Alineament de l'Ego o Ànima amb la personalitat (carta I), pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2011
Taula de continguts amagar 1 Cartes sobre Meditació Ocultista pel Mestre Tibetà Djwhal Khul 2 CARTA I 3 ALINEAMENT DE L'EGO O ALMA AMB LA PERSONALITAT 4 Alineació i vibració. 5 L'acord de l'Ego. 6 Alineament micro i macrocòsmic.

Cartes sobre Meditació Ocultista p er el Mestre Tibetà Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

LA CONSTITUCIÓ DE L'HOME

La constitució de l'home, considerada en les següents pàgines, és bàsicament triple.

I. La Mónada o Esperit pur, el Pare en el Cel.

Aquest aspecte reflecteix els tres aspectes de la Deïtat:

1. Voluntat o Poder ..................... .El Pare.

2. Amor-Saviesa ........................ .El Fill.

3. Intel·ligència activa ..................... .El Esperit Sant.

Únicament en les últimes iniciacions, quan l'home va acostant-se al final de la jornada i s'ha perfeccionat, pot establir contacte amb el primer aspecte.

La mònada també es reflecteix en:

II. El Ego, Jo superior o Individualitat.

Potencialment aquest aspecte és:

1. Voluntat espiritual .............................. Atma.

2. Intuïció ...... .Budi, Amor-Saviesa, el principi Crístic.

3. Ment superior o abstracta ............... Manas superior.

L'Ego comença a fer sentir el seu poder en l'home evolucionat i, en forma augmentada, en la sendera de provació, fins que a la tercera iniciació arriba a perfeccionar el control que exerceix el Jo superior sobre el jo inferior i l'aspecte més elevat comença a fer sentir la seva energia

L'ego es reflecteix en:

III. La Personalitat o jo inferior, l'home en el pla físic.

Aquest aspecte és també triple:

1. El cos mental ........................ .manas inferior.

2. El cos emocional ..................... .Cos astral.

3. El cos físic ......... el físic dens i el cos etèric.

Per tant, l'objectiu de la meditació consisteix en que l'home comprengui l'aspecte egoico i que la naturalesa inferior sigui controlada per aquest aspecte. Tal és la meta immediata per a l'home comú.

CARTA I

ALINEAMENT DE L'EGO O ALMA AMB LA PERSONALITAT

1. Alineament dels tres cossos inferiors.

2. Alineament amb el cos causal.

3. Mètode d'alineament.

4. Alineament macro i microcòsmic.

Diumenge, maig 16, 1923

En l'alineament dels tres vehicles o cossos físic, emocional i mental inferior, dins de la perifèria causal, i la seva estabilització allà, mitjançant un esforç de la voluntat, comença la feina real que l'Ego o Jo superior pot realitzar en qualsevol encarnació. Els grans pensadors de la raça, els veritables exponents de la ment inferior són, fonamentalment, aquells els tres cossos inferiors estan alineats, és a dir, que el cos mental manté als altres dos en un alineament circumspecte. El cos mental està llavors en comunicació directa amb el cervell físic, lliure d'obstruccions i interferències.

Quan l'alineament és cudruple i els tres cossos esmentats es troben alineats amb el cos del Jo superior -el cos causal o egoico- i mantinguts fermament dins de la seva circumferència, llavors es pot veure actuant als grans dirigents de la raça -aquells que emocional i intel·lectualment arrosseguen després s a la humanitat-, els escriptors inspirats i somiadors poden concretar les seves inspiracions i somnis i els pensadors abstractes i sinttics transmetre els seus conceptes al món de la forma; això es deu al fet que s'ha establert un canal directe. Per tant, estudiïn el que puguin, referent a això, i practiquin la coordinacinfsica, després agreguin a sta l'estabilitat emocional, i aix els dos vehicles funcionarn com un. A l'estendre la coordinació al cos mental, el triple home inferior arriba a l'apoteosi, passant per la major part de les transformacions en el món de la forma.

Ms endavant s'obté la perfecta coordinació amb el Jo superior, canal directe de comunicaci -o conducte sense impediment, si es puc expresarlo- amb la consciència del cervell fsic. Fins ara havia estat directe sols en molt rares ocasions. En l'home la personalitat est altament coordinada, els quatre centres cerebrals inferiors funcionen amb elevada vibraci; Quan l'Ego està proper a alinear-se amb els cossos inferiors, la glndula pineal i el cos pituïtari estan en procés de desenvolupament, i quan funcionen en forma correlativa (la qual cosa passa a la tercera iniciaci n), llavors el tercer centre, o centre alta major, intensifica la seva vibraci, fins llavors moderada. En rebre la cinquena iniciació la interacció entre els tres centres es perfecciona, l'alineament dels cossos es rectifica geomtricamente; tenim es el perfecte quntuple superhome.

