, son el amor e inteligencia perfectos, aunque desde el punto de vista de esa Existencia que en Su cuerpo de manifestación abarca también nuestro sistema planetario, ese aspecto amor se halla aún en pro ceso de desarrollo y la voluntad es sólo embrionaria. Será otro el sistema solar que verá fructificar el aspecto voluntad, así como el amor madurará en el nuestro. En torno al Señor del Mundo, pero separados y ocultos, hay otros tres Kumaras, que completan los siete de la manifestación planetaria. Su trabajo es necesariamente incomprensible para no sotros. Los tres Budas exotéricos o Kumaras, son la totalidad de la actividad o energía planetaria, y los tres Kumaras esotéricos encarnan tipos de energía que no están en plena manifestación en nuestro planeta. Cada uno de estos seis Kurnaras es un reflejo y un agente distribuidor de la energía y fuerza de uno de los otros seis Logos planetarios, los restantes seis espíritus ante el Trono. En este esquema sólo Sanat Kumara se sostiene y se basta a Sí Mismo, porque es la encarnación física de uno de los Logos plane tarios, pero no puede ser revelado cuál de ellos, por ser uno de los secretos de la iniciación. A través de cada uno de Ellos pasa la fuerza vital de uno de los seis rayos, y al considerarlos se po dría resumir Su trabajo y posición de la manera siguiente: 1. Cada uno encarna uno de los seis tipos de energía, sien do el Señor del Mundo el que sintetiza y encarna el per fecto séptimo tipo, nuestro tipo planetario. 2. Cada uno se caracteriza por uno de los seis colores, y el Señor del Mundo manifiesta el pleno color planetario, siendo éstos también los seis subsidiarios. 3. Por lo tanto, Su trabajo no sólo consiste en distribuir la fuerza, concierne a la entrada de los egos que buscan ex periencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios. 4. Cada uno de Ellos está en comunicación directa con uno de los planetas sagrados. 5. De acuerdo a las condiciones astrológicas y al giro de la rueda planetaria de la vida, así estará activo uno de es tos Kumaras. Los tres Budas de actividad cambian de vez en cuando y se trasforman a su vez en exotéricos o esotéricos, según sea el caso. Únicamente el Rey per manece constante y alerta en activa encarnación física. Además de estos personajes principales que presiden la Cá mara del Concilio de Shamballa, existe un grupo de cuatro Seres que representan en el planeta los cuatro Maharajáes, o los cuatro Señores del Karma en el sistema solar, y se ocupan específicamente de la evolución del reino humano en la actualidad. Estos cuatro Seres tienen relación con:La distribución del karma o destino humano, en lo que afecta a los individuos y, a través de los individuos, a los grupos. 1. El cuidado y clasificación de los archivos akásicos. Éstos se ocupan de la Sala de los Archivos o de las “anotacio nes en los libros”, según se dice en la Biblia cristiana. En el mundo cristiano son conocidos como los ángeles registradores. 2. La participación en los concilios solares. Sólo Ellos tie nen derecho, durante el cielo mundial, a pasar mas allá de la periferia del esquema planetario y participar en los concilios del Logos solar. Debido a esto, son literal mente mediadores planetarios, que representan a nuestro Logos planetario ya todo aquello que. Le concierne en el esquema mayor, del cual Él es sólo una parte. Cooperando con los Señores del Karma hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste de

  1. el karma mundial,
  2. el karma racial,
  3. el karma nacional,
  4. el karma grupal,
  5. el karma individual,

y son responsables ante el Logos planetario de la correcta manipu lación dé esas fuerzas y son agentes constructores que traen a los egos de los distintos rayos, en los momentos y temporadas exactos. Poco tenemos que ver con todos estos grupos, porque sólo los iniciados de tercera iniciación y los de rango aún más excelso, en tran en contacto con ellos. Los otros miembros de la Jerarquía se dividen en tres grupos principales y cuatro subsidiarios; cada uno, como se observará en el diagrama que aparece en la página 51, está precedido por uno de los que denominamos los tres Grandes Señores.

El Trabajo del Manu.

