Ocupació del color i el so (carta VII), pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2012
Taula de continguts amagar 1 Cartes sobre Meditació Ocultista pel Mestre Tibetà Djwhal Khul 2 CARTA VII març OCUPACIÓ DEL COLOR I DEL SO 4 PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ:

Cartes sobre Meditació Ocultista p er el Mestre Tibetà Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

CARTA VII

OCUPACIÓ DEL COLOR I DEL SO

1. Enumeració dels colors i alguns comentaris.

2. Els colors i la llei de correspondència o analogia.

3. Efectes dels colors.

4. L'aplicació de colors i el seu futur ocupació.

27 agost 1920.

No hi ha dubte que els qui infringeixen la llei, moren per la llei, mentre que els que la obeeixen, viuen per ella. El veritable estudi de l'ocultisme consisteix a analitzar el per què i com dels fenòmens. Constitueix el descobriment del mètode pel qual s'assoleixen resultats, i implica un detingut anàlisi dels esdeveniments i circumstàncies, per tal de descobrir les lleis que els regeixen. He cregut convenient fer aquestes observacions preliminars, perquè vaig veure amb claredat les preguntes que prevalen en la ment de cada un de vosaltres, les quals seran de valor si continuen buscant la correcta resposta. La vida del deixeble està regida per certes lleis ben definides, i les mateixes controlen tota vida. La diferència rau en el fet que el deixeble comprengui parcialment el propòsit de tals lleis, la seva raó de ser i la seva conscient i raonable aplicació a les circumstàncies que es presenten en el diari viure. Quan hi ha conformitat amb la llei és trasmutada la vida personal ... Vegem, per exemple, la Llei dela Subsistència. Estaley posa el deixeble en posició d'utilitzar intel·ligentment el dipòsit universal. Constitueix la manipulació de la matèria i la seva adaptació a l'acció recíproca de les forces de l'oferta ila demanda ... Elmístico conrea la fe cega, aquest mitjà li permet arribar al dipòsit diví, però seria millor que comprengués el mètode pel qual tal dipòsit es manté sempre ple i els mitjans pels quals la provisió abundant del Pare es posa en contacte amb les necessitats dels seus fills. Puc repetir aquí una de les màximes referents a l'oferta ila demanda. Sóloen la mesura que s'empra hàbilment a la provisió per a les necessitats del treballador i de la feina (trio aquestes paraules amb gran deliberació) a la provisió continua afluint. El secret és: usa, demana, pren. Només quan s'obre la porta per la llei de la demanda, s'obre una altra porta millor proveïda. El secret es troba ocult en la Llei de Gravetat. Reflexionin sobre això.

Algunes observacions sobre el color.

Ara hem de treballar. El tema que considerarem aquesta tarda és d'interès profund i complicat. Aquesta setena carta tractarà de l'ocupació del color i del so en la meditació.

Com bé saben, en cartes anteriors hem tractat extensament el tema del so, tant en estudiar l'ocupació dela Paraula Sagradacomo en considerar les fórmules i els mntram. És molt comú dir que el so és color i que el color és so, i es és. El tpic sobre el qual vull realment cridar-los l'atenci no és el so com so, sinó els efectes del color produïts pel so. En aquesta carta faig ressaltar especialment l'aspecte color, pidindoles que recordin que tots els sons s'expressen com a color.

Quan el Logos emitila gran Palabracsmica per aquest sistema solar, van sorgir tres corrents principals de color, dividindose gairebé simultàniament en quatre més, dndonos es les set corrents de color mitjançant les quals la manifestació va ser possible. Aquests colors són:

1. Blau 4. Groc

2. Indigo 5. Ataronjat

3. Verd 6. Vermell

7. Violeta

L'ordre en què he col·locat els colors no és capritxós; però el veritable significat ho deixo perquè ho descobreixin per si mateixos.

Voldria fer ressaltar una segona idea: Aquestes set corrents de color van ser producte de la meditacin logoica. El Logos Medit, Cavil, va concebre mentalment, form un món ideal i el va construir amb matèria mental. Llavors va venir a l'existència nostre univers objectiu, brillant amb els seus set colors, tenint com subtó sinttic el blau intens o ndigo. Per tant es poden afirmar certes coses, pel que fa al color.

1. Es relaciona amb la meditacin objectiva; en conseqüència té a veure amb la forma.

2. És el resultat del so emès com culminacin de la meditacin.

3. En aquests set colors i en la seva intel·ligent comprensi rau la capacitat de l'home per construir com ho fa el Logos.

4. Els colors produeixen certs efectes en els diferents vehicles i també en els plans en què aquests vehicles funcionen. Quan l'ocultista coneix el color aplicable a cada pla i el matís bàsic per a aquest pla, domina el secret fonamental del desenvolupament microcsmico i pot construir el seu cos de manifestació, aplicant les mateixes lleis que el Logos emple en construir el seu sistema solar objectiu. Practicar la meditacin sobre el nostre corresponent raig revelar oportunament a l'estudiant intel·ligent aquest secret. Els quatre punts que precedeixen són la clau de tot el que segueix.

Aquí voldria aclarir algun dubte sobre si els colors que he enumerat estan en contradicció amb els enumerats per HPB Trobaran que no ho són, sinó que tots dos fem servir les mateixes pantalles, com poden percebre els que tinguin ulls per veure. Una pantalla deixa de ser-ho quan se la reconeix, per això no dono Aquila clau. Tanmateix, puc fer una o dues indicacions:

En els llibres d'ocultisme a un color complementari se li pot aplicar el nom del seu color primari. Al roig s'ho pot trucar verd i l'ataronjat, blau. La clau d'interpretació exacta del terme emprat resideix en l'etapa assolida per l'ens en estudi. Si es parla de l'Ego pot emprar un terme, si de la personalitat, un altre, mentre que si es tracta de la Mónada, o esfera àurica superior, se la pot descriure sintèticament o en termes de raig monádico.

Els colors de la ment superior o inferior s'esmenten a vegades en termes del pla i no del raig involucrat.

Els colors blau i indi, quan estan còsmicament relacionats i no són simplement anàlegs, es poden emprar en forma intercanviable perquè serveixin de pantalla. Permeteu-me il·lustrar:

Podem parlar dels Senyors de la Flama i del treball respecte a aquest planeta. en termes de quatre colors:

a. Indigo, pel fet que Ells estan en la línia del Bodhisatva en connexió amb el Rayo d'Amor o Saviesa. El Senyor del Món és un reflex directe del segon aspecte.

b. Blau, per la seva afinitat amb el indi i la seva relació amb l'ou àuric; així com al Logos solar l'hi denomina "Logos Blau" (literalment indi), així el color de l'home perfecte i l'embolcall àurica, per mitjà de la qual es manifesta, seran predominantment blaus.

c. Ataronjat, complementari del blau, que té directa relació amb l'home com intel·ligència, sent aquest ell custodi del cinquè principi de rages en la seva relació amb la sencera personalitat.

d. Groc, complementari del indi i també el color de Budi, estant en la línia directa del segon aspecte.

La il·lustració que antecedeix demostra la gran complexitat que significa l'ocupació de pantalles, però també posa de manifest, als qui tenen ulls per veure, que l'elecció de tals pantalles no és arbitrària, sinó que està subjecta a regla i llei.

En conseqüència, serà evident ell perquè de la repetició tan freqüent que quan es tracta de qüestions esotèriques la ment inferior no és de gran ajuda. Només qui està desenvolupant la visió superior, pot arribar a certa mesura de discriminació exacta. Així com el verd de l'activitat de la Natura o la vibració de l'indi d'aquest sistema d'amor, formen la base de l'aspecte amor, el mateix succeirà en el pla mental. Res més puc dir sobre això, però tenen aquí molt tema per pensar. El ataronjat també guarda el secret dels Fills de la Ment i per l'estudi de la flama (la qual també exotèricament barreja tots els colors) ve la il·luminació.

En estudiar el tema dels colors i del so en la meditació ¿quina serà la millor manera de dividir aquest extens tema? Anem a considerar-sota els següents acápites:

1. L'enumeració dels colors i alguns comentaris sobre ells.

2. Els colors i la Llei de Correspondència o Analogia.

3. Els efectes dels colors sobre:

a. Els cossos de l'estudiant.

b. Els grups i el treball grupal.

c. El medi ambient.

4. Aplicació del color:

a. A la meditació.

b. Per curació durant la meditació.

c. En el treball constructiu.

5. El futur ús del color.

Sota aquests cinc encapçalaments podrà resumir tot el que ha de dir-se en la actualitat. Quizásmuy poc del que digui sigui fonamentalment nou, ja que es troba en el llibre bàsic d'HP Blavatsky. Però amb una nova presentació i agregant altre material en un mateix acápite, pot arribar la il·luminació i reajustar intel·ligentment el coneixement. Més endavant tractarem aquestes cinc divisions. Aquesta nit només afegiré uns pocs punts mes als ja donats.

Els colors manifestats en el pla físic es presenten en la seva forma més barroera i tosca; fins als matisos més exquisits, vistos per l'ull físic, són bastos i toscs comparats amb els del plànol emocional; a mesura que es fa contacte amb la matèria més refinada d'altres plans, augmenta la bellesa, la suavitat i l'exquisidesa dels diferents matisos en cada transició. Quan s'arriba a l'últim color sintètic, la bellesa transcendeix tot concepte.