En l'home comú, aquest alineament es produeix únicament a intervals -en moments de tensió, quan els esforços humanitaris són necessaris i en moments d'intensa aspiraci. Abans que el Ego s'adverteixi constantment de la personalitat o jo inferior, ha d'haver arribat a la abstracci, en major o menor grau. Quan aquesta abstracció involucra les emocions, est basada en la ment i fa contacte amb el cervell físic, llavors comença l'alineament.

De all la pràctica de la meditacin, ja que tendeix a la abstraccinya despertar les emocions i la ment per a adquirir consciència abstracta.

Alineament i vibraci.

Recordis que tot és qesti de matèria i vibraci, en la seva major part. Els nivells abstractes del pla mental estan formats per tres nivells superiors, denominndose al primer, tercer subplano. Com ja he explicat, cada subplano est correlacionat amb els plànols superiors corresponents. Per tant, una vegada que ha introduït en els seus cossos -fsico, emocional i mentalment matèria del tercer subplano de cada pla, el Jo superior comença a actuar en forma ms conscient i contínua per mitjà de la personalitat alineada. Potser pudiramos invertir la idea i dir que noms quan els vehicles contenen certa proporci (proporci que constitueix un secret de la iniciació) de matèria del tercer subplano, la personalitat pot, com un tot conscient, reconèixer i obeir al Jo superior. Obtinguda aquesta proporció, llavors s'ha d'afegir matèria dels dos subplanos superiors als plànols físic i emocional. Heus aquí la lluita de l'aspirant per purificar i disciplinar el cos físic i subjugar l'emocional. Purificació i subjugació descriuen el treball a realitzar en els dos plans. Exigeix ​​l'ocupació de la ment inferior perquè els tres vehicles inferiors arribin a alinear-se.

Llavors podran començar a sentir-se les vibracions dels nivells abstractes. Cal recordar que aquestes vibracions arriben per conducte del cos causal -el vehicle del Jo superior-, i el cos causal de l'home comú es troba en el tercer subplano del pla mental. A aquest detall no l'hi té prou en compte. Reflexionin sobre això. El veritable pensament abstracte només és possible quan la personalitat, en recíproca vibració amb l'Ego, s'ha alineat prou com per formar una cadena gairebé lliure d'obstruccions. Després, a intervals, rars al principi però més freqüents després, començaran a infiltrar idees abstractes, que aniran seguides, en el moment oportú, de centelleigs de veritable il·luminació o intuïció, provinents de la Tríade espiritual, o del veritable triple Ego.

L'acord de l'Ego.

Què vull significar amb el terme "vibració recíproca"? Vull dir l'adaptació de la Personalitat o jo inferior al Ego o Jo superior; la preponderància del raig de l'Ego sobre el raig de la personalitat i la combinació dels seus tons. Significa la barreja dels colors primaris del Jo superior amb els matisos secundaris del jo inferior, fins obtenir-la bellesa. Alprincipio tenim dissonància i desharmonia, el xoc dels colors i la lluita entre el superior i l'inferior. Però a mesura que transcorre el temps, amb l'ajuda del Mestre, s'aconsegueix l'harmonia del color i to (doncs són sinònims), fins que finalment s'obté la nota fonamental de la matèria, la tercera major de la personalitat alineada i la cinquena dominant l'Ego, seguida pel ple acord de la Mónada o Esperit.

Durant els deixebles busquem la dominant de l'Ego; però abans ha vibrar la tercera perfecta dela personalitat. Durantevarias encarnacions fem vibrar els canvis en els tons intermedis, i de vegades les nostres vides vibren a un to més o menys; però sempre tendeixen a adquirir més flexibilitat i bellesa. Al seu degut temps cada nota s'ajusta al seu acord, el de l'esperit; cada acord forma part d'una frase, frase o grup al qual correspon l'acord, i la frase completa la setena part del tot. Les set parts completen llavors la sonata del nostre sistema solar -part de la triple obra mestra del Logos o Déu, el Mestre Músic.