El Manu preside el primer grupo. Se Lo llama Vaivasvata Manu, y es el Manu de la quinta raza raíz. Es el hombre ideal o pensador, y determina el tipo de nuestra raza aria, habiendo pre sidido sus destinos desde su comienzo, hace casi cien mil años. Otros aparecieron y desaparecieron, y Su lugar será ocupado por algún otro, en un futuro relativamente cercano. Entonces pasará a realizar un trabajo de mayor excelsitud. El Manu o prototipo de la cuarta raza raíz, trabaja en íntima relación con Él, y su centro de influencia se halla en China. Es el segundo Manu que ha tenido la cuarta raza raíz, y ha ocupado el lugar del anterior, durante las etapas finales de la destrucción de la Atlántida. Ha permanecido para fomentar el desarrollo del tipo racial y provo car su desaparición final. Los períodos de actuación de los diver sos Manus se superponen; actualmente no queda en el globo nin gún representante de la tercera raza raíz. El Vaivasvata Manu reside en los Himalayas y ha reunido a Su alrededor, en Shigatsé, a algunos de los que están relacionados directamente con las cues tiones arias en la India, Europa y América, ya aquellos que más tarde se ocuparán de la futura sexta raza raíz. Los planes se pre paran para épocas futuras; se constituyen centros de energía, mi les de años antes que sean necesarios, y por la sabia previsión de estos Hombres Divinos, nada se deja al azar, sino que todo se mue ve en cielos ordenados y bajo regla y ley, aunque dentro de limi taciones kármicas. El trabajo del Manu concierne en gran parte al gobierno, la política planetaria y el establecimiento, dirección y disolución. de tipos y formas raciales. A Él se le confía la voluntad y el propó sito del Logos planetario. Sabe cuál es el objetivo inmediato para este ciclo de evolución que debe presidir, y Su trabajo consiste en hacer cumplir esa voluntad. Trabaja en más estrecha colabo ración con los devas constructores, que con Su Hermano el Cristo, pues Su misión es establecer el tipo racial, segregar los grupos por los cuales se desarrollarán las razas, manipular las fuerzas que mueven la corteza terrestre, levantar y hundir continentes, dirigir la mente de los estadistas de todas partes, para que el gobierno racial proceda como es de desear y se logren las condi ciones que proporcionarán el personal necesario para fomentar cualquier tipo racial particular. Ya se observa en América del Norte y en Australia un trabajo similar. La energía que afluye a través de Él, emana del centro coro nario del Logos planetario y Le llega a través del cerebro de Sanat Kurnara, que centraliza en Sí toda la energía planetaria. Actúa por medio de la meditación dinámica, llevada a cabo en el centro coronario, produciendo resultados por Su perfecta comprensión de lo que debe realizarse, por Su poder de visualizar lo que debe hacerse para lograr la realización, y por Su capacidad de trasmi tir energía creadora y destructora a quienes son Sus ayudantes. Todo esto se realiza por el poder de la emisión del sonido.

El Trabajo del Instructor del Mundo, el Cristo.

El segundo grupo está presidido el Instructor del Mundo. Es ese gran Ser que los cristianos denominan Cristo. En Oriente es conocido como el Bodhisattva y el Señor Maitreya, y por los devotos mahometanos, como el Iman Madhi. Ha presidido los des tinos de la vida desde el año 600 a. C.; es Quien apareció entre los hombres ya Quien se espera nuevamente. Es el gran Señor de Amor y Compasión, así como su predecesor, Buda, fue el Señor de Sabiduría. A través de Él fluye la energía del segundo aspecto que Le llega directamente desde el centro cardíaco del Logos pla netario, a través del corazón de Sanat Kurnara. Actúa por la meditación centrada en el corazón. Es el Instructor del Mundo, el Maestro de Maestros y el Instructor de Ángeles, y se Le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres y el despertar del reconocimiento de que cada ser humano es una criatura de Dios y un hijo del Altísimo. Así como el Manu se ocupa de proporcionar el tipo y las for mas a través de las cuales la conciencia puede evolucionar y adquirir experiencia, haciendo posible la existencia en su sentido más profundo, así el Instructor del Mundo dirige esa conciencia inmanente en su aspecto vida o espíritu, tratando de energetizarla dentro de la forma, para ser ésta descartada a su debido tiempo, y el espíritu liberado volver a su origen. Desde que dejó la Tierra, como dice con relativa exactitud la Biblia (aunque con muchos errores en los detalles), siempre ha permanecido con los hijos de los hombres. Nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con Sus dos grandes Hermanos, el Manu y el Mahachohan. Diariamente im parte su bendición al mundo, y permanece todos los días bajo el gran pino de Su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera y fervorosa aspiración. Conoce a todos los buscadores, y aunque no tengan conciencia de Él, la luz que de Él afluye estimula sus deseos, fomenta la chispa de vida naciente y espolea al aspirante hasta el amanecer del gran d a en que se enfrente con Aquel Que al ser ascendido ?enten dido esot ricamente? atraer hacia S a todos los hombres, como Iniciador de los sagrados misterios.