Els colors que ens concerneixen a l'evolució són els colors dela llum. Ciertoscolores, restes del sistema solar anterior, han estat presos com a modes d'expressió d'aquest misteriós alguna cosa que anomenem mal còsmic "(anomenat així per la nostra ignorància). Són colors involutius i el medi de força dela Fraternitat Negra. Quienaspira a recórrer el Sender de Llum no té res a fer amb ells. Són matisos com el marró, el gris, el repugnant porpra, els verds cárdenos, que es troben en els llocs foscos de la terra, en el pla emocional i en el nivell inferior del plànol mental, sent negatius. El seu to és més baix que la nota dela natura. Sonengendros de la nit, entès esotèricament, i la base del miratge, la desesperació i la corrupció, havent de ser neutralitzats pel deixeble dels Grans Éssers mitjançant la introducció dels colors vinculats amb la llum.

6. La síntesi de tots els colors, com es va dir anteriorment, és el raig sintètic indi. Subjau en tots i els absorbeix a tots. Però en els tres mons de l'evolució humana el color ataronjat de la flama irradia sobretot, emanant de l'quinte principi; subjau en el cinquè principi i és l'efecte produït per l'enunciació esotèrica de les paraules esotèriques: "El nostre Déu és un foc consumidor". Aquestes paraules s'apliquen al principi mental o manásico, aquest foc de la intel·ligència o la raó, que els Senyors de la Flama van impartir, que estimula i guia la vida de la personalitat activa. És la llum de la raó que guia l'home a través de l'Aula de l'Aprenentatge fins arribar a l'Aula de la Saviesa, en la qual es descobreixen les seves limitacions, i aquesta estructura que el coneixement s'ha construït (el cos causal o temple de Salomó) és destruïda pel foc consumidor. Aquest foc consumeix la sumptuosa presó que l'home ha erigit durant moltes encarnacions, alliberant-la llum divina interna. Llavors els dos focs es fusionen, ascendeixen i es perden en la Llum triàdica.

Alguns colors pertanyen més exclusivament a la Jerarquia humana i altres ala dèvica. En la final barreja i fusió arriba l'oportuna perfecció.

29 agost 1920.

L'enumeració dels colors.

Aquesta nit continuarem amb l'estudi dels colors, començant amb el primer punt.

Faré certs comentaris i donaré certes dades, però he d'insistir en l'ocupació dels termes exotéricos, ja que el meu propòsit és fer suggeriments. L'ús de la paraula "color" posa de manifest la intenció, perquè, com bé saben, la seva definició suggereix la idea d'ocultació. Per tant, color és "allò que oculta". És simplement el mitjà objectiu pel qual es transmet la força interna, i constitueix el reflex, sobre la matèria, del tipus d'influència que emana del Logos i ha penetrat en la part més densa de El seu sistema solar. El coneixem com a color. L'adepte el coneix com a força diferenciada i l'iniciat avançat com llum final, indiferenciada i indivisible.

Ahir enumerem els colors en cert ordre. Novament els enumeraré així, però només els recordaré que un llamp, del qual els altres són subrayos, podria considerar-se com un cercle de sèptuple llum. La tendència de l'estudiant és imaginar 7 franges que es projecten cap avall, als cinc plans inferiors, fins a fer contacte amb el pla de la terra, sent absorbits en la matèria densa. Això no és així. Els set colors poden ser considerats com un conjunt de set colors que circulen i canvien contínuament, movent-se a través dels plans cap al seu punt d'origen ... Les set franges de color emanen del raig sintètic. El subratllo indi del raig indi forma el sender de menor resistència, des del cor de la matèria més densa, tornant una altra vegada a la seva font. Les franges de color formen un anell circulant, que, movent-se a diferents graus de vibració, travessa tots els plans en cercles descendents i ascendents. Vull posar de manifest especialment aquí, que les set franges no es mouen totes al mateix ritme; en això resideix la clau de la complexitat del tema.

Algunes circulen a un ritme de vibració més ràpid que altres. Per tant -com porten en si els seus corresponents Mónadas- tenen aquí la resposta a la pregunta de per què alguns egos sembla que progressen més ràpidament que altres.

Aquests cercles de color no segueixen un curs recte i lliure d'obstacles, sinó que es barregen en forma molt curiosa, barrejant-se entre si i absorbint un a un altre en cicles determinats i reunint-se en grups de tres o de cinc, però sempre anant cap a endavant. Aquesta és la veritable base del disseny romboïdal que té sobre l'esquena la serp dela saviesa. Lasescamas entrellaçades de la pell de la serp haurien de ser representades per tres línies principals de color, entrecreuant amb els altres quatre colors. Algun dia, algú que estudiï el color i la saviesa divina construirà un gran gràfic dels set plans i sobre ells col·locarà una serp de la saviesa de set colors. Si es dibuixa correctament en escala, s'han d'observar interessants dissenys geomètrics, a mesura que els cercles tallen transversalment els plànols, i es tindrà una impressió ocular de la complexitat que posseeix la matèria dels set raigs ...

Seran oportunes aqu algunes afirmacions breus:

El veritable color ndigo és el blau de la bveda celeste en una nit sense lluna. Constitueix la culminacin, i quan tot arribi a la sntesi, sobrevendr la nit solar, per això el color correspon al que el cel parla de cada nit. El ndigo absorbeix.

El verd és la base de l'activitat dela natura. Fueel color sinttic del primer sistema i és el fonament de l'actual sistema manifestat. La nota de la natura és verda, i cada vegada que l'home observa la vestidura que cobreix la terra es posa en contacte amb alguna força que va assolir i al seu consumacin en el primer sistema. El verd estimula i cura.

Voldria cridar l'atenci sobre el fet que encara no es permet donar el significat esotrico d'aquests colors ni una informaci exacta respecte al seu ordre i aplicació. Els perills són massa grans, perquè en la correcta comprensió de les lleis del color i en el coneixement, per exemple, del color que representa un raig particular, resideix el poder que maneja l'adepte.

Comentaris sobre els colors.

Alguns colors són ja coneguts i ser oportú que els enumerem. El raig sinttic és el ndigo o el blau fosc. És el Raig d'Amor-saviesa, el gran raig fonamental de l'actual sistema solar i un dels raigs csmicos, dividit per propsits de la manifestació en set subrayos:

1. ndigo .., i un color no revelat.

2. ndigo-ndigo el segon subratllo d'Amor-saviesa. Té la seva gran expressi en el segon pla mondico i el seu principal manifestació en les mnadas d'amor.

3. ndigo-verd .., el tercer subratllo, el tercer Rayo major d'Activitat o Adaptabilitat. És el raig bàsic del segon sistema; el gran raig de la evolucindvica.

4. ndigo-groc El Raig de Armona.

5. ndigo ataronjat El Rayo de Coneixement Concret.

6. ndigo, i un color no revelat. El Rayo de Devocin.

7. ndigo-violeta El Rayo d'Ordre Cerimonial.

Notarn que no esmento dos colors, vermell-indigo i blau-ndigo; tampoc els va adjudicar determinats raigs o plans. No és que no pugui fer-ho, sinó que en retenir aquesta informaci es crea l'enigma. Quan s'ocupin d'aquests colors han de recordar sempre certes coses:

Que he donat els noms i la seva aplicació exotrica i que en tot allò donat noms dos colors coincideixen amb la seva aplicació esotrica: ndigo i verd. Els Raigs sinttic i d'Activitat són en aquesta etapa els nics 2 sobre els quals poden tenir absoluta seguretat; un és la meta de l'esforç, l'altre el color fonamental de la Natura.

Que els altres cinc colors, els quals concerneixen a la nostra quntuple evoluci, canvien, es barregen, fusionen i no són esotricamente compresos en el mateix sentit impartit per les paraules: vermell, groc, ataronjat, blau i violeta. Esotricamente tot just s'assemblen als seus noms i aquests noms tenen per objecte encobrir i despistar.

Que cada un d'aquests tres colors i els altres dos només se'ls comprèn per mitjà dels seus quatre subrayos menors. L'actual és la quarta ronda i només s'han percebut fins ara 4 subrayos d'aquests colors. Tenint present aquests tres punts, a aquesta informació aparent no es donarà més importància de la que té, i l'estudiant intel·ligent reservarà la seva opinió.

El groc és un altre dels colors que ha vingut del primer sistema. La fusió del blau i del groc en aquest sistema va tenir molt a veure amb la iniciació dela activitat. Elamarillo harmonitza i assenyala consumació i fructificació. Observin que a la tardor, quan els processos de la naturalesa han acabat el seu curs i el cicle s'ha completat, el groc tardor s'estén sobre el paisatge.

Observin també que quan el sol irradia directament, les sementers es vesteixen de groc. El mateix succeeix en la vida de l'esperit. Quan s'arriba al pla de l'harmonia o de Budi, es lograla consumació. Cuandola personalitat ha completat la seva tasca i el sol del microcosmos, l'ego, irradia directament sobre la vida de la personalitat, arriba llavors la fructificació ila collita. Sealcanza la unificació o harmonització i s'ha arribat ala meta. Lamezcla de blau i groc produeix el verd, i el blau o indi sintètic (l'aspecte amor-saviesa) domina quan s'ha arribat al pla dela harmonia. Ellosconducen al tercer pla d'Atma, on predomina el verd de l'activitat ...