2 juny 1920.

Alineament micro i macrocòsmic.

Aquest matí m'ocuparé novament del referent a l'alineament egoico per demostrar, d'acord a la Llei de Correspondència o Analogia, la seva aplicació universal. Està basat en la geometria o en xifres i números.

L'objectiu de l'evolució de l'home en els tres mons -els plans físic, emocional i mental- Consisteix en alinear la seva triple personalitat amb el cos egoico, fins arribar a obtenir la línia recta i l'home convertir-se en l'U. Cada vida que viu la personalitat és representada, al terme de la mateixa, per una figura geomètrica, utilitzant algunes línies del cub i el que ofereix aquest tipus de forma. Les formes de les vides primitives són intricades, burdes i de contorns indefinits; les formes construïdes per l'home mitjanament evolucionat, de l'actual generació, són de contorns definits i precisos. Però quan entra en la sendera del discipulat, la meta consisteix a fusionar totes les línies en una sola, la qual cosa es realitza gradualment. Mestre és aquell que ha fusionat les línies del quíntuple desenvolupament, primer en tres i després en un. L'estrella de sis puntes es transforma en l'estrella de cinc puntes; el cub es transforma en el triangle i el triangle en el Un; mentre que l'U (a la fi del gran cicle) es converteix en el punt dins del cercle de manifestació.

D'allí l'esforç per ensenyar a tots els aspirants la simplicitat, basada en una trinitat de veritats fonamentals, i inculcar la centralització.

Cada vida tendeix a adquirir una major estabilitat, però poques vegades es troba la triple personalitat alineada (si així puc dir-ho) amb la consciència causal. Això passa momentàniament (en cas d'elevada aspiració i per a fins altruistes) en què el superior i l'inferior formen una línia recta. Comunament, el cos emocional, a causa de la violenta vibració i emoció o alguna inquietud fluctuant, està constantment fora d'alineament. Quan el cos emocional està momentàniament alineat, el mental actua com una obstrucció, impedint que la influència del superior descendeixi a l'inferior, per tal d'arribar al cervell físic. Són necessàries moltes vides de pacient esforç abans de poder aquietar el cos emocional i construir un cos mental que actuï com a filtre i no com a impediment. Després d'haver obtingut això fins a cert punt, quan el cos emocional s'ha estabilitzat i arriba a ser un reflector pur i quan el cos mental actua com a placa sensible, capaç de discernir i explicar intel·ligentment la veritat superior, encara llavors són necessàries gran disciplina i moltes vides d'esforç per poder alinear tots dos al mateix temps. Un cop aconseguit això, s'ha d'adquirir el control del cervell físic i el seu alineament final, per tal que actuï com a receptor directe i transmissor de l'ensenyament impartit i que reflecteixi fidelment la consciència superior.

Per tant ¿on es troba, la correspondència macrocòsmica? On és l'analogia en el sistema solar? Donaré una indicació.

L'alineament Logoïco diví es produeix quan hi ha l'alineament directe i recíproc amb certs planetes i amb el Sol i durant el procés d'evolució del sistema. Reflexionin sobre això; però vull fer un advertiment. No tractin de formular hipòtesis sobre l'alineament, basant-les en els planetes físics. La veritat no resideix allà. Únicament tres dels planetes físics (i els tres en matèria etérica) entren en l'alineament final que assenyala l'adquisició per part del Logos, d'una consciència logoica còsmica, que constitueix seva meta. D'aquests tres planetes, la Terra no és un d'ells, però Venus ocupa el lloc corresponent a l'àtom emocional permanent.

L'alineament pot encara estendre més enllà: en l'alineament del nostre sistema solar amb el sistema de Sírius subjau una meta encara més remota; és un esdeveniment molt distant, però tanca el secret del cicle més gran.

-------- PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartes sobre Meditació Ocultista

La ciència de la meditació com una tècnica d'entrenament mental, és practicada cada vegada mes a tot arreu. La meditació està relacionada amb energia que flueix, la natures impersonal i ardent; el seu perill potencial per tant, hauria de ser comprès i eludit, i les pràctiques adoptades haurien de ser segures i fiables. Aquest llibre exposa els factors bàsics, generals i específics, mostrant l'objectiu fonamental de la ciència de la meditació: el servei mundial.

Djwhal Khul - Cartes sobre meditació ocultista (246, 3 KiB, 11.118 hits)

Article Següent