El Trabajo del Se or de la Civilizaci n, el Mahachohan.

El Mahachohan encabeza el tercer grupo. Su autoridad sobre el mismo persiste durante un per odo m s extenso que el de Sus dos Hermanos, y puede desempe ar Su cargo durante varias razas ra ces. Es la totalidad del aspecto inteligencia. El actual Mahachohan no es el que originariamente ocup el lugar al esta blecerse la Jerarqu a en los d as de Lemuria ? entonces era ocupado por uno de los Kumaras o Se ores de la Llama que encarnaron con Sanat Kumara?; y el Mahachohan ocup Su lugar en la segunda subraza de la raza ra z atlante. Hab a lo grado el estado de adepto en la cadena lunar, y por medio de Su complementaci n, un gran n mero de seres humanos avanza dos vinieron a la encarnaci na mediados de la raza ra z atlante. La afiliaci nk rmica con l, fue una de las causas predispo nentes que hicieron posible esta eventualidad. Su trabajo es fomentar y fortalecer la relaci n entre esp ritu y materia, vida y forma, yo y no?yo, cuyo resultado es lo que lla mamos civilizaci n. Maneja las fuerzas de la naturaleza, y es en gran parte la fuente emanante de energ a el ctrica, tal como la conocemos. Por ser reflejo del tercer aspecto o creador, la energ a del Logos planetario fluye hacia l desde el centro lar ngeo, y es Quien de muchas maneras hace posible el trabajo de Sus her manos. Le presentan Sus planes y deseos y por Su intermedio llegan las instrucciones a un gran n mero de agentes d vicos. As tenemos Voluntad, Amor e Inteligencia, representados en estos tres Grandes Se ores; tenemos el yo y el no?yo, y su rela ci n sintetizada en la unidad de la manifestaci n; tenemos gobier no racial, religi ny civilizaci n, constituyendo un todo coherente, y la manifestaci nf sica, el aspecto amor o deseo, y la mente del Logos planetario, exterioriz ndose en objetividad. Entre estas tres Personalidades existe la m s ntima colaboraci ny unidad, y todo movimiento, plan y acontecimiento, tienen su existencia en Su previo conocimiento unido. Est n en continuo contacto con el Se or del Mundo en Shamballa, y la direcci n de todos los asuntos descansa en sus manos y en las del Manu de la cuarta raza ra z. El Instructor del Mundo ocupa Su lugar, en conexi n con las razas ra ces cuarta y quinta. Cada uno de estos gu as departamentales dirige cierto n mero de cargos subsidiarios, y el departamento del Mahachohan est dividido en cinco secciones, que abarcan los cuatro aspectos me nores del gobierno jer rquico. A las rdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo, el Maestro J piter, re gente de la India, el m s antiguo de Los que trabajan ahora para la humanidad en cuerpo f sico, y el Maestro Rakoczi, que es el regente de Europa y Am rica. Debe recordarse que aunque el Maestro R., por ejemplo, pertenece al s ptimo rayo y est sujeto al departamento de energ a del Mahachohan, sin embargo, en el trabajo jer rquico puede desempe ar, y desempe a, temporaria mente, el cargo bajo el Manu. Estos regentes, aunque desconoci dos, tienen en Sus manos las riendas del gobierno de los conti nentes y las naciones, guiando as, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes; vierten ener g a mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados de seados cuando encuentran colaboraci ne intuici n receptiva en tre los pensadores. El Instructor del Mundo preside el destino de las grandes reli giones, por medio de un grupo de Maestros e Iniciados que dirigen las actividades de las diferentes escuelas de pensamiento. A t tulo de ilustraci n, el Maestro Jes s, inspirador y director de las Igle sias cristianas de todo el mundo, aunque es un adepto de sexto rayo en el departamento del Mahachohan, trabaja actualmente bajo el Cristo en bien de la cristiandad; otros Maestros ocupan puestos similares en relación con los grandes credos orientales y las diversas escuelas de pensamiento en Occidente: En el departamento del Mahachohan, gran número de Maes tros, en quíntuple división, trabaja con la evolución dévica, y el aspecto inteligencia del hombre, y corresponde a los cuatro rayos menores de atributo, 1. el rayo de armonía o belleza, 2. el rayo de ciencia concreta o conocimiento, 3. el rayo de devoción o idealismo abstracto, 4. el rayo de ley ceremonial o magia, así como los tres guías de departamentos representan los tres ra yos mayores de: 1. Voluntad o poder. 2. Amor o sabiduría. 3. Inteligencia activa o adaptabilidad. Los cuatro rayos o atributos de la mente, con el tercer rayo de la inteligencia, están sintetizados por el Mahachohan y cons tituyen la totalidad del quinto principio de la mente a manas.