31 agost 1920.

Continuant amb l'estudi del color i la meditació i la seva classificació particular, voldria -a fi de estimularlos- indicar-los que la part que a vostès els correspon és rebre i publicar aquestes cartes amb la informació que contenen, fent-me responsable d'aquesta informació. Tot i que no les comprenguin i semblin contradictòries, voldria suggerir que una meitat del misteri es troba oculta en la interpretació esotèrica i l'altra meitat en el fet que tota interpretació depèn del punt de vista de l'intèrpret i del nivell en el qual actua la seva consciència. El valor del que imparteixo ara, rau en el següent: per mitjà de l'estudi del color (un aspecte de l'estudi de la vibració) arriba la capacitat per comprendre la vibració personal, sintonitzaria amb la vibració egoica i posteriorment sincronizaría ambla del Mestre. Lameditación és un dels mètodes principals per efectuar aquesta sincronització. Quan la intel·ligència capta els fets científics relacionats amb aquest tema, els utilitza per accelerar la vibració i desenvolupar intel·ligentment els colors necessaris.

En la meva carta anterior m'he ocupat de quatre colors -blau, indi, verd i groc- i aquesta agrupació primària és molt interessant. Ara agafarem un grup diferent de colors, els quals s'uneixen en forma natural, l'ataronjat, el vermell i el violeta.

Ataronjat. És per al nostre propòsit el color del plànol mental, el color de la foguera; és el símbol de la flama, i en forma curiosa el color que sintetizala separació. Perotengan en compte que el color ataronjat esotèric no és exactament el color que vostès entenen per aquest terme. El ataronjat exotèric és una barreja de groc i vermell; el taronja esotèric és un groc més pur, en el qual el vermell amb prou feines es percep. Aquest ataronjat arriba com una vibració establerta per un raig còsmic, ja que ha de recordar-se que el cinquè raig (el mateix que el cinquè pla i el cinquè principi) està íntimament aliat al raig còsmic de la intel·ligència o aquest aspecte activitat que va tenir la seva gran expressió en el primer sistema solar. El raig sintètic d'aquesta època era el verd, i estava íntimament associat al raig ataronjat, el de la ment o intel·ligència, manifestant-se per mitjà dela forma. En el actual sistema solar tenim el seu analogia en el sintètic Raig d'Amor i Saviesa i la seva estreta relació amb el quart Raig d'Harmonia. Això ho demostra el triangle format per la seva interacció, de la manera següent:

PRIMER SISTEMA SOLAR

raig Verd

tercer Aspecte

Activitat o Intel·ligència

Tercer subratllo Cinquè subratllo

Activitat Manas, ment

Verd-verd Verd-ataronjat

SEGON SISTEMA SOLAR

Rayo indi

segon Aspecte

Amor i Saviesa

Segon subratllo Quart subratllo

Amor i Saviesa Harmonia

indi-indi indi-groc

En el sistema d'activitat tenim el tercer aspecte de la ment universal o activitat, manifestant-se per mitjà del color ataronjat del subratllo concret ......, adaptabilitat per mitjà de la forma, que expressa perfectament aquesta activitat latent. Anàlogament al segon sistema d'amor, tenim l'aspecte amor manifestant-se per mitjà del color groc del Raig de Harmonia o Bellesa -amor expressant perfectament per mitjà de la unitat, harmonia o bellesa. Observin aquí el fet que també ocupació termes l'exactitud depèn de la seva interpretació exotèrica o esotèrica.

Per tant, tornant al que vaig dir anteriorment, aquest color ataronjat ens arriba com una vibració establerta per l'anterior raig còsmic d'activitat, en el sistema solar anterior; la força del color ataronjat (el seu captació científica per la intel·ligència) perfecciona la baula entre l'esperit i la forma, entre la vida i els vehicles a través dels quals tracta de expressar-se.

Podríem adjudicar els grans colors bàsics als diferents termes que emprem per a expressar la totalitat de l'univers manifestat:

1. Aspecte Vida 2. Aspecte Forma 3. Aspecte Intel·ligència

Esperit Matèria Ment

Consciència Vehicle Vitalitat

Jo No-Jo Relació entre

Rayo Rayo Rayo

2on. Amor i 1r. Poder o Voluntat 3r. activitat o

Saviesa 7mo. Llei Cerimonial Adaptabilitat

4t. Harmonia 5to. Coneixement 5to. coneixement

6è. Devoció Concret Concret

Això és només una de les maneres en què poden agrupar-se i considerar-se els raigs com influències, exercint efecte directe sobre la vida evolutiva o sobre la forma en què ella evoluciona per mitjà del tercer factor, la intel·ligència. Estastres divisions constitueixen els tres punts d'un triangle csmico:

intel·ligència

vida Forma

i el corrent dels raigs actuant macrocsmicamente entre els tres, té la seva correspondència microcsmica al foc kundalnico (despertat per la meditacin), actuant amb exactitud geomtrica entre els tres centres majors:

coronari

cardíac Larngeo

Els set rajos interactuen entre la vida, la forma i la ment interna; en essència elles mateixos són aquests tres, la vida, la forma i la intel·ligència, i en la seva totalitat constitueixen l'univers manifestat. Els set actuen sobre els diversos aspectes en poques diferents.

Hi ha una interacció molt interessant entre:

a. El Rayo d'Amor-Saviesa i el Raig de Armona, com passa entre els plans mondico ybdico.

b. El Rayo de Poder i el Raig de Llei Cerimonial, com succeeix entre els plans primer ysptimo.

c. El Rayo d'Activitat o Adaptabilitat i el de Coneixement Concret o Ciència, com esdevé entre el tercer pla tmico i el cinquè pla dela ment. Elverde i l'ataronjat van estar aliats en el primer sistema solar i continuen an en l'actual sistema. He obert vastes regions del pensament per als veritables estudiants.

A la relaci entre el ndigo, el blau i el groc, es troba ocult un secret; entre el verd, el taronja i el vermell, es tanca un altre secret i entre el blau, el vermell i el violeta existeix un altre misteri.

L'estudiant que capta aquests tres misteris, emprant la intuicin, ha trobat la clau del cicle major i posseeix la clau del desenvolupament evolutiu. Per tant recordin que en estudiar el microcosmos, hallarn la mateixa relació, la qual els obrir el portal al Regne de Déu intern.

Vermell. Per a tot propòsit evident és un dels colors ms difcils de considerar. L'hi classifica com indesitjable. Per qu? Perquè l'hi considera el color de kama o desig maligne. La seva imatge sorgeix en observar els colors vermell fosc ycrdeno del cos emocional de l'home no desenvolupat. No obstant això, en una poca an llunyana, el vermell de ser la base d'un sistema solar, en què, gràcies a la perfecta fusió dels colors vermell, verd i blau, es completar la tasca del Logos i la consumacin de la llum blanca pura.

El sistema d'activitat va ser verd.

El sistema d'amor és blau.

El sistema de poder ser vermell.

La barreja del vermell, blau i verd dóna com a resultat el blanc, com saben, i el Logos esotricamente haur rentat Els seus vestits amb la sang, tomndolas blanques, així com el microcosmos, en menor grau. ho fa en el procés evolutiu.

Violeta. En forma curiosa el Rayo violeta de Llei o Ordre Cerimonial és un raig sinttic quan es manifesta en els tres mons. As com el Rayo sinttic d'Amor i saviesa és la sntesi de totes les forces de la vida, de la mateixa manera el set raig sintetitza, en els tres mons, tot el que té a veure ambla forma. En el primer pla, la vida en el seu aspecte sintètic més pur, més elevat i indiferenciat, està resumida en el raig sintètic d'Amor; en el setè pla, o la forma en el seu aspecte més dens, més bast i diferenciat, està actuant sobre ella el setè raig.

Tenim també una síntesi en el fet que per MECHO del color violeta, els regnes dévico i humà troben un punt de contacte. Esotèricament, el color violeta és blanc. En la barreja d'aquests dos regnes, els set Homes celestials arriben a la perfecció i plenitud, i són considerats esotèricament blancs, sinònim de perfecció.

Un altre punt de síntesi és que quan el setè raig domina es produeix meu punt de fusió entre els cossos físic dens i etèric. Això és de suprema importància en el macrocosmos per al qual estudia meditació. Cal efectuar aquesta fusió i alineament abans que la transmissió de l'ensenyament al cervell físic dens es consideri exacta. Això té íntima relació amb l'alineament dels centres.

En les observacions que precedeixen he tractat únicament d'indicar línies de pensament, que si se segueixen detingudament poden portar a resultats sorprenents. Per l'estudi dels colors i els plànols, per l'estudi del color i els seus efectes i la relació amb l'aspecte vida, i per l'estudi de l'aspecte forma de la ment, qui practica la meditació obtindrà molt de valor si fa tres coses:

1. Descobrir els colors esotèrics i la seva correcta aplicació als plans i centres, als cossos per mitjà dels quals es manifesta i als cossos a través dels quals es manifesta el Logos (els set planetes sagrats), a les rondes, a les races i als cicles de la seva pròpia vida individual. Quan pugui realitzar això tindrà a les mans la clau de tot coneixement.

2. Aplicar en forma pràctica, en la seva vida personal de servei en els tres mons, les veritats indicades i tractar d'ajustar els seus mètodes de treball als mètodes demostrats pel Logos a través dels set raigs o influències. Amb això vull dir que, a través de la meditació, posa la seva vida sistemàticament i en cicles ocultistes ordenats, sota aquestes set grans influències, produint així una bellesa ordenada en manifestar la seva Ego.

3. Recordar sempre que la perfecció, tal com la coneixem, és només parcial i no real, i que fins aquesta perfecció, com la comprèn la ment de l'home, no és més que il·lusió, i només la propera manifestació logoica apareixerà la glòria final esperada. Mentre hi hagi colors diferenciats - hi haurà imperfecció. Recordin que el color, tal com el coneixem, constitueix la comprensió de l'home que empra un cos de la cinquena raça arrel en la quarta ronda de la quarta cadena, en una vibració que fa contacte amb l'ull humà. Llavors com serà el color que veurà l'home de la setena ronda que posseeixi un cos de la setena raça arrel? Encara llavors, fora i més enllà de la seva comprensió, hi haurà tota una gamma de colors de meravellosa bellesa. La razón de ello es que sólo se expresan totalmente dos grandes aspectos de la vida logoica, y el tercero será revelado parcialmente, esperando que ese mayor “Día sea con nosotros” y destelle en perfecta radiación. La palabra radiación tiene un significado oculto que merece ser considerado.

3 de setiembre de 1920.1

Dedicándonos constantemente al deber inmediato y poniendo los pies firmemente en el siguiente peldaño se abre un camino hacia el Maestro y, con el tiempo e incidentalmente, se eliminarán todas las dificultades. La formulación de elevados conceptos mentales y su expresión en el plano físico, traen el desenvolvimiento del cuerpo mental, que permite una afluencia de vida cada vez mayor desde lo alto. La estabilización de las emociones y la transferencia del deseo del plano emocional al búdico, desarrolla la facultad de reflejar correctamente un punto de vista elevado. El cuerpo físico disciplinado y purificado adquiere la capacidad de desarrollar lo que el hombre interno sabe. Si se realizan estas tres cosas, entonces la ley puede actuar y apresurarla emancipación. Lagente se pregunta: ¿Cómo actúa la ley? ¿Qué parte nos corresponde desempeñar en esa actividad que pone en vigencia la ley en la vida individual? Como ya lo he expresado, simplemente dedicándose al deber más elevado y ordenando la vida de la personalidad a fin de que ese deber pueda cumplirse a la perfección.

Colores exotéricos y esotéricos.

Nuestro tema de hoy constituye el segundo punto sobre el empleo del color, y trata de la ley de correspondencia o analogía y también del color… El significado esotérico de los colores exotéricos, como ya he explicado, no fue impartido en su totalidad. Algunos de estos significados fueron dados por HPB, pero no han sido muy bien comprendidos. Haré una indicación para que la consideren inteligentemente. Cierta información dada enLa Doctrina Secreta, respecto al color y al sonido, concierne al primer sistema solar, y otra, a una parte del segundo sistema solar. Esta diferencia, lógicamente, no ha sido comprendida pero, como clave principal para ser estudiada enla nueva Escuela, producirá una gran revelación. Basados en esta afirmación respecto al significado esotérico de los colores, quisiera que los clasificaran (aunque ya lo están enLa Doctrina Secreta), a fin de que les sirva de base para las comunicaciones posteriores a impartir:

Exotéricos Esotéricos

Púrpura Azul

Amarillo índigo

Crema Amarillo

Blanco Violeta

No puedo dar más de cuatro; pero si se los comprende correctamente darán la clave de la actual cuarta ronda y de su historia. Por hallarnos ahora en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, observarán por lo tanto que en el número cuatro reside la historia del presente. Los incito especialmente a ustedes, los instructores y estudiantes de la generación venidera, a reflexionar sobre el significado de que el color blanco es esotéricamente el color violeta. Esto tiene una aplicación especial ahora con el advenimiento del rayo violeta; el séptimo rayo es, en esta ronda, uno de los tres mayores; maneja poder en proporción al cuatro, en el cuatro y bajo el cuatro.

Los colores esotéricos de los colores rojo, verde y anaranjado, exotéricos, no se pueden revelar todavía al público en general, aunque los estudiantes y discípulos aceptados, en cuya discriminación se puede confiar, pueden obtener el conocimiento necesario si se esfuerzan.

Desearía hacer otras consideraciones que resultarán más fáciles si consideramos brevemente la ley de analogía y correspondencia. Por lo tanto estudiaremos los puntos siguientes:

a. En qué consiste la correspondencia entre el micro y el macrocosmos.

b. Las correspondencias básicas.

c. El color en el micro y en el macrocosmos.

Me ocuparé brevemente de cada punto, porque en la correcta captación de la ley reside la capacidad de pensar esotéricamente y de desentrañar el significado interno de los acontecimientos externos.

Correspondencia micro y macrocósmica.

La relación entre el micro y el macrocosmos es exacta y existe, no sólo en términos amplios, sino también en detalle. Este hecho se ha de comprender y desarrollar. A medida que el conocimiento y el progreso aumentan y la capacidad de meditar se trasforma en la facultad de trasmitir, desde la Tríada superior a la personalidad, vía el causal, entonces estos hechos serán demostrados más claramente en sus detalles, con lo cual se alcanzará la perfecta comprensión “Como arriba es abajo” es una verdad superficialmente repetida, pero poco comprendida. ¿Qué existe arriba y en consecuencia qué se desarrolla abajo?

Arriba existe Voluntad, Amor y Actividad, o Poder, Sabiduría e Inteligencia, términos que aplicamos a los tres aspectos de la manifestación divina. Abajo hallaremos los tres en proceso de manifestación.

a. La Personalidad expresa inteligencia activa.

b. El Ego expresa amor o sabiduría.

c. La Mónada expresa poder o voluntad.

En los tres mundos de la personalidad tenemos:

a. El físico, que expresa un reflejo del aspecto actividad.

b. El astral, que expresa un reflejo del aspecto amor o sabiduría.

c. El mental, que expresa un reflejo del aspecto voluntad o poder.

¿Cuáles son los colores de estos tres cuerpos, descritos exotéricamente?

a. El violeta del físico, según se manifiesta en el etérico.

b. El rosa o rojo del astral.

c. El anaranjado del mental.

¿Qué tenemos en la Tríada o mundo del triple Ego?

a. Manas superior, expresando el aspecto actividad o inteligencia.

b. Budi, expresando el aspecto amor o sabiduría.

c. Atma, expresando el aspecto poder o voluntad.

¿Cuáles son los colores de estos cuerpos, exotéricamente descritos?

a. El azul de los niveles manásicos superiores.

b. El amarillo del nivel búdico.

c. El verde del nivel átmico.

Ellos están en proceso de transmutación. Deben realizar el correspondiente cambio de colores de lo inferior a lo superior. Relacionen esta información con la dada en una carta anterior sobre la trasferencia de la polarización.

Existe una correspondencia directa entre:

a. El violeta del nivel etérico y el azul del mental superior.

b. El rosa del astral y el amarillo del búdico.

c. El anaranjado del mental y el verde del átmico.

El secreto de todo ello reside en la aplicación de las leyes ocultas dela meditación. Porotra parte pueden transferir todo la gama de colores a un grado superior y desarrollar en la Mónada la analog a:

a. El verde del tercer aspecto.

b. El azul sint tico o ndigo del segundo aspecto.

c. El rojo del primer aspecto.

Quiero indicar que a medida que se retorna al centro de la evoluci n del sistema, la nomenclatura de estos colores es de lo m s enga osa. El rojo, por ejemplo, no tiene parecido con lo que se llama rojo o rosa en el plano inferior. El rojo, el verde y el ndigo de esos elevados niveles son, para todos los fines y prop sitos, colores nuevos de belleza y trasparencia inconcebibles. Si se interpreta esto con exactitud, tienen aqu una insinuaci n sobre la correspondencia que existe entre el micro y el macrocosmos.

Exot ricamente los colores tienen que ver conla forma. Lasfuerzas o cualidades que estos colores velan y ocultan se relacionan con la Vida evolucionante dentro de esas formas. Por la meditaci n se construye el puente que conecta a ambas. Meditaci n es la expresi n de la inteligencia que vincula la vida y la forma, el Yo y el no-yo. En el tiempo y en los tres mundos el proceso de esta conexi n tiene lugar en el plano de la mente, que vincula lo superior con lo inferior. La correspondencia ser siempre perfecta. En consecuencia, por la meditaci n vendr ese conocimiento que efectuar tres cosas:

1. Dar el significado interno del color exot rico.

2. Desarrollar las cualidades que estos colores velan.

3. Efectuar la necesaria transmutaci n de los colores de la personalidad, a los de la Tr ada y luego los de sta a los de la M nada.