CAPÍTULO VI

LA LOGIA DE MAESTROS

Las Divisiones.

Hemos considerado parcialmente los cargos superiores en las filas de la Jerarquía de nuestro planeta. Ahora trataremos lo que se podría llamar las dos divisiones en que están distribuidos los miembros restantes. Forman, literalmente, dos Logias dentro de un conjunto mayor: 1. La Logia — constituida por iniciados que han pasado la quinta iniciación, y un grupo de devas o ángeles. 2. La Logia Azul, constituida por iniciados de la tercera, cuar ta y quinta iniciaciones. Inferior a éstos hay un gran grupo de iniciados de la primera y segunda iniciaciones y luego los discípulos de toda graduación. Los discípulos se consideran afiliados a la Logia, pero no miem bros de la misma. Finalmente vienen los que están en probación y esperan ser afiliados, mediante arduos esfuerzos. Desde otro punto de vista, podemos considerar que los miem bros de la Logia forman siete grupos, representando cada uno de ellos un tipo de la séptuple energía planetaria que emana del Lo gos planetario. La triple división ha sido dada al principio, porque en la evolución tenemos siempre los tres mayores (que se mani fiestan a través de los tres departamentos), y luego los siete que se presentan como una triple diferenciación y un septenario. Los estudiantes deben recordar que todo lo que aquí se imparte se refiere al trabajo de la Jerarquía, en conexión con el cuarto reino o humano, y especialmente a esos Maestros que trabajan con la humanidad. Si se tratara de la evolución dévica, la clasificación y división serían totalmente distintas. Además, hay ciertos aspectos del trabajo jerárquico que afec tan, por ejemplo, al reino animal; este trabajo pone en actividad a seres, trabajadores y adeptos, totalmente diferentes de los servi dores del cuarto reino o reino humano. Por lo tanto, deben recor dar cuidadosamente que estos detalles son relativos, y que el tra bajo y el personal de la Jerarquía son infinitamente más grandes e importantes de lo que pueden parecer en una lectura superficial de estas páginas. En verdad, se trata de lo que podría ser consi derado como Su trabajo primario, pues al servir al reino humano nos ocupamos de la manifestación de los tres aspectos de la divi nidad, pero los demás departamentos son interdependientes y el trabajo progresa como un todo sintético. Los trabajadores o adeptos, que se ocupan de la evolución de la familia humana, son sesenta y tres, si se tienen en cuenta los tres grandes Señores, para llegar a formar los nueve veces siete, necesarios para el trabajo. De éstos, cuarenta y nueve trabajan exotéricamente, si puede expresarse así, y catorce se ocupan más esotéricamente de la manifestación subjetiva. Muy pocos de Sus nombres son conocidos por el público, y en muchos casos no sería prudente revelar quiénes son, dónde viven y cuál es Su particular esfera de actividad. Una pequeña minoría, debido al karma gru pal ya la disposición de sacrificarse, en los últimos cien años han sido conocidos por el público, y en lo que a Ellos respecta puede darse cierta información. En la actualidad muchas perso nas, independientemente de cualquier escuela de pensamiento, son conscientes de su existencia, y el reconocimiento de que aquellos a quienes conocen personalmente trabajan en un gran esquema de esfuerzo unificado, puede alentar a estos verdaderos conocedores y testimoniar su conocimiento y establecer así, más allá de toda controversia, la realidad de Su trabajo. Ciertas escuelas de ocul tismo y orientación teosófica han pretendido ser las únicas depo sitarias de Sus enseñanzas y la única exteriorización de Sus es fuerzos, limitando, en consecuencia, lo que Ellos hacen y formu lando premisas que el tiempo y las circunstancias no corrobora rán. Trabajan ciertamente por medio de tales grupos de pensado res y ponen la mayor parte de sus fuerzas en la tarea de tales organizaciones; sin embargo, tienen Sus discípulos y Sus adictos en todas partes, trabajando a través de muchos grupos y aspectos de la enseñanza. En todo el mundo, los discípulos de estos Maes tros han encarnado en esta época con el único fin de participar en las actividades, tareas y difusión de la verdad de las distintas igle sias, ciencias y filosofías, produciendo así, dentro de la organiza ción misma, una expansión, una extensión y la desintegración ne cesaria, que de otra forma resultaría imposible. Sería conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y culti vara la capacidad de reconocer la vibración jerárquica, tal como se manifiesta a través de los discípulos, en los lugares y grupos más inverosímiles. En lo que respecta al trabajo de los Maestros a través de sus discípulos, debería explicarse un punto, y es que las diversas es cuelas de pensamiento, fomentadas por la energía de la Logia, son fundadas en cada caso por uno o varios discípulos, y sobre ellos y no sobre el Maestro recae la responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es más o menos el siguiente: El Maestro revela al discípulo el objetivo que se pro pone realizar en un breve ciclo inmediato y le sugiere la conve niencia de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en asegurarse el mejor método para obtener los resultados desea dos, y en formular planes por medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u organi zación, y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la res ponsabilidad de elegir colaboradores apropiados, trasmitir el tra bajo a los más capacitados y presentar debidamente la enseñanza. Todo lo que hace el Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía; mientras tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo. El Maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de dis cernimiento en la elección de colaboradores o evidencia incapaci dad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo pro gresa, como es de desear, el Maestro continuará impartiendo Su bendición sobre el esfuerzo. Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores, el Maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá Su energía y dejará de estimular aquello que es mejor que des aparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro y Su bendición, fluirán a través de un canal u otro; el trabajo puede continuar por cualquier medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata.