El cuerpo causal act a como s ntesis de esos colores en la vida del Ego reencarnante, de la misma manera que el rayo sint tico fusiona todos los colores en la manifestaci n logoica. Procuren mantener claro en la mente.., que los colores expresan fuerza o cualidad. Ocultan o velan las cualidades abstractas del Logos, las cuales se reflejan en los tres mundos del microcosmos como virtudes o facultades. En consecuencia, as como los siete colores ocultan cualidades del Logos, tambi n estas virtudes se manifiestan en la vida de la personalidad y vienen a la objetividad mediante la pr ctica de la meditaci n, as cada vida corresponde a un color. Reflexionin sobre això.

Las correspondencias b sicas.

Del estudio de estas correspondencias en los diferentes sectores del universo manifestado, y de la aplicaci n de estos colores en justa proporci n, surge la belleza del todo sint tico y la iluminaci n de la vida microc smica. Las enumerar o clasificar en t rminos generales, permitiendo a quien estudia la meditaci n, desarrollarlas detalladamente. A esta altura nada m s puedo decir.

1. El triple sistema solar.

El triple jiva evolucionante.

Los tres aspectos del Logos.

La triple M nada.

La Tr ada espiritual, el Ego.

La triple Personalidad.

Los tres mundos de la evoluci n humana.

Las tres personas de la Deidad.

2. Los cuatro Se ores Lipikas.

Los cuatro Maharajaes.

El cu druple hombre inferior, el cuaternario.

3. Los cinco planos de la evoluci n humana.

Los cinco sentidos.

El qu ntuple sector del Mahachohan.

Los cinco reinos de la naturaleza:

a. El reino mineral.

b. El reino vegetal.

e. El reino animal.

d. El reino humano.

e. El reino espiritual o superhumano.

El quinto principio de manas.

4. Los siete rayos o jerarquías.

Los siete colores.

Los siete planos de manifestación.

Los siete Kumaras.

Los siete principios del hombre.

Los siete centros.

Los siete planetas sagrados.

Las siete cadenas.

Los siete globos.

Las siete rondas.

Las siete razas raíces y subrazas.

Las siete iniciaciones.

Lo que trato de hacer resaltar, en la clasificación que antecede, es que para el adepto, la correspondencia de todos ellos es perfectamente conocida y existe en términos de conciencia, de forma y de inteligencia. Las conoce (si lo puedo expresar así) en términos de color, cuando trata con la forma; en términos de sonido, cuando trata con el aspecto vida; en términos de vitalidad, cuando trata con la inteligencia o aspecto actividad. La declaración que antecede compensará mucho a quienes reflexionen sobre ello con empeño, pues contiene la afirmación de un hecho oculto. De acuerdo a las tres líneas de acercamiento, tratadas en nuestra carta anterior, así será el empleo de los términos, según fueron descritos anteriormente.

El calor en el micro y en el macrocosmos.

Este asunto presenta mucha dificultad debido al proceso constante de mutación. El color está sujeto en el microcosmos a los factores siguientes:

1. El rayo del Ego.

2. El rayo de la Personalidad.

3. El grado de evolución.

Aquí puedo hacer una indicación. En un grado inferior de evolución los colores se basan principalmente en el aspecto actividad. Luego viene su actuación en el aspecto amor o sabiduría, lo cual produce tres efectos:

a – Eliminación de los colores que tienen las envolturas inferiores, residuos de un sistema anterior. Implica la eliminación de matices como el marrón y el gris.

b. Transmutación de ciertos colores en aquellos de tono superior.

c. Trasparencia, radiación o brillo subyacente, resultado de una mayor pureza de los cuerpos y de las dimensiones de la siempre creciente llama interna.

4. El factor rayo o rayos manifestados, saliendo o entrando en manifestación. Estos rayos afectan a los Egos en encarnación, cambian en parte la vibración o producen un consiguiente cambio de color o cualidad. Si un individuo se halla, por ejemplo, en el Rayo de la Ciencia y viene bajo la influencia del Rayo entrante de Armonía, el efecto sobre su línea de pensamiento y en consecuencia sobre el color que manifiesta, será muy notable. Todos estos factores causan la mezcla y fusión que es inextricable y prácticamente confusa para el individuo, desde el punto de vista de los tres mundos.

Comprendo que piensen que estas mismas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema, en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores, y en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. Tengan, por lo tanto, valor, un amplio y flexible punto de vista, la capacidad de reservar opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, y también absténganse de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. Muchas personas, por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, hallaron el camino que las llevó del Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría. Únicamente en el Aula de la Sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. Se llega a ella por la meditación, que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirála puerta. Enconsecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito.

4 de setiembre de 1920.

Vamos a tratar ahora algo que tiene una verdadera aplicación espiritual en sentido práctico. Gran parte de lo que he dicho les ha proporcionado terna para pensar e investigar. Tiende a desarrollar la mente superior y por el estímulo de la imaginación desarrolla en partela intuición. Muchode ello es de carácter profético, o ha presentado un ideal que algún día podrá realizarse. Únicamente señalando la meta y haciendo resaltar ese punto, se induce al hombre a hacer el esfuerzo necesario y alcanzar en cierta medida la posición deseada. Pero hoy trataremos la vida práctica y la imposición de cierta vibración rítmica sobre la personalidad.

Esto lo haremos al estudiar en el tercer punto los efectos que produce el color sobre:

a – Los cuerpos del estudiante.

b. Los grupos a los cuales está afiliado.

c. Su medio ambiente.

El punto que trato especialmente de hacer resaltar es el color del aspecto vida y no el del aspecto forma. Como dije anteriormente, el color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa. En esta frase reside la clave para solucionar el problema respecto a la diferencia de colores en los planos superior e inferior. La resistencia que ofrece la materia al descenso de la fuerza o vida, y su densidad o tenuidad relativa, explican la diferencia de color. Una de las diferencias tiene necesariamente una base cósmica y, en consecuencia, difícilmente el hombre tridimensional la capte en esta cuarta ronda. Pero la razón fundamental de la diferencia puede ser suficientemente captada como para que el estudiante comprenda la absoluta necesidad de refinar constantemente sus vehículos a fin de que esa fuerza pueda irradiar a través de ellos con mayor facilidad. Por lo tanto, es cuestión de vivir prácticamente en los tres planos inferiores, sometiendo a los tres cuerpos a reglas precisas de refinamiento.

Las fuerzas, en términos de desenvolvimiento espiritual y no tanto de forma, se manifiestan en las virtudes, como lo denominan ustedes, por medio del magnetismo, de la vitalidad y dela inteligencia. Paraexpresarlo brevemente diré, que a medida que el estudiante construye un cuerpo físico puro y un etérico refinado, que desarrolla las virtudes emocionales y coordina y expande su cuerpo mental, altera constantemente al grado de vibración y cambia su ritmo, cambios que ante los ojos del clarividente aparecen como mutaciones de color. Como ya he enseñado, los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado, son extraordinariamente distintos. ¿ Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor rapidez. Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez

Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor pureza y trasparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los entes dela raza. Porejemplo, el aura de la raza raíz atiante y la de la raza aria son muy diversas y radicalmente distintas. Por consiguiente he demostrado el primer punto, o sea que, a medida que los entes evolucionan, los colores cambian, produciéndose por la transmutación de lo que ustedes denominan vicios, en virtudes. Un vicio es el predominio de una cualidad involutiva de la misma fuerza que en un periodo posterior se manifestará como virtud.

El segundo punto que quiero demostrar es que estas influencias (las cuales se manifiestan como colores cuando están en contacto con la materia) se mueven en sus propios ciclos ordenados. A dichos ciclos se los describe como la entrada o salida de un rayo. En esa cuarta ronda están en actividad, comúnmente, cuatro rayos, en cualquier momento dado. Con esto trato de inculcarles que aunque todos los rayos se manifiestan en el sistema solar, en ciertas etapas de manifestación predomina simultáneamente un número mayor o menor. Estos rayos, fuerzas, influencias o coordinación de cualidades, al expresarse en términos de luz coloran la materia sobre la que hacen impacto, dándole ciertos matices conocidos, los cuales dan el tono a la vida de la Personalidad o del Ego. Ustedes los conocen como cualidades del carácter y el clarividente los ve como color.

En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, poseen aproximadamente el mismo matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes masas de personas. Así los miembros de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa alcanzada y el propósito realizado.

Los distintos rayos entrantes traen unidades matizadas por esos rayos. Otros desaparecen llevando consigo unidades de un matiz básico diferente. Durante el período de transición, la mezcla de colores asume enorme complejidad, siendo de ayuda y beneficio mutuos. Cada rayo da algo a los otros rayos que se hallan al mismo tiempo en encarnación, afectándose ligeramente la vibración rítmica. Este efecto puede ser imperceptible, desde el punto de vista del presente y del tiempo en los tres mundos, pero en virtud de la frecuente reunión e intercambio de fuerzas y colores y de su constante acción e interacción, se producirá un constante nivelamiento general y una similitud de vibración. Por lo tanto, verán que se obtiene la síntesis al finalizar un mahamanvantara mayor. Los tres rayos absorben a los siete y oportunamente se fusionan en el rayo sintético.

En el microcosmos los tres rayos, de la Mónada, el Ego y la Personalidad, predominarán, absorberán a los siete y, con el tiempo, también se alcanzará la fusión en el rayo sintético dela Mónada. Laanalogía será perfecta.

Estas fuerzas, virtudes o influencias (repito términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor facilidad y plena expresión. A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza -o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular-, se expresa cada vez con mayor perfección. Aquí entra el trabajo de quien estudiala meditación. Primitivamenteen la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre ya través de ellos, con poca comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comprende cada vez m s el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las cualidades de su vida. Aqu residela oportunidad. Porla comprensi n inteligente de la cualidad, por el esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcci n de atributos de ficos, viene la respuesta a esas fuerzas, facilitando su acci n. Quien estudia meditaci n, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se da cuenta de las deficiencias de su veh culo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibraci nr tmica y trata con empe o de aprovechar todas las oportunidades para satisfacerla necesidad. Seconcentra en la virtud y (si est en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora con la fuerza existente. Todo esto lo hace mediante f rmulas ordenadas de la verdadera meditaci n ocultista.

A medida que transcurre el tiempo -nuevamente profetizo- se dar a los estudiantes de ocultismo ciertos datos sobre los rayos predominantes, lo cual permitir aprovechar la oportunidad que cada rayo ofrece.

El efecto sobre el medio ambiente.

Respecto a nuestro tercer punto, el estudiante atento se dar cuenta inmediatamente de que el efecto que produce lo antedicho sobre el medio ambiente ser notable, especialmente a medida que un mayor n mero de miembros de la raza humana llega a estar bajo el control consciente de su Yo superior y de acuerdo conla ley. Entoncesser posible realizar ciertas cosas:

a. Contacto directo con la evoluci nd vica o ang lica, imposible ahora debido a la inestabilidad de la vibraci n.

b. Vendr n almas muy desarrolladas que ahora est n impedidas por la baja vibraci ny la consiguiente densidad de color de la mayor parte de la raza humana. Existen en el mundo celestial y en el nivel causal algunas grandes y para ustedes incomprensibles entidades dela cuarta Jerarqu a Creadora, que esperan la oportunidad de manifestarse, as como algunos de ustedes esperaron la llegada de cierto per odo, en la raza atlante, antes de encarnar en este planeta, Cuando el grado de vibraci n de un mayor porcentaje de la raza adquiera cierta medida y cuando el aspecto color de las auras coordinadas de los grupos posea cierta tonalidad, esas entidades volver na la tierra y traer n mucho de valor, m s all de la comprensi n de ustedes.

c. Otro punto interesante, sobre el cual no podemos detenernos, es que se observar objetivamente el efecto r tmico -incluso en los dos reinos inferiores al humano. No fue un alarde in til del Profeta de Israel cuando dijo: El leopardo se acostar con el cordero y el desierto florecer como una rosa. Esto vendr por el predominio de ciertas vibraciones y la entrada de algunos colores velando determinadas influencias o virtudes.

7 de setiembre de 1920.

Hoy trataremos el tema de la aplicaci n del color. Si los colores s lo son el velo tendido sobre una influencia, y si vali ndose de la intuici n pueden descubrir en ustedes los colores que ocultan una virtud, tienen en sus manosla clave. Habr nobservado que en estas cartas sobresalen dos hechos:

Que el tema tratado es tan vasto, que nicamente he intentado dar sus delineamientos.

Que cada frase escrita en estas cartas tiene por objeto impartir con exactitud un pensamiento completo y contiene mucho material para reflexionar. Por qu no he tratado los t picos m s detalladamente, ni he entrado en extensas explicaciones ni ampliado las frases en p rrafos? Por la nica raz n de que si el estudiante ha hecho el trabajo preliminar en la meditación, durante los años anteriores, el material de estas cartas lo conducirá a desarrollar el pensamiento abstracto y ensanchar el canal que comunica conla intuición. Sólotrato de hacer sugerencias. Mi objeto es sólo indicar. La utilidad de la enseñanza impartida depende de la intuición del estudiante. Por lo tanto, al decirles que el color produce ciertos efectos al ser aplicado, debo advertirles también que será necesario interpretar lo antedicho en términos de vida, forma y mente.

La aplicación del color.

a. En la meditación.

b. En la curación.

c. En el trabajo constructivo.

El color puede ser utilizado de muchas maneras y las mencionadas no abarcan el tema. Sólo indican tres maneras que tienen un valor inmediato y práctico para el estudiante. Puede ser empleado para ponerse en contacto con otras evoluciones, subhumanas o superhumanas: en trabajos definidos de construcción o de desintegración; puede emplearse conjuntamente con otros métodos tales como la música o el movimiento, en conexión con los mántram establecidos, a fin de producir determinados resultados, pero de estos métodos no tenemos por qué ocuparnos en esta serie de cartas. El progreso del individuo y su acrecentada capacidad de servir se producen por la práctica inteligente de la meditación ocultista. Vamos pues a considerar nuestro primer punto.

Empleo del color en la meditación.

Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario -en este sistema solar el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmico- que luego se separa en tres colores principales, después en cuatro menores, formando los siete colores del espectro. Verán el mismo efecto en la vida del individuo, pues siempre el macrocosmos afecta al microcosmos. El color primario del individuo será su rayo monádico, manifestándose a continuación los tres colores de la Tríada y los cuatro colores del Cuaternario. En el sendero de retorno estos siete colores se trasforman en tres y nuevamente en uno.

El sendero de manifestación, de diferenciación, es el sendero de adquisición. Es lo homogéneo convirtiéndose en los muchos o heterogéneo. Es la disgregación de un color básico en sus numerosas partes componentes. Este es el aspecto forma, la expresión de aquello que vela ala vida. Enel aspecto vida, es el desarrollo de una cualidad básica en sus muchas virtudes inherentes; es la posibilidad latente en la divinidad, manifestándose en los muchos atributos de lo divino; esla Vida Unamanifestando sus múltiples Cualidades por medio de la diversidad de formas. Es el Yo con todas las capacidades inherentes del Omni-Yo, utilizando formas para la demostración de Sus perfecciones omnincluyentes. En el aspecto inteligencia es el método mediante el cual la vida utiliza la forma y la desarrolla por medio de comprensión, análisis e intelecto. Es la relación entre la vida y la forma, el Yo y el no-yo, espíritu y materia, manifestándose como modos de expresión, mediante los que la divinidad inmanente impone sus características sobre el material provisto para su uso. El Dios interno expresa todas Sus virtudes latentes por medio de formas, empleando la actividad o inteligencia. La vida muestra color y la forma perfecciona esos colores, a medida que el aspecto inteligencia (el eslabón energetizante) evoluciona más y se desarrolla la comprensión.

En el sendero de retorno, la regla es renunciación, en contraposición al método primitivo. La vida inmanente renuncia a las formas, hasta entonces consideradas (necesariamente) esenciales. Ahora, mediante el empleo de la inteligencia que ha vinculado estos dos pares de opuestos, espíritu y materia, conciencia y forma, las formas construidas de materia con la ayuda de la inteligencia son repudiadas una tras otra, y por la ayuda de esa misma inteligencia o facultad razonadora son trasmutadas en sabiduría. Las formas desaparecen, pero la vida permanece. Los colores son gradualmente reabsorbidos, pero las virtudes divinas persisten, las cuales son ahora estables y eternamente útiles debido ala experiencia. Estosatributos divinos no son potenciales, sino poderes desarrollados para ser utilizados. La facultad inherente se ha convertido en característica activa, llevada a la más alta potencia. Los velos son descartados uno a uno; las envolturas son abandonadas y reemplazadas; se prescinde de los vehículos, y las formas ya no son necesarias, pero la vida permanece siempre y retorna a su rayo paterno. Se disuelve nuevamente en su primario, conjuntamente con la actividad y la expresión, la experiencia y la capacidad de manifestarse, más todo lo que constituye la diferencia entre el ignorante salvaje y el Logos solar. Esto ha sido consumado, mediante la utilización, por parte de la vida, de muchas formas, siendo la inteligencia el medio por el cual esa vida empleó las formas a fin de aprender. Después de haberse manifestado como un aspecto de este rayo primario y de haberlo diferenciado en sus muchas partes componentes, a través de muchas encarnaciones, y después de verse recubierto de los siete colores que componen ese rayo, el jiva reencarnante .emprende el sendero de retorno y de siete se convierte en tres y de tres en uno.

Cuando el hombre hace esto conscientemente, cuando voluntariamente y con plena comprensión de lo que debe hacer se esfuerza en liberar a la vida inmanente de los velos que la ocultan y de las envolturas que la aprisionan, descubre que el método por el cual lo consigue, es el de la vida subjetiva de meditación ocultista y la vida objetiva de servicio. En el servicio está la renunciación y, según la ley oculta, en el servicio halla su liberación lo subjetivo, liberándose así de la manifestación objetiva. Reflexionen sobre esto porque bajo el velo de las palabras se oculta mucho de valor.