Algunos Maestros y su trabajo.

En el primer gran grupo del cual el Manu es el Guía, se hallan dos Maestros, el Maestro Júpiter y el Maestro Morya. Ambos han trascendido la quinta Iniciación, y el Maestro Júpiter, que además es Regente de la India, es considerado el más antiguo por toda la Logia de Maestros. Habita en las colinas de Nilghe rry, en el sur de la India, y es uno de los Maestros que gene ralmente no aceptan discípulos, pues figuran entre éstos sólo iniciados de grado superior y un buen número de Maestros. En sus manos están las riendas del gobierno de la India, incluyendo gran parte de la frontera norte, y sobre Él recae la ardua tarea de guiar finalmente a este país, para que salga del presente caos e intranquilidad y sus diversos pueblos se fusionen en una síntesis final. El Maestro Morya, uno de los adeptos orientales más conocidos, reúne entre Sus discípulos a un gran número de europeos y americanos; es un príncipe Rajput, que durante muchas décadas ocupó una posición prominente en los asuntos de la India. Actúa en estrecha colaboración con el Manu y oportuna mente será el Manu de la sexta raza raíz. Vive, como Su Her mano KH, en Shigatsé, en los Himalayas, y es una figura muy conocida por los habitantes de esa lejana villa. Es un hombre alto y de presencia imponente, de cabello y barba negros y ojos oscuros, y Su aspecto podría considerarse severo, si no fuera por la expresión de Sus ojos. Él y Su Hermano, el Maestro KH, trabajan casi como una unidad, y así lo han hecho durante siglos y lo harán en el futuro, pues el Maestro KH está preparado para ocupar el puesto de Instructor del Mundo, cuando el actual titular lo deje para realizar un trabajo más elevado, y venga a la existencia la sexta raza raíz. Las casas que habitan están juntas, y gran parte del tiempo trabajan en estrecha asociación. Como el Maestro M. pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso de la evo lución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan ciertos grandes devas del plano mental; tres grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en ni veles mentales, en unión con devas menores que vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los Guías de la raza. El Maestro M, tiene un gran grupo de discípulos bajo su instrucción, trabaja con muchas organizaciones esotéricas y tam bién por medio de los políticos y estadistas del mundo. El Maestro Koot Humi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes, es oriundo de Cachemira y Su familia originalmente procedió de la India. Es también un Iniciado de alto grado y pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría. Es de noble presencia y alta estatura, aunque algo menos corpulento que el Maestro M.; de tez blanca, cabello y barba color casta o dorado, y ojos de un maravilloso azul pro fundo, a trav s de ellos parece fluir el amor y la sabidur a le las edades. Tiene una gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las Universidades brit nicas y habla correctamente el ingl s. Lee mucho, y los libros de todas las literaturas en diversos idiomas, llegan a Su estudio en el Himalaya. Se ocupa principalmente de la vitalizaci n de ciertas grandes tendencias filos ficas y Se interesa por algunas organi zaciones filantr picas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la manifestaci n del amor, latente en el coraz n de todos los hombres, y despertar en la conciencia de la raza la percepci n del gran hecho fundamental de la hermandad. Actualmente el Maestro M., el Maestro KH y el Maestro Jes s, est n ntimamente interesados en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occiden tal, de modo que las grandes religiones orientales, con el ltimo desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramifi caciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal. El Maestro Jes s, punto focal de la energ a que fluye a trav s de las distintas iglesias cristianas, ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en alg n lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja m s especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso grupo de disc pulos. Perte nece al sexto rayo de Devoci no Idealismo Abstracto, y Sus disc pulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y de voci n que se manifest en los m rtires de los primitivos tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hom bre de voluntad y dominio f rreos. Alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez p lida y penetrantes ojos azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pac ficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando as el adve nimiento, en Europa y Am rica, del Instructor del Mundo. Es muy conocido en la historia b blica, apareciendo primero como Joshua, el hijo de Nun; luego aparece nuevamente en los tiem pos de Ezra, como Jeshua, recibiendo la tercera iniciaci n, que en el Libro de Zacar as es relatada como la de Joshua, y en, el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios, aquel en que entreg Su cuerpo para que el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciaci n, caracter stica de la cuarta iniciaci n. Como Apo lonio de