El estudiante de ocultismo, desde el punto de vista del color, debe efectuar dos cosas en la meditación:

1. Descubrir sus tres colores principales, según se manifiestan en la Personalidad, en el Ego y en la Mónada.

2. Resolver el cuaternario inferior en los tres, para lo cual la primera etapa consiste en retirarse conscientemente en el Ego y así atrofiar al yo inferior. El estudiante empieza eliminando los colores indeseables, anulando toda vibración inferior o grosera, llegando con el tiempo a refinar sus vehículos de tal modo, que los tres colores principales -de los cuales él es la expresión- resplandecen con perfecta claridad. Esto lo conduce a la tercera iniciación. Después trata de resolver los tres en el uno, hasta que transfiere su conciencia de las vehículos inferiores a la envoltura monádica.

No es mi intención, como erróneamente suponen, informarlos acerca de las efectos de los colores que actúan en los cuerpos durantela meditación. Sólotrato de darles alguna idea del color, como un vela que eventualmente ha de ser apartado. Bajo el titulo “Empleo futuro del color”, quizás me ocupe de lo que a ustedes les interesa, pero la comprensión de los fundamentos es mucha mejor que darles fórmulas para experimentar.

10 de setiembre de 1920

Hoy sólo tocaré el segunda punto, la aplicación del color para propósitos curativos. La razón de esta brevedad reside en que, para tratar el tema como es debido y en consecuencia sin peligro, debería ser dilucidado extensamente. A este respecto podría aplicarse el antiguo adagio de que “el poco conocimiento es algo peligroso”. A no ser que el tema de la curación por el color se encare correctamente, con conocimiento técnico y la necesaria extensión, los resultados obtenidos podrían ser más desastrosos que benéficos. Más adelante el tema será dilucidado plenamente, si el futuro trae lo que se espera; mientras tanto puedo, como información, delinear ciertas características de este trabajo: señalar algunas condiciones incidentales para el éxito y pronosticar la dirección que probablemente seguirá el tema.

Aplicación del color para curaciones.

Encararé ahora el tema desde el punto de vista dela meditación. Porlo tanto es esencial que lo consideremos desde ese ángulo. En la meditación el trabajo de curación se hace totalmente desde el punto de vista mental Cualquier fuerza proporcionada vendrá desde el cuerpo mental del paciente y de allí irá al físico, vía el emocional.

Esto significa que el individuo o grupo que emprende este trabajo tiene que averiguar ciertos hechos, los cuales enumeraré brevemente a fin de clarificar la mente de lector:

1. El trabajo ha de ser en gran parte subjetivo, contemplando las causas y no los efectos. El principal objetivo del grupo de curación será descubrir la causa originante del malestar; una vez localizado el mal, en el cuerpo emocional o el mental, los miembros del grupo se ocuparán del efecto manifestado en el cuerpo físico o en el etérico. Si la dolencia es totalmente física, como en casos de accidentes de cualquier tipo, o de alguna afección de carácter puramente hereditario o dolencia congénita, se aplicarán primeramente los métodos científicos comunes más avanzados del plano físico; en este caso el trabajo de los curadores consistirá en ayudar a esos métodos, concentrándose en los cuerpos sutiles. Esto es aplicable durante el período de transición en que está entrando ahorala raza. Enel futuro, cuando el conocimiento de la curación esotérica esté más difundido y se conozcan mejor las leyes que rigen los cuerpos sutiles, la ciencia del plano físico será reemplazada por la ciencia preventiva de los planos más sutiles, ciencia que tenderá a proporcionar correctas condiciones ya construir cuerpos que se protejan a sí mismos, inmunes a todo ataque. Se descubrirá que la comprensión de la ley de vibración y el efecto de una vibración sobre otra, encierran la clave para establecer mejores condiciones de vida y tener cuerpos más sanos en todos los planos.

Pero como están ahora las cosas, en todas partes existen enfermedades, corrupción de diversos tipos y dolencias en todos los cuerpos; cuando se reconozcan estas condiciones se han de buscar con empeño medios para ayudar. Esto nos lleva al siguiente punto:

2. El grupo que practica curaciones debe averiguar datos completos acerca del paciente, basándose en las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las líneas básicas de sus pensamientos? ¿Qué formas mentales lo rodean principalmente?

b. ¿Cuál es el matiz predominante de su cuerpo emocional? ¿Cuál es su grado de vibración? ¿Está el paciente sujeto a perturbaciones repentinas que ponen en desorden todo el cuerpo emocional?

c. ¿Cuáles son sus temas comunes de conversación? ¿En qué se interesa principalmente? ¿Qué literatura estudia? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?

d. ¿Cuál es la condición de los centros de su cuerpo? ¿Qué centros están despiertos? ¿Hay algún centro que gira en orden cuatridimensional? ¿Cuál es el centro principal en cada caso particular?

e. ¿En qué condición se encuentra el cuerpo etérico? ¿Manifiesta síntomas de desvitalización o congestión? ¿Le falta vitalidad al paciente? ¿Cuál es el valor de su actividad magnética sobre otras personas?

Después de estudiar al paciente bajo esos puntos, y no antes, el grupo que intenta curarlo deber estudiar el veh culo f sico detalladamente. Luego -teniendo una idea de las condiciones internas subyacentes de la dolencia- estudiar n lo siguiente:

f. La condici n del sistema nervioso, prestando particular atenci na la columna vertebral y al estado en que se encuentra el fuego interno.

g. El estado de los diversos rganos del cuerpo, especialmente el rgano u rganos, causantes de la dolencia.

h. Su estructura, estudiando los huesos y la carne y la condici n del fluido vital, la sangre.

La visi n superior y la salud.

Lo antedicho, como necesariamente habr n observado, demanda conocimiento cient fico directo o la facultad de visi n interna, que ve la dolencia donde quiera est, capaz de examinar clarividentemente toda la estructura y los rganos, a fin de localizar instant neamente toda dolencia. Esta capacidad presupone el desenvolvimiento de esos poderes internos que otorga el conocimiento de los tres mundos y corrige los desastrosos errores que con tanta frecuencia se incurre en la pr ctica moderna de la medicina, como ustedes denominan al arte dela curaci n. Enel futuro, no existir el gran peligro de cometer errores en las curaciones; pero he de indicar que aunque se evitar n tales errores, en el caso del cuerpo f sico, pasar mucho tiempo antes de comprender plenamente el cuerpo emocional, en el mismo grado que la ciencia moderna comprende el f sico. La curaci n del cuerpo f sico y su estudio y comprensi n pueden realizarlos quien posea la visi n interna. Gracias a su capacidad de ver en las esferas emocionales puede colaborar con el m dico moderno iluminado, y as salvaguardarlo de los errores, permiti ndole juzgar con exactitud la extensi n de la dolencia, su ubicaci n, el tratamiento y el progreso de la curaci n.

Las dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo f sico, corno ocurre hoy en la mayor a de los males f sicos, com nmente pueden ser localizadas y eliminadas mediante un tratamiento apropiado. Pero las dolencias emocionales, profundamente arraigadas en el cuerpo sutil, se han de tratar desde los niveles mentales, por lo tanto se requiere un s quico mental para tratarlas y eliminar as. Todos estos m todos exigen l gicamente la activa colaboraci n consciente del mismo paciente.

En forma similar, las dolencias mentales deben ser tratadas directamente desde el nivel causal y necesitan, por consiguiente, la ayuda del Ego y la de alguien que posea visi ny conciencia causales. Este ltimo m todo y la mayor parte de estos tipos de dolencias pertenecen a un futuro lejano de la raza, por lo tanto no nos conciernen ahora. Sin embargo, ya se empieza a conocer y estudiar algo sobre la curaci n de las dolencias f sicas que se asientan en el cuerpo emocional. Por el estudio de la sicolog ay por la comprensi n de las enfermedades y trastornos nerviosos y su mutua vinculaci n, la ciencia m dica conocer el siguiente paso que deber dar. El v nculo que existe entre el cuerpo emocional y el f sico es el cuerpo et rico. El paso inmediato consiste en considerar al cuerpo et rico bajo dos aspectos: como transmisor de prana, la fuerza de vida, vitalidad o magnetismo, o como veh culo que vincula la naturaleza emocional con el f sico denso. El f sico, invariablemente, sigue los mandatos de dicha naturaleza, trasmitidos por el et rico.

Al formar grupos de curaci n, en condiciones ideales, debe presidir una persona que posea conciencia causal, capaz de tratar cualquier dolencia en el cuerpo mental y de estudiar el alineamiento de todos los cuerpos con el Ego. El grupo incluir tambi n:

a. Una o varias personas capaces de observar clarividentemente el cuerpo sutil de las emociones.

b. Un número de personas que conozca algo de los rudimentos de la ley de vibración, y mediante el poder del pensamiento pueda definidamente aplicar ciertas ondas de color para efectuar determinadas curas y alcanzar, mediante la comprensión científica, los resultados deseados.

c. Alguien del grupo deberá también pertenecer a la profesión médica, quien trabajará sobre el cuerpo físico dirigido por clarividentes conscientes. Estudiará la resistencia del cuerpo, aplicará ciertas corrientes, colores y vibraciones que tendrán efecto físico directo y, en colaboración de las demás unidades del grupo, obtendrá resultados que merecerán el calificativo de milagrosos.

d. Habrá también en el grupo un número de personas que puedan practicar la meditación ocultista y, por el poder de su meditación, crear el conducto necesario para trasmitir las fuerzas curativas del Yo superior y del Maestro.

c. Además de lo antedicho, ha de haber en cada grupo una persona que pueda escribir con exactitud todo lo que sucede y así mantener un registro que llegará a ser la literatura de la nueva escuela de medicina.