Tiana, recibi la quinta iniciaci ny Se convirti en Maestro de Sabidur a. Desde entonces permaneci y actu en la Iglesia Cristiana, fomentando el germen de la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neu tralizando en lo posible los errores y equ vocos de cl rigos y te logos. Es netamente el gran L der, el General y el Sabio eje cutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorr ndole mucho trabajo y actuando como Su inter mediario, cuando es posible. Nadie como l conoce tan profun damente los problemas de Occidente; nadie est tan ntimamente en contacto con quienes representan mejor las ense anzas cristianas, y nadie conoce tan bien la necesidad del momento actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias Anglicana y Cat lica son Sus agentes. El Maestro Djwal Khul o Maestro DK, como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del segundo rayo de Amor?Sabi dur a, el ltimo de los adeptos que pasaron la iniciaci n, pues recibi la quinta iniciaci n en 1875; conserva el mismo cuerpo de entonces; la mayor a de los Maestros la recibieron en cuerpos anteriores, su cuerpo de origen tibetano no es joven. Est dedi cado al Maestro KH y vive en una casita cercana a la de este Maestro. Por Su disposición a servir ya hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado “el Mensajero de los Maestros”. Es muy culto y tiene más conocimiento acerca de los rayos y de las Jerarquías planetarias del sistema solar, que ningún otro Maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y KH, tomando a Su cargo, por determinado tiempo, algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la humanidad. Dictó gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a HP Blavatsky muchas ilustraciones y datos que apa recen en ese libro. El Maestro Rakoczi se ocupa especialmente del futuro des arrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cár patos, habiendo sido en un momento dado una figura muy cono cida en la corte húngara. Se pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia, fue particularmente conocido como el Conde de Saint?Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que, a me dida que el Maestro R. se hace cargo de los asuntos de Europa, en los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon?Shakesperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los Maestros ya mencionados. En la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el Maestro Hilarión. pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la Logia se lo llama generalmente “el Conde” y en América y Europa actúa prácticamente como director general, en la realización de los planes del consejo ejecutivo de la Logia. Al gunos Maestros forman un grupo interno alrededor de los tres Grandes Señores, y se reúnen en concilio con mucha frecuencia. El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimien to Concreto o Ciencia, y en una encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes desarro llan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo invisible. Su energía estimula a través de Sus discípulos a los grupos de investigadores síquicos, y fue quien inició, mediante varios de Sus discípulos, el movi miento espiritista. Tiene en observación a todos los síquicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente con algunos devas en el plano as tral, para abrir, a los buscadores de la verdad, ese mundo sub jetivo que está tras de la materia grosera. Poco puede decirse sobre los dos Maestros ingleses. No acep tan discípulos en el sentido en que lo hacen los Maestros KH y M. Uno reside en Gran Bretaña, tiene a Su cargo la dirección de finitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planes del des arrollo y la evolución futuros. Está tras el movimiento labo rista de todo el mundo, trasmutándolo y dirigiéndolo, y de la ac tual creciente oleada de la democracia. De la inquietud democrá tica, y del caos y la confusión actuales, surgirá la futura condición mundial, que tendrá como nota clave la cooperación, no la compe tencia; la distribución, no la centralización. Mencionaremos aquí brevemente al Maestro Serapis, frecuen temente llamado el Egipcio. Pertenece al cuarto rayo, y de Él re ciben enérgico impulso los grandes movimientos artísticos del mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Ac tualmente dedica la mayor parte de Su tiempo y atención al trabajo de la evolución dévica o angélica, hasta que, mediante Su ayuda, sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura, en un futuro inmediato. No es posible agregar algo más acerca de Él ni revelar Su lugar de residencia. El Maestro P. trabaja bajo la dirección del Maestro R. en Norteamérica; tuvo mucho que ver esotéricamente con las distintas ciencias mentales, como la Ciencia Cristiana y el Nuevo Pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la Logia en el afán de enseñar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder, creador de la mente. Su cuerpo es irlandés; pertenece al cuarto rayo, y no puede ser revelado el lugar de Su residencia. Tomó a su cargo gran parte del trabajo del Maestro Serapis cuan do Éste se ocupó de la evolución dévica.