Me he referido al grupo ideal. Esto aún no es factible, pero ya se ha hecho un comienzo, utilizando los conocimientos y poderes que se encuentran entre quienes tratan de servir a su raza y al Maestro.

Podrán ver por lo que antecede, que los colores se aplicarán de dos maneras:

1. En los planos sutiles, por el poder del pensamiento.

2. Por medio de luces de colores, aplicadas al cuerpo físico.

En el plano físico se aplicarán los colores exotéricos, pero en los sutiles los esotéricos. El trabajo, en consecuencia (hasta que lo esotérico se convierta en exotérico), estará en manos de los estudiantes ocultistas del mundo, trabajando en grupos organizados bajo experta supervisión.

Quizás se pregunten ¿hasta qué punto pueden empezar ya a trabajar estos grupos con el color? Lo que hay que hacer es dominar y desarrollar el conocimiento respecto al cuerpo etérico, para inculcar la necesidad de construir cuerpos puros y estudiar el efecto de los diversos colores sobre el cuerpo físico denso. Este punto hasta ahora ha sido poco estudiado. Se verá que ciertos colores afectan definidamente ciertas enfermedades, curan ciertas dolencias nerviosas, desarraigan determinadas tendencias nerviosas, tienden a construir nuevos tejidos, o quemar lo deteriorado. Se ha de estudiar todo esto. Se pueden hacer experimentos sobre la vitalización y el magnetismo, que involucra actuar directamente sobre el etérico, y esto también se halla oculto en la ley de la vibración y del color. Más adelante…, se podrá tratar con mayor detalle el trabajo de estos grupos de curación, cuando se reúnan parala meditación. Ahoraagregaré que ciertos colores tienen un efecto definido, aunque sólo puedo brevemente enumerar tres:

1. El anaranjado estimula la actividad del cuerpo etérico, elimina la congestión y aumenta la afluencia de prana.

2. El rosa actúa sobre el sistema nervioso y tiende a vitalizar ya eliminar la depresión y los síntomas de debilitamiento, acrecentando la voluntad de vivir.

3. El verde produce un efecto curativo general, puede emplearse sin peligro en casos de inflamación y de fiebre, pero es casi imposible todavía proporcionar las condiciones correctas para la aplicación de ese color o para lograr un matiz adecuado. Es uno de los colores básicos que se empleará, eventualmente, en la curación del cuerpo físico denso, por ser el color de la nota de la Naturaleza.

¿Les parecerá esto fragmentario e inadecuado? En efecto, lo es mucho más de lo que pueden comprender. Pero no olviden lo que he dicho muchas veces: en la reflexión sobre estas breves indicaciones hallarán el camino que los llevará a la fuente de todo conocimiento.

11 de setiembre de 1920.

He llegado a la parte final de nuestras ideas sobre el empleo del color enla meditación. Hetratado el tema en tal forma que si se siguen las indicaciones diseminadas en todo lo informado, constituirán las bases de ciertas conclusiones inevitables, que llegarán a ser, oportunamente, postulados sobre los cuales continuarán su trabajo las nuevas escuelas de medicina o la ciencia médica. Podríamos resumir los datos impartidos, diciendo, en las afirmaciones siguientes, que:

1. Los colores básicos de la Personalidad se han de trasmutar en los de la Tríada o el triple Espíritu, lo cual se efectúa a través de la verdadera meditación ocultista.

2. Los colores que concernirán primordialmente al principiante son anaranjado, rosa y verde.

3. El rayo violeta contiene el secreto de este ciclo inmediato.

4. El siguiente punto a captar es el conocimiento de las leyes que rigen al cuerpo etérico.

5. Por el desarrollo de Ja intuición viene el conocimiento de los colores esotéricos que los exotéricos velan.

6. El color (en sentido ocultista) es forma y fuerza de la virtud de la vida interna.

He compendiado, con fines de esclarecimiento, los puntos prácticos que demandan atención inmediata. Teniendo todo esto como base, el estudiante puede estudiar y ver oportunamente la completa transformación del tipo de trabajo hecho por las escuelas de medicina y las cátedras de sicología. Podría hacer aquí ciertas profecías para beneficio de los que vendrán después.

Profecías acerca dei futuro

1. La fraseología de las escuelas de medicina se basará cada vez más sobre la vibración y se expresará en términos de sonido y color.

2. La enseñanza religiosa y la inculcación de la virtud serán impartidas también en términos de color. Con el tiempo, la gente se agrupará según el color de su rayo, lo cual será posible en la medida que la raza humana desarrolle la facultad de ver el aura. El número de clarividentes es ahora mayor de lo que se cree, debido a la relicencia del verdadero síquico.

3. La ciencia de los números, que en realidad es la ciencia del color y del sonido, cambiará también algo su fraseología, y los colores reemplazarán, con el tiempo, a los guarismos.

4. Las leyes que rigen la erección de grandes edificios y el manejo de grandes pesos, algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite, y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes, de levantar grandes masas sólidas -esta vez en una vuelta más alta dela espiral. Entoncesse desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos.

5. Será demostrada la destrucción que puede producirse por el manejo de ciertos colores y el empleo conjunto del sonido. De esta manera se puede obtener efectos terribles. El color puede destruir lo mismo que curar; el sonido puede desintegrar lo mismo que producir cohesión. Ambas ideas encierran el nuevo paso que ha de dar la ciencia en el futuro inmediato. Las leyes de la vibración serán estudiadas y comprendidas ampliamente y la aplicación de este conocimiento en el plano físico traerá muchos e interesantes desarrollos. En parte derivarán del estudio de la guerra y de su efecto sicológico o de otro tipo. El efecto del estampido de los grandes cañones, por ejemplo, fue mucho mayor que el impacto de los proyectiles en el plano físico. Estos efectos no se conocen todavía prácticamente, pues son en gran parte de carácter etérico y astral.

6. La música será extensamente empleada enla construcción. Dentrode cien años ello será la característica de cierto trabajo constructivo. Esto les parecerá imposible, pero significará simplemente la utilización del sonido en forma ordenada, para lograr determinados fines.

Se preguntarán, ¿qué objeto tiene todo esto en una serie de Cartas sobre meditación? Simplemente, que los métodos empleados al utilizar el color y el sonido para curación, promover el crecimiento espiritual y construir exotéricamente en el plano físico, tendrán como base las leyes que rigen al cuerpo mental y serán fórmulas de meditación. Cuando la raza desarrolle los poderes dinámicos y los atributos mentales (poderes que son el resultado de la meditación correctamente practicada), sólo entonces se podrán aplicar las leyes de la vibración en forma objetiva. No crean que únicamente el devoto religioso o místico, y el individuo imbuido de lo que se llama enseñanza superior, son el exponente de los poderes alcanzados porla meditación. Todoslos grandes capitalistas y los destacados dirigentes financieros de grandes empresas, son exponentes de poderes similares, constituyen personificaciones de estricta adherencia a una línea de pensamiento, y su evolución es equivalente a la de los místicos y ocultistas. Trato de remarcar enfáticamente lo siguiente: Ellos meditan en la línea del Mahachohan, el Señor de la Civilización y Cultura. La máxima atención concentrada sobre los asuntos inmediatos, hace que sean lo que son; en algunos aspectos logran mayores resultados que muchos estudiantes de meditación. Lo que deben hacer es trasmutar el móvil de su trabajo, y al hacerlo realizarán mucho más que cualquier estudiante. Así se acercarán a un punto de síntesis, después de lo cual entrarán en el Sendero de Probación.

Por lo tanto, la Ley de la Vibración será gradualmente mejor comprendida y se observará que rige la acción en los tres sectores: del Manu, del Instructor del Mundo y del Mahachohan. La expresión y terminología familiar básicas serán el color y el sonido. El desorden emocional se considerará como sonido discordante; el letargo mental se expresará en términos de baja vibración y las enfermedades físicas serán clasificadas numéricamente. Toda tarea constructiva se expresará, con el tiempo, en guarismos, colores y sonidos.

Ya he dicho bastante sobre este tema, ya esta altura nada más tengo que comunicar. El tópico es complicado y difícil; pero sólo la paciente reflexión iluminarála oscuridad. Sólocuando el rayo de la intuición disipe el velo de la oscuridad (el velo de la ignorancia, que oculta todo Conocimiento), serán irradiadas y conocidas las fórmulas que velan la vida subjetiva. Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y se conocerá el número de su vibración.

--------

PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartes sobre Meditació Ocultista

La ciència de la meditació com una tècnica d'entrenament mental, és practicada cada vegada mes a tot arreu. La meditación esta relacionada con energ a que fluye, cuya naturalezas impersonal y ardiente; su peligro potencial por lo tanto, deber a ser comprendido y eludido, y las practicas adoptadas deber an ser seguras y confiables. Este libro expone los factores b sicos, generales y espec ficos, mostrando el objetivo fundamental de la ciencia de la meditaci n: el servicio mundial.

[button color= blue size= medium link= https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip target= blank ]Djwhal Khul Cartas sobre meditaci n ocultista[/button]

Article Següent