El trabajo actual.

Serán tratados aquí ciertos hechos que se refieren a dichos Maestros ya Su trabajo presente y futuro. Primero, el trabajo de entrenar a Sus aspirantes y discípulos, para que sean de utilidad en dos grandes acontecimientos: uno, la venida del Instructor del Mundo a mediados oa fines del presente siglo, y otro, la funda ción de la nueva sexta subraza con la reconstrucción de las actua les condiciones del mundo. Por ser la nuestra la quinta subraza de la quinta raza raíz, es muy grande la presión del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachohan. Dado que los Maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de Su trabajo de enseñar a los discípulos ha sido delegado a inicia dos y discípulos avanzados, y algunos de los Maestros de los rayos primero y segundo, se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el departamento del Mahachohan. Segundo, se debe preparar al mundo en amplia escala para la venida del Instructor mundial, y deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de Ellos se manifiesten entre los hombres, y lo harán a fines de este siglo. Ja s'està formant un grup especial que es prepara expressament per a aquest treball. El Maes tro M., el Maestro KH y el Maestro Jesús, se ocuparán especial mente de este movimiento, hacia fines de este siglo. Otros Maes tros participarán también, pero los tres mencionados anterior mente son Aquellos con cuyos nombres y cargos la gente debe en lo posible familiarizarse. Otros dos Maestros están especialmente relacionados con el séptimo rayo o ceremonial, y Su trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades, dentro de los próximos quince años, bajo la dirección del Maestro R. Puede asegurarse definiti vamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un Maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Mestres i iniciats estaran al capdavant de certs grans grups ocultistes de francmaçons del món i de diversos sectors de l'església en moltes de les grans nacions. Este trabajo de los Maestros se está realizando ya, y todos Sus esfuerzos tienden a una exitosa culminación. En todas partes Ellos reúnen a quienes de una u otra manera demuestran la tendencia a responder a las altas vi braciones, tratando de forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria, que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la Iniciación.

Aquest text és un fragment del llibre "Iniciació Humana i Solar", del Mestre Djwhal Khul o "Tibetà", des de aqui pots descarregar el llibre complet:

1. Iniciació Humana i Solar

Una Iniciació és una expansió de consciència que porta a la il·luminació ia la revelació. La iniciació és experimentada per totes les formes de vida, grans o petites. El treball de la Jerarquia Planetària en les seves moltes etapes de mestratge es descriu en aquest llibre i es donen catorze Regles per mitjà de les quals el neòfit pot convertir-se en un aspirant al Portal de la Iniciació.

DESCARGA AQUÍ EL LIBRO COMPLETO

Djwhal Khul - Iniciació humana i solar

Article